Mer forskningsmedel trots färre ansökningar

Tis 07 dec 2021 21:55

2021 har hittills varit ett bra år för HUV-fakulteten – åtminstone när det gäller beviljade forskningsansökningar.

De senaste månaderna har flera större forskningsansökningar beviljats. Tydligast sticker sociologiämnets projekt om lokala arbetsmarknadsprogram ut, med sina 15,8 miljoner från Forte. 

Redan en månad innan årets slut hade forskningsfinansieringen inom rådsmedel ökat med över 30 % jämfört med hela 2020, och tack vare rektors strategiska samfinansiering är ökningen av forskningsmedel ännu större. Även sett till samtliga forskningsfinansiärer har summan beviljade medel ökat något sedan förra året. Detta trots att ansökningarna under årets tre första kvartal var något färre i både antal och belopp jämfört med samma period 2020.

Rektorsmedel ska öka beviljandegraden

Den strategiska samfinansieringen inrättades förra året och ges till projekt som har beviljats medel av Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Riksbankens Jubileumsfond eller EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont 2020 och Horisont Europa). Projektet får ett ekonomiskt bidrag från rektor motsvarande 25 % av det totala beloppet ämnat för Mittuniversitetet. Sedan den 1 juli 2020 har 15 miljoner delats ut som strategisk samfinansiering, 12 av dessa miljoner har gått till HUV. 

Syfte med samfinansieringen är att stödja framstående forskare som i hård konkurrens erhållit bidrag till forskningsprojekt, och bidra till att öka den externa forskningsfinansieringen från finansiärer där det finns potential att öka intäkterna. Genom samfinansieringen hoppas Mittuniversitetet både kunna stimulera flera att söka en viss typ av forskningsbidrag, och ge bättre förutsättningar för konkurrenskraftiga ansökningar.

Prorektor för forskning har fått i uppdrag att efter 3 respektive 6 år följa upp om den strategiska samfinansieringen haft avsedd effekt och vid behov föreslå lämpliga åtgärder.

 

Totala beviljade externa medel under hela år 2020 var 52 miljoner. Totala beviljade externa medel under januari–november 2021 är 57 miljoner. Ökningen på 12 miljoner ligger inom rådsmedel. 


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15