Fakultetsintern uppföljning
Rådet för utbildning på forskarnivå (RUF) har beslutat att följa upp alla forskarutbildningsämnen under mandatperioden 2015-2017. Processen ser ut så här: Ämnesföreträdare kontaktas av en av rådet utsedd bedömargrupp. Ämnesföreträdaren skriver tillsammans med en doktorand en självvärdering utifrån frågorna nedan med stöd av forskarkollegiet. Därefter görs intervjuer  med doktorander och med representanter för utbildningen på forskarnivå (ämnesföreträdaren och av ämnet valda seniora forskare). Självvärderingen och de kommentarer bedömargruppen ger diskuteras i RUF. Ämnet bjuds in till dessa samtal. Rådet beslutar om ett yttrande som delges ämnet och diarieförs tillsammans med självvärderingen, på dnr MIUN 2015/1314. Till slut genomförs efter en tid ett uppföljningssamtal där rådet och ämnet diskuterar vilka åtgärder som genomförts efter avslutad uppföljning.

Till fakultetsnämnden den 13 juni hade rådet uppdraget att ta fram en sammanställning och slutrapportering för uppföljningen av fakultetens forskarutbildningsämnen. I denna skulle även slutsatserna från uppdragen Best practice för små forskarutbildningsmiljöer och Lika villkor inom forskarutbildningen ingå. Utifrån vad som framkommit i uppföljningar, rapporter och vad UKÄ lyft i sina utvärderingar ville rådet blicka framåt och sammanfatta de faktorer som viktigast för att säkra en hög kvalitet i fakultetens forskarutbildningar, Avrapportering till fakultetsnämnd 180613.

Universitetskanslerämbetets utvärderingar
Ungefär en fjärdedel av alla forskarutbildningar i Sverige kommer att granskas av UKÄ mellan 2017 och 2022. Utvärderingarna följer samma process som när utbildningar på grundnivå och avancerad nivå utvärderas. En skillnad är att ett slumpmässigt urval individuella studieplaner för doktorander kommer att granskas. För utbildningar på grundnivå och avancerad nivå granskas istället studenternas självständiga arbeten.

Vid fakulteten har UKÄ granskat utbildningarna på forskarnivå i psykologi, historia  och pedagogik och dessa ämnen har fått omdömet hög kvalitet.

Alla granskningsresultat återfinns på UKÄs hemsida, i Högskolekollen.