Fina siffror för både sommar- och hösttermin

Tis 28 sep 2021 16:47

Sommarkurserna är avslutade och höstterminen är i full gång. HUV-kansliet berättar om aktuella söksiffror och registreringar, samt reflekterar över de förändringar som skett de senaste åren.

Studenter, utomhus, Östersund

Sommarkurser

Med anledning av den särskilda satsningen på sommarkurser som kom i vårändringsbudgeten kunde antalet platser ökas. Den särskilda satsningen gav HUV drygt 15,6 mkr till sommarkurser vilket gjorde att den planerade produktionen i princip kunde dubblas. Utfallet visar nu på en intäkt om ca 32 mkr för sommarkurserna 2021 men det tickar fortfarande in prestationer.

Vi hade 36 sommarkurser med totalt 4 955 platser. Alla kurser utom tre fyllde sina platser. Under den här tiden med ”Corona-effekten” så har det, mer än vanligt, varit en utmaning att sätta antagningstal då det varit svårt att förutse i vilken omfattning de antagna studenterna skulle registrera sig. Sommarkurserna i år landade till slut på 5010 registreringar, 55 stycken (ca 1,1%) fler än antalet platser. Så den här gången gick det bra!

Från och med sommarkurserna 2020 slutade vi med rutinen att avregistrera noll-presterare (inaktiva registrerade studