Här finns rekommendationer till dig som behöver anpassa examinationer på grund av covid-19. Råden är utarbetade av representanter från Mittuniversitetet.

För att säkerställa en rättssäker examination sker alltid vissa kontroller av vem som genomför examinationen och att det sker i enlighet med givna instruktioner, till exempel genom tentamensvakter på salstentamen eller granskning av plagiatkontrollsystemet Urkund för hemtentamen och uppsatser. När vi med kort varsel övergått från salstentamen till hemtentamen uppstår utmaningar eftersom kontrollmöjligheterna inte är desamma på distans som i tentamenssalarna. Behovet av att säkerställa att rätt personer genomför examinationen och att det sker i enlighet med tentamensinstruktionerna är däremot oförändrat.

 

Avsteg från kurs- och utbildningsplaner

Övergången till examination på distans medför att universitetet kommer att behöva göra avsteg från de kursplaner som gäller för våra utbildningar. Rektor fattade med anledning av smittspridningen av covid-19  följande beslut (Dnr MIUN 2020/630):

”Avsteg från kurs- och utbildningsplaner tillåts vad gäller formerna för bedömning av studenternas prestationer och för undervisning för att möjliggöra genomförande på distans, i de fall det är möjligt med bibehållande av utbildningens kvalitet. Beslut om avsteg fattas av dekanen. Beslutet kan delegeras längst till prefekt.”

Rektorsbeslutet ger ett brett utrymme för anpassning av examinationsformerna så länge kvaliteten bibehålls. Examinationer och lämpliga kontroller för att säkerställa en rättssäker examination kan med stöd av beslutet utformas på ett ändamålsenligt sätt. Vi kan göra de anpassningar vi anser vara nödvändiga så länge de åtgärder vi vidtar medför att studenterna behandlas lika, åtgärderna är sakligt motiverade, och eventuellt negativa konsekvenser för studenterna är proportionella i förhållande till vårt syfte med åtgärderna (likhetsprincipen, objektivitetsprincipen och proportionalitetsprincipen).

Observera att rektorsbeslutet är motiverat av de exceptionella omständigheter som råder till följd av covid-19. Anpassningar av examinationsformer som sker med stöd av rektorsbeslutet ska ha sin grund i behov som covid-19 skapat. Andra ändringar av undervisnings- och examinationsformer, som inte är en direkt konsekvens av covid-19, ska beslutas i ordinarie former och inte med stöd av rektorsbeslutet

 

Exempel på examinationsformer

Några exempel som använts sedan övergången till distansexaminationer genomfördes är:

  • Tentamen i hemmiljö med streamad (inte inspelning) övervakning via Zoom

  • Skriftliga hemtentamen med efterföljande muntliga stickprovskontroller för att kontrollera att studenterna kan redogöra för sina svar

  • Skriftlig hemtentamen för betyget E och därefter muntlig examen för högre betyg

  • Examinationsseminarier i grupp, med eller utan kompletterande skriftlig uppgift.

 

Hemtentamen i Zoom                                                                                          

En sådan anpassning kan göras med stöd av rektorsbeslutet. Övervakning av studenter som skriver tentamen via Zoom innebär behandling av personuppgifter. Övervakningen måste därför ske på ett sätt som är förenligt med GDPR och dataskyddslagen.

All personuppgiftshantering kräver att det finns en rättslig grund. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter vid examination är att behandlingen är ett nödvändigt led i universitetets myndighetsutövning, t.ex. examination. Livestreaming genom Zoom är i många fall den enda praktiska möjlighet att genomföra kontroller av tentamen på distans och får därför i allmänhet anses vara ett nödvändigt led i examinationen. Inspelning av salstentamen innebär ett avsevärt större integritetsintrång och ska av det skälet inte förekomma. Endast övervakning i realtid är därför tillåtet.

