Här hittar du information om vilka olika typer av konton som vi kan erbjuda på Mittuniversitetet.

Konto

Anställda på Mittuniversitetet

Som anställd på Mittuniversitetet får du ett personalkonto som du använder för att logga in och få åtkomst till olika tjänster och system på universitetet.

Personalkonton beställs av respektive avdelningschef.

Beställ konto

 • Beställ personalkonto 
 • Gästkonto

  Ett gästkonto är ett konto som tillfälliga besökare som inte är anställda eller studenter på Mittuniversitetet och som har behov av internetåtkomst via privat dator, kan få tillgång till.

  Ett gästkonto är tidsbegränsat och gäller max 7 dagar. Via ett gästkonto får användaren tillgång till:

  ·         Det trådlösa nätverket Miun_Guest

  ·         Datorer i föreläsningssalar och datorsalar

  Du som anställd, kan själv skapa ett tillfälligt gästkonto till din externa gäst.

  Skapa gästkonto

  En tillfällig besökare kan också vända sig till Servicecenter för att få ett gästkonto utfärdat. För öppettider i Servicecenter se här.

Byt lösenord

Om du är på campus och har en pc så kan du trycka på tangeterna Ctrl+Alt+Del samtidigt och välja Ändra lösenord.

Om du är utanför campus byter du lösenord här https://fs.miun.se/adfs/portal/updatepassword/

Elektroniska identiteter vid Mittuniversitetet

Detta dokument beskriver identitetshanteringen vid Mittuniversitetet. Identiteter vid Mittuniversitetet kan indelas i 3 grupper. Personal, studenter och externa. Varje grupp administreras inom en egen rutin.

Personal

Nytt personalkonto samt ändring eller avslut av befintligt beställs av behörig enhetschef enligt rutin beskriven här Medarbetare börjar och slutar, och verkställs av vår Helpdesk. När nytt personalkonto skapats skickas meddelande till beställaren att kontot finns att hämta i Servicecenter mot uppvisande av id-handling. Då undertecknar användaren även MittNet:s ansvarsförbindelse.

Vid första inloggning, eller efter återaktivering, måste användaren byta till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav.

Ett personalkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, lösenordets eller kontots giltighetstid passerats. Personalkonton administreras i Mittuniversitetets AD.

Student

Studenter skapar och aktiverar sina studentkonton genom att följa instruktionerna här Skapa studentkonto. Studenter som går uppdragsutbildningar och utlandsstudenter erhåller sina kontouppgifter vid särskild samling. Kontouppgifterna innehåller användar-id och engångslösenord samt länk till inloggningssida. Studenten loggar in med dessa uppgifter för att aktivera användarkontot. I den processen anger studenten person- och GDPR-uppgifter (vad som får visas om studenten), godkänner Mittnet’s ansvarsförbindelse och byter till ett nytt lösenord enligt våra lösenordskrav. Om en student har problem att logga in finns hjälp här Inloggningshjälp vi hämtar kontaktuppgifterna från Ladok.

Ett studentkonto kan inaktiveras manuellt av Helpdesk eller automatiskt om vissa kriterier uppfylls, t.ex. upprepade felaktiga inloggningar, kontot inaktivt under för lång tid eller inte kopplad till en kurs inom en viss tid. Studentkonton administreras i studentportalens LDAP.

Glömt lösenordet

Om du har glömt ditt lösenord så kan du återställa det här resetpassword.miun.se

Gäster som behöver komma åt wi-fi

Gästkonto


Ett gästkonto är ett konto som tillfälliga besökare som inte är anställda eller studenter på Mittuniversitetet och som har behov av internetåtkomst via privat dator eller telefon, kan få tillgång till.

Ett gästkonto är tidsbegränsat och gäller max 7 dagar. Via ett gästkonto får användaren tillgång till:

·         Det trådlösa nätverket Miun_Guest

·         Datorer i föreläsningssalar och datorsalar

Du som anställd, kan själv skapa ett tillfälligt gästkonto till din externa gäst.

