Tis 22 feb 2022 14:41

Peter Degerman har gått från att arrangera kulturfestivaler till rollen som vice dekan för utbildningsfrågor och ordförande i Mittuniversitetets samordningsorgan för lärarutbildning, men det är tydligt att kultur och litteratur fortfarande ligger honom varmt om hjärtat.

Peter började sin bana som gymnasielärare i svenska och historia samtidigt som han växelvis hade projektarbeten inom kultursektorn. Idag är han docent i litteraturvetenskap och har jobbat på Mittuniversitetet i många år.

– Som litteraturvetare är jag så lyckligt lottad att mina intressen och mitt arbete sammanfaller. Förutom litteratur är jag också intresserad av andra kulturyttringar, som till exempel experimentell musik, modern konst och film, gärna europeisk auteur-film, säger Peter.

Nyfiken. Lyssnande. Drömsk.
så beskriver Peter sig själv

Han har också intresserat sig för vetenskapsteori och vetenskap i ett idéhistoriskt perspektiv. Doktorsavhandlingen vid Åbo akademi, som försvarades 2012, handlade om hur litteraturpedagogiken i Norden formerats och utvecklats.

– Det kan sägas vara ett exempel på hur två av mina intressen – litteratur och vetenskapshistoria – kan förenas.

Flera uppdrag

Idag går en del av hans tid åt till rollen som vice dekan för utbildningsfrågor på HUV-fakulteten och ordförande i rådet för utbildning på grund- och avancerad nivå samt Mittuniversitetets samordningsorgan för lärarutbildning.

– Jag har ett i första hand koordinerande ansvar för grundutbildningsfrågor och för lärarutbildningsfrågor vid lärosätet, berättar Peter. Det handlar både om intern ledning och om extern samordning, till exempel när Mittuniversitetet samverkar med andra lärosäten och instanser i frågor om lärarutbildning.

Som ordförande i samordningsorganet för lärarutbildning leder han också den samverkan som universitetet har med kommuner och andra skolhuvudmän när det gäller skolfrågor, främst i regionen.

Sedan drygt tre år tillbaka är Peter Mittuniversitets representant i Humtank, en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora. Det är ett samarbete mellan fjorton av landets lärosäten och syftet är att stärka humanioras roll såväl inom som utanför de akademiska institutionerna.

– Arbetet där har gett mig möjligheter att aktivt delta i samhällsdebatten vad gäller utbildningsfrågor, men också bjudit på unika inblickar i andra lärosätens organisation och styrning.

Genom Humtank sitter han också som representant i EASSH, European Alliance for Social Sciences and Humanities, som är en lobbyorganisation i Bryssel.   

Problemlösare

Peter tycker att det roligaste med hans jobb är att tillsammans med andra behandla och försöka lösa problem, vare sig det handlar om att belysa estetiska frågor tillsammans med kollegor vid litteraturvetenskapen eller att försöka få rätsida på snåriga utbildningsstrategiska frågor i grundutbildningsrådet.

– Jag vill understryka att det inte är lösningen av problemen som är det primära, utan att tillsammans med andra upptäcka och pröva nya infallsvinklar.

Kontakten med kollegor är viktig, och på frågan vad han ser fram emot är det just det som blir svaret. 

– Det finns en hel del att se fram emot, men jag måste ändå säga att förhoppningen om ett slut på pandemin är det som jag mest av allt emotser, och då möjligheten att resa igen, både privat och i jobbet, att åter "in real life" träffa kollegor på konferenser och vid nätverksmöten.

Peter är bosatt i Härnösand och nu på vintern åker han gärna längdskidor.

– Det finns ett spår som sköts på ett fantastiskt sätt av idrottsföreningen – redan tidigt på året lägger de ut konstsnö och tidigt varje morgon hela vintern spårar de med pistmaskinen. En eloge till dem!

Annars läser han gärna böcker på lediga dagar – fysiska böcker som man kan hålla i händerna, känna doften av, och lägga ifrån sig en stund medan man funderar över en särskilt fin formulering.

– På sommaren sitter jag gärna i trädgården och läser. Se där, ytterligare något att se fram emot!

 

FAKTA OM RÅD FÖR UTBILDNING PÅ GRUND- OCH AVANCERAD NIVÅ

Rådets ansvarsområde omfattar utbildning på grund- och avancerad nivå inom fakulteten exklusive lärarutbildning. Därtill att bereda ärenden som ska behandlas i fakultetsnämnden. Rådets beslutanderätt och uppgifter är med stöd i Mittuniversitetets arbetsordning vidaredelegerad av fakultetsnämnden. 

 

FAKTA OM SAMORDNINGSORGANET FÖR LÄRARUTBILDNING

Samordningsorganet spänner över båda fakulteterna. Dess huvudsakliga syfte och ansvar är att säkerställa styrning och ledning av lärarutbildningen genom samordning mellan avdelningarna i för lärarutbildningen viktiga beslut. Organet ges mandat att fatta beslut i avdelningsöverskridande frågor som rör lärarutbildning. Dessutom ansvarar samordningsorganet för utvecklingsfrågor för lärarutbildningsprogrammen.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15