Läs om upphovsrätt, namnangivelserätt, respekträtt och hur det fungerar.

Gamla bildbanksbilder

Du står alltid som upphovsman för de originella verk du skapar, t.ex. föreläsningsmaterial och artiklar, men du kan helt eller delvis överlåta rätten till någon annan, såsom din arbetsgivare eller ett förlag. Du behåller dock alltid din ideella rätt som innehåller namnangivelserätt (att verket attribueras till dig oavsett var det publiceras eller visas) och respekträtt (att verket inte ändras på ett sätt som du upplever som kränkande).

När det gäller verk som skapats inom ramen för någons normala arbetsuppgifter, finns det ingen allmän bestämmelse om anställdas upphovsrätt (med undantag för datorprogram, se 40 a § i upphovsrättslagen), men det finns två oskrivna rättsregler som kallas för tumregeln för t.ex. TA-personal och lärarundantaget för lärare, som gäller om inga andra avtal ingåtts mellan den anställde och lärosätet. Lärarundantaget går i korthet ut på att lärare har full upphovsrätt till allt sitt föreläsningsmaterial, PowerPoints, kompendier osv. och kan fortsätta att utveckla och publicera materialet i all framtid om inte annat avtalats med lärosätet, men att lärosätet normalt har nyttjanderätt att använda lärarens material i sin normala verksamhet och i de omständigheter som kunnat förutses när materialet skapades. Material som tagits fram i lärarens administrativa roll, t.ex. kursplaner, scheman och examinationsuppgifter, faller under tumregeln, som också ger arbetsgivaren rätt att använda materialet i sin normala verksamhet och i de omständigheter som kunnat förutses när materialet skapades. Även i dessa sammanhang äger läraren rätt att återanvända materialet i andra kurser eller vid andra lärosäten.

Inspelade föreläsningar

Om lärosätet vill spela in en föreläsning för digitalt publicerande måste de fråga läraren om lov först. Är det läraren som vill spela in sin egen föreläsning är det fritt fram. Även om lärosätet som står bakom inspelningen och därmed har produktionsrättigheter så är det alltid den inspelade läraren som bestämmer hur inspelningen får användas, kopieras, publiceras osv., eftersom läraren äger upphovsrätten till själva föreläsningen. Men tänk på att om en student ställer en fråga som hörs på filmen måste denne tillfrågas om den går med på att bli publicerad innan filmen görs tillgänglig för allmänheten, alternativt att studentens inlägg redigeras bort. Innan inspelningen börjar, var noga med att informera studenterna om att en inspelning kommer ske så de kan välja om de vill vara aktiva på filmen, eller om de vill välja en placering i salen där de inte fastnar på bild.

En annan sak som är viktigt att tänka på är att man verkligen har rättigheter att använda det material man använder i sin föreläsning. Har du t.ex. lagt in en bild av en annan upphovsman i din PowerPoint måste du säkerställa att du får visa och sprida den digitalt. Detsamma gäller när du laddar upp åhörarkopior i lärplattformen. I och med att du gör en digital exemplarframställning av ditt material är det viktigt att allt material du inte har skapat själv är godkänt för spridning, antingen genom CC- licensiering eller licensieringsavtal, eller att du har frågat om lov.