Skapa gästkonto

En tillfällig besökare kan också vända sig till Servicecenter för att få ett gästkonto utfärdat. För öppettider i Servicecenter se här.

Informationsblad finns utlagt i alla föreläsningssalar

Interna regler för lösenord

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter (MSBFS 2020:7) ska Myndigheten säkerställa att endast behöriga användare och informationssystem har åtkomst till it-miljön och utforma sin behörighetshantering på ett sådant sätt att varje digital identitet inte har mer åtkomst till information och informationssystem än vad den behöver (4 kap. 3 §)

Myndigheten ska ha interna regler för hantering av autentiseringsuppgifter med krav på

 1.                    längd och komplexitet,
 2.                    när byte ska ske,
 3.                    hur distribution ska ske, och
 4.                    hur autentiseringsuppgifterna ska skyddas.

Flerfaktorsautentisering ska användas vid

 • egen och inhyrd personals åtkomst till produktionsmiljön via externt nätverk,
 • systemadministrativ åtkomst till informationssystem, och
 • åtkomst till informationssystem som behandlar information som bedömts ha behov av utökat skydd.

Nedan beskrivs de interna regler för autentisering och lösenord som gäller för Mittuniversitetet
 

Multifaktorsautenticering

 • Vid Mittuniversitetet används multifaktorsautenticering (MFA) för samtliga medarbetare när olika externa nätverk används.
 • Autenticeringsperioden är fjorton dagar. Autenticeringsnyckel gäller i fjorton dagar för det externa nätverket, exempel hemma-nätverket.

Lösenord

Nedanstående lösenordsregler gäller både för medarbetare och studenter.

Byte av lösenord

Lösenordet som ska vara minst 8 tecken ska bestå av tecken ur 3 av följande teckengrupper:

 • Engelska versaler (A-Z)
 • Engelska gemener (a-z)
 • Siffror (0-9)
 • Specialtecken (ex % # $ - , . /)

Lösenordet får inte

 • Innehålla ditt eget förnamn, efternamn eller användarnamn
 • Vara samma som något av dina senaste 24 lösenord
 • Bytas inom 2 dagar från förra lösenordsbytet

Lösenordet bör inte

 • Innehålla namn, hemort, kurs, telefonnummer eller annan personlig, lättillgänglig information
 • Innehålla ord som kan hittas i ordbok
 • Innehålla svenska tecken (é, å, ä, ö)

Distribution av nytt lösenord

 • Nytt lösenord skickas via krypterat mail eller via telefonkontakt då mottagaren är verifierad

Hur autentiseringsuppgifterna ska skyddas

 • Lämna aldrig ut dina inloggningsuppgifter.
 • Skriv inte upp lösenord på papper eller liknande, håll det hemligt!  
 • Du är personligt ansvarig för de aktiviteter som utförs via dina inloggningsuppgifter.

Konton till externa användare

Konton till gästforskare/lärare och konsulter som behöver kunna logga in på lärplattformen Moodle eller våra övriga IT-tjänster beställs på samma sätt som konton till personal.

Se Medarbetare börjar och slutar

 

Om det bara gäller tillgång till det trådlösa nätverket MIUN_Guest eller tillgång till att logga in på datorerna i föreläsningssalarna, se Gäster som behöver komma åt wi-fi

Informationsblad finns utlagt i alla föreläsningssalar

Skapa, förändra eller ta bort användarkonto

Vid nyanställning av personal eller när en anställds uppgifter förändras eller när anställningen upphör, vänligen gå till sidan Medarbetare börjar och slutar.

Studentwebben

Använd Personal-lösenord i portalen

För att aktivera din inloggning i portalen så skall du första gången logga in med det id och lösenord du har tilldelats.

Fortsättningsvis loggar man in med samma användarid och lösenord på studentportalen som på datorn till domänen personal.

När du senare byter lösenord som personal så följer även det nya lösenordet med till studentportalen.

Alltså du har alltid samma lösen i portalen som du har vid din vanliga inloggning som personal.

Kontakt