Om identifiering vid en digital examination ska ske genom uppvisande av legitimation finns risk att bl.a. personnumret kan ses av övriga examensdeltagare. Identifiering genom legitimation måste därför ske på ett sådant sätt att övriga deltagare inte har möjlighet att se personnumret eller andra unika uppgifter, t.ex. genom att studenterna släpps in en och en i Zoom-rummet.

Det är viktigt att studenterna informeras ordentligt om hur bevakningen går till och att någon inspelning inte kommer att ske.

Ett exempel på tentamensinstruktion för Zoom-tentamen finner du här, länk till Peter Glans exempelinstruktion.

 

Skriftlig examen med efterföljande muntliga stickprovskontroller                                                       

En sådan anpassning kan göras med stöd av rektorsbeslutet. Stickprovskontroller är sakligt motiverade eftersom vi har ett behov av att kunna kontrollera att studenterna genomfört examinationen enligt instruktionerna. Det kan antas att många studenter kan känna ett obehag över att de kan komma att bli kontaktade för att visa att de kan redogöra för sina lösningar. Universitetets behov av att säkerställa examinationsbeslutens kvalitet har dock företräde framför studenternas upplevelse av obehag inför risken att bli kontaktade för stickprovskontroll. Anpassningen är sakligt motiverad och åtgärden får anses vara proportionell i förhållande till syftet att säkerställa rättssäkerheten vid examinationen.

Naturligtvis finns inget hinder från att kontakta samtliga tenterande studenter istället för att kontakta dem stickprovsvis om antalet tenterade studenter tillåter en sådan ordning.

 

Skriftlig hemtentamen för betyget E och muntlig kompletterande muntlig examination för högre betyg                        

En sådan anpassning kan införas med stöd av rektorsbeslutet. Examinationsformen förekommer också med tillägget att en student ska ha uppnått en viss poäng på tentamen för att få göra den muntliga examinationen.

Examinationsformen är sakligt motiverad eftersom syftet är att säkerställa att studenten har de kunskaper som krävs för att uppnå de olika betygsnivåerna.  Kontrollbehovet väger tyngre än det obehag vissa studenter kan komma att känna inför en muntlig examination. Eftersom alla studenter har samma möjligheter att genomföra examinationen strider inte regeln mot regler om att alla ska behandlas lika. Det gäller även i de fall studenten måste uppnå en viss poängnivå för att få möjlighet till den muntliga examinationen för högre betyg. Anpassningen är sakligt motiverad och åtgärden får anses vara proportionell i förhållande till syftet att säkerställa rättssäkerheten vid examinationen.

Det bör tilläggas att det behövs någon form av kontroll för att motverka fusk även för studenter som nöjer sig med betyget E, till exempel genom ett stickprovsförfarande.

 

Muntligt seminarium, med eller utan kompletterande skriftlig uppgift

Med stöd av rektorsbeslutet kan en sådan anpassning göras. Examinationsformen är sakligt motiverad eftersom en muntlig examination möjliggör bedömning av studentens kunskapsnivå.

Ändrar vi salstentamen till muntlig examination vid gruppseminarium kan det antas att vissa studenter kommer att uppleva det som en mer känslig och utlämnande tentamensform än den skriftliga. Universitetets behov att kunna göra en säker bedömning av studentens prestation väger dock tyngre än studenternas eventuella obehag av att tentera muntligt i grupp vid seminarium.

Anpassningen är sakligt motiverad och åtgärden får anses vara proportionell i förhållande till syftet att säkerställa rättssäkerheten vid examinationen.

 

Tänk även på följande vid avsteg från kursplan

  • Avsteg ska dokumenteras i ett beslut. Ange i beslutet vilka avsteg från kursplanen som gjorts, för vilken tid avstegen gäller och hur kommunikation med studenterna har skett.

  • Avsteg ska utformas så att de förväntade studieresultaten kan uppnås även vid förändring av obligatoriska moment och examinationsformer.

  • Inför beslut ska i möjligaste mån samråd med studentrepresentant ske.

  • Beslutet ska kommuniceras med berörda studenter på ett sådant vis att det i möjligaste mån kan säkerställas att de nåtts av informationen.