Antagning till senare del av program

Här finns information som riktar sig till Mittuniversitetets institutioner om processen för ansökan till senare del av program.

Mittuniversitetet
 • Den process som gällde fram t.o.m. VT2020 skedde helt utanför NyA (antagningssystemet) via pappersansökan som skickades per post till Antagningsfunktionen (AF). Nackdelarna med detta var att: 

  • det saknades stöd för prövning av avgiftsstatus samt erläggande av anmälningsavgifter för sökande med medborgarskap i länder utanför EU/EES/Schweiz,

  • Mittuniversitetet i och med dataskyddsförordningens tillkomst inte längre kunde se sökandes meriter i NyA med mindre än att de tidigare ansökt till Mittuniversitetet via antagning.se.

  • den manuella pappershanteringen medförde kopiering och skickande av fysiska ansökningshandlingar och utrymmeskrävande arkivering med onödig tidsåtgång.
    

  Den nya processen som träder i kraft fr.o.m. antagning till HT2020 har arbetats fram av Antagningsfunktionen tillsammans med en referensgrupp bestående av representanter från fakulteterna och Ladokfunktionen. Antagningsfunktionens slutförslag skickades till referensgruppsmedlemmarna samt studentkårerna för inhämtande av synpunkter.

   

  Genom att processen flyttas till NyA erhålls maskinellt stöd för prövning av avgiftsstatus samt erläggande av anmälningsavgifter, möjlighet att se sökandes meriter från andra lärosäten samt att pappershanteringen försvinner då samtliga handlingar kommer att scannas in. Vidare blir det enklare för institutionerna att vid behov sammanställa antagningsstatistik gällande senare del av program. För de sökande medför förändringen en ökad tydlighet och rättssäkerhet.

   

  I korthet innebär förändringen att ansökan, behörighetsgranskning, meritvärdering, urval, publicering av antagningsbesked och lämnande av svar görs via NyA och antagning.se.

   

  Antagningsordningen har uppdaterats i de delar som berör antagning till senare del av program och den nya versionen beslutades av universitetsstyrelsen den 19 september 2019 (DNR: MIUN 2017/2290).

   

  Chefen för Avdelningen för Studieadministration har beslutat om en handläggningsordning som reglerar de delar i processen som inte omfattas i antagningsordningen. Denna handläggningsordning finns under DNR: MIUN 2019/2052.

 • - Information till de sökande finns på "senare del-sidan" på miun.se (sök på "senare del")

  - De sökande anmäler sig via antagning.se till en gemensam ”senare del-anmälningskod” och laddar upp en bilaga på vilken de anger vilket/vilka program de vill söka till.

  - Ni kommer innan anmälan öppnar att få en förfrågan via mejl från Antagningen om vilka program ni INTE vill utlysa för senare del-antagning. De program ni anger i ert svar kommer att listas på "senare del-sidan" på miun.se som icke anmälningsbara. Om en sökande anger ett program från denna lista på sin bilaga kommer ansökan till detta program att avvisas.

  - Ni måste på eget initiativ meddela Antagningen om ni vill stänga något/några program för sen anmälan under period 2. Stänga för sen anmälan går att göra tidigast fr.o.m. 16 april (HT) eller 16 oktober (VT). De program ni anger som stängda för sen anmälan kommer att listas på "senare del-sidan" på miun.se. Om en sökande anger ett program från denna lista på sin bilaga kommer ansökan till detta program att avvisas.

  - För anmälan under period 3 gäller det omvända, dvs att Antagningen listar de program som ska vara anmälningsbara på "senare del-sidan" på miun.se. Listan baseras på information från er. Antagningen gör ett mejlutskick i god tid innan period 3 till samordnaren för grundutbildningsfrågor på NMT samt studieadministrativ chef på HUV. Om ni inte avser ha några program öppna för sen anmälan under period 3 svarar ni nekande på Antagningens förfrågan. Eventuella anmälningar till program som inte finns på listan kommer att avvisas av Antagningen.

   

  De perioder när anmälan är öppen till ”senare del-anmälningskoden” är:

  Period 1 (anmälan i tid) 

  Höstterminer:      15 mars - 15 april*

  Vårterminer:        15 september - 15 oktober*

  * om 15 april/15 okt. infaller på en lördag eller en helgdag flyttas sista ansökningsdag till närmast därpå följande vardag.

   

  Period 2 (sen anmälan)

  Höstterminer:       16 april - 15 maj 

  Vårterminer:         16 oktober - 5 november 

   

  Period 3 (sen anmälan)

  Höstterminer:       20 augusti - 10 september och          

  Vårterminer:         10 januari - 20 februari        

   

  • Antagningen gör den första behörighetsprövningen av ärendet. Vi prövar då om den sökande uppfyller behörighetskraven som gäller för termin 1. 

  • Om den sökande uppfyller kraven för termin 1 skickas ärendet via mejl till er för behörighetsbedömning, ett mejl per sökande. Dessa ärenden börjar som tidigast att skickas till er fr.o.m. början av maj (HT)/början av november (VT). Vi anger i mejlet när vi senast behöver svar från er.


  • När ni får mejl med behörighetsärenden från Antagningen ska ni ta ställning till om den sökande är behörig/obehörig för senare del av det sökta programmet. Antagning/reservplacering sker i samband med urvalskörningarna och baseras på de antagningstal ni rapporterar in i systemet (se pkt. om antagnings-och planeringstal nedan).


  • Ni måste även (vid behörighet) tillhandahålla utbildningsdata för det programtillfälle som den sökande bedömts vara behörig till. Detta innefattar bl.a. vilken termin av programmet den sökande är behörig till (termin 2 eller senare), undervisningsform, programkod etc. De utbildningsdata vi behöver från er framgår av mejlmallen när vi skickar ärendet.
  • Meritvärderingen av de behöriga sökande görs av Antagningen efter att vi fått svar från er.

  • Meritvärde (för behöriga som sökt i tid) tilldelas utifrån avklarade högskolepoäng per sista ansökningsdag i intervallet 1-285.

  • Behöriga sökande som gjort en sen anmälan placeras efter de som sökt i tid och rangordnas utifrån anmälningsdatum (s.k. SA-värde).

  • Personer, vilka tidigare varit studenter på ett program vid Mittuniversitetet har förtur före eventuella övriga sökande till senare del. Förturen gäller förutsatt att den sökande anmält sig till senare del av samma program +ev. inriktning, undervisningsform och ort som hen tidigare varit registrerad på. Vidare måste anmälan ha gjorts senast sista anmälningsdag i den aktuella antagningsomgången. ”Förturssökande” har en egen urvalsgrupp där de sökande konkurrerar om platserna utifrån avklarade högskolepoäng per sista ansökningsdag i intervallet 1-285.
  • Ni anger antagnings- och planeringstal via NyA-webben enligt samma tidplan och på samma sätt som för vanliga utbildningar. 

  • Om ni vill hitta er institutions senare del program-tillfällen gör ni det enklast genom att i NyA-webben göra en *-sökning på anmälningskod. Dessa programtillfällen har en anmälningskod enligt en unik kodstruktur. De första två tecknen består av bokstäverna SD, de tre övriga tecknen är ett löpnummer.

  • Detaljerad utbildningsinformation om de senare del programtillfällen för vilka antagningstal ska sättas framgår i NyA-webben, t.ex. uppgift om programkod ,ev. inriktning, vilken termin av programmet programtillfället avser (termin 2 el. senare), undervisningsform, ort, etc.

  • Om ni vid tidpunkten när antagningstal ska rapporteras in inte vet om det finns lediga platser på senare del av ett visst program kan ni sätta 0 (noll) som antagningstal. Detta resulterar i att alla behöriga sökande, som är aktuella för att konkurrera om platser vid urvalskörningen, blir reservplacerade.

  • I efterantagningen, som sker efter urval 2, kommer Antagningen att sätta efterantagningstal 0 (noll) på sådana programtillfällen som inte fanns med i urval 1 och 2. Detta medför att sökande till dessa programtillfällen, som är behöriga, kommer att reservplaceras. Detta förfarande är nödvändigt eftersom det i efterantagningsprocessen inte finns tid att lägga in efterantagningstal då efterantagningsurval sker löpande, ibland flera gånger i veckan.
  • Samma datum gäller som för ”vanliga” utbildningar i den aktuella antagningsomgången. 
    

  Urval 1

  • De sökande får sina antagningsbesked via sina användarkonton på antagning.se.
  • De som vill behålla sin plats/reservplats tackar ja i den tid och ordning som anges på antagning.se.
  • De som inte tackat ja stryks från utbildningen i urval 2.
    

  Urval 2

  • De sökande får sina antagningsbesked via sina användarkonton på antagning.se.
  • De som vill behålla sin plats/reservplats behöver INTE tacka ja efter det andra urvalet.
    

  Efterantagningsurval

  • Genomförs löpande så länge efterantagning pågår. Det finns inga fasta datum för urvalen.
  • De sökande får sina antagningsbesked via sina användarkonton på antagning.se.
  • De som blir reservplacerade/antagna och vill behålla sin plats behöver INTE tacka ja.
  • Reservantagning görs av institutionerna, på samma sätt som för ”vanliga” utbildningar, via NyA-webben. Skillnaden är att de som reservantas inte automatiskt förs över till Ladok. Institutionerna måste meddela Antagningen om reservantagna, därefter antar Antagningen dem manuellt i Ladok 
  • Inga sökande och/eller utbildningstillfällen förs över maskinellt från NyA till Ladok.

  • De antagna antas manuellt i Ladok av Antagningen. Detta görs i mitten av augusti (HT)/mitten av januari (VT) och därefter löpande för reserv- samt efterantagna.
  • Mellan det första och andra urvalet kan de sökande själva avsäga sin plats/reservplats via sitt användarkonto på antagning.se genom att tacka nej. 

  • Antagningen spärrar möjligheten för de sökande att själva lämna återbud (efter urval 2) via sitt användarkonto. Skälet är att återbud lämnade via användarkontot på antagning.se inte förs över från NyA till Ladok för dessa utbildningstillfällen.

  • Återbud till plats/reservplats efter urval 2 måste därför göras via e-post till Antagningens funktionsmejl (antagningen@miun.se).

Sidan uppdaterades 2024-01-16