Handledning och stöd

Här kan du läsa om handledning för doktorander. Även information om studierektorrollen för forskarutbildningen.

Kontor, möte, kommunikation
 • Vid fakulteten för humanvetenskap ska de forskarstuderande ha minst två handledare. Huvudhandledare ska vara varaktigt anställd vid fakulteten och minst docent. Biträdande handledare ska vara disputerad. I undantagsfall kan biträdande handledare från andra lärosäten tillåtas. Alla handledare anställda vid Mittuniversitetet ska ha genomgått handledarutbildning.

  För en doktorand som är anställd vid fakulteten för humanvetenskap ska det budgeteras 102/timmar per år för handledning. Timmarna fördelas mellan handledarna.

 • I Högskoleförordningen står det att för varje doktorand ska det utses minst två handledare.
  En av dem ska utses till huvudhandledare. Doktoranden har rätt till handledning under utbildningen så länge inte rektor med stöd av 30 § beslutar något annat. En doktorand som begär det ska få byta handledare.

  I samband med antagning utser rådet för utbildning på forskarnivå en huvudhandledare och minst en biträdande handledare för den forskarstuderande. Efter antagning ansvarar forskarkollegiet för att besluta om eventuellt byte/komplettering av handledare. Protokoll från forskarkollegiet och ifylld blankett skickas till fakultetskansliet för uppdatering i Ladok och forskningsdatabasen.

  Här hittar du blanketten

 • Studierektor anordnar olika aktiviteter som till exempel doktoranddagar och seminarier för alla forskarstuderande men kan också vara ett stöd för doktorander i enskilda ärenden.

  Studierektor för forskarutbildningen vid fakulteten för humanvetenskap är docent Gustav Lidén.

  Till studierektor kan du också vända dig i ärenden som du inte vill diskutera med din handledare.

Kontakt

Sara Häggström

Fakultetshandläggare|Faculty Administrative Officer

+46 (0)10-1726526

Sidan uppdaterades 2024-01-08