Antagning till forskarstudier

Läs om ansökan, antagning och studietakt. Här finns också information om avbrott och avstängning.

hand, skriver, test, prov

Antagning till doktorandstudier

Instruktioner för ansökan

Till utbildning på forskarnivå får, enligt högskoleförordningen, endast så många doktorander antas som kan erbjudas handledning och godtagbara studievillkor i övrigt och som har studiefinansiering.

Den vanligaste formen av studiefinansiering är en doktorandanställning vid Mittuniversitetet, men det finns även forskarstuderande som är anställda av externa arbetsgivare.

För att antas som forskarstuderande krävs att doktoranden och handledare fyller i underlaget som utgörs av blanketten nedan, inklusive bilagor. Beslut om antagning till forskarutbildningen vid fakulteten för humanvetenskap fattas av Rådet för utbildning på forskarnivå efter förslag från forskarkollegiet.

Blankett för antagning vid forskarutbildning

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå

Rutin för handläggning av för doktorandanställningar

Antagning till lic eller doktor

Du kan antas till forskarstudier med målet att ta ut licentiatexamen eller doktorsexamen.

Licentiatstudier uppgår till 120 hp och omfattar 2 års heltidsstudier.
Doktorsstudier uppgår till 240 hp och omfattar 4 års heltidsstudier.

För den som har en licentiatexamen eller motsvarande finns också en möjlighet att ansöka om antagning till senare del doktor vilket då innebär 2 års heltidsstudier som avslutas med doktorsexamen.

Studietakt

Forskarstudier kan bedrivas i olika takt. Om studier bedrivs i 100% studietakt beräknas det ta 2 år till licentiatexamen respektive 4 år till doktorsexamen. Den lägsta tillåtna studietakten för doktorander är 50%.

I en doktorandanställning kan upp till 20% läggas på institutionstjänstgöring (oftast undervisning). Det innebär att du är anställd som doktorand 100% men att din studietakt kan variera mellan 80 – 100%.

För doktorander som är anställda vid Mittuniversitetet så är det vanligast med en 80% studietakt, dvs det beräknas ta 2,5 år till licentiatexamen och 5 år till doktorsexamen.

För dig som doktorand är det viktigt att du har diskuterar studietakten med din handledare och även studierektor för ditt ämnen som är den som planerar personalen. Tänk på att du som doktorand inte får jobba övertid!

Mittuniversitetet rapporterar in uppgifter om studietakt till SCB årligen. För doktorander anställda vid Mittuniversitetet tas uppgifterna automatiskt från tjänsteplaneringssystemet. Doktorander anställda hos andra arbetsgivare kommer få en blankett att fylla i. Registrering på forskarutbildning sker samtidigt som aktivitetsgraden rapporteras in i Ladok. 

Förändringar i studietakt

Det kan ske förändringar i din planerade studietakt. Som doktorand har du rätt av vara ledig på grund av sjukdom, föräldraledighet eller annan orsak som är reglerad i Högskoleförordningen 6 kap 29 §.

 

 

Avbrott och avstängning från forskarutbildningen

Avbrott forskarutbildningen

Om du inte har för avsikt att fortsätta med dina forskarstudier behöver du skriftligen meddela fakulteten att du önskar avsäga dig din plats på forskarutbildningen.

Vill du avbryta dina studier meddela Sara Häggström, fakultetskansliet. Använd avsedd blankett: Avbrott på forskarutbildningen
 

Indragning av resurser

Enligt högskoleförordningen kan rektor besluta om att dra in doktorandens rätt till handledning och andra resurser. Det kan ske om doktoranden i väsentlig utsträckning åsidosätter sina åtaganden enligt den individuella studieplanen.

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2024-01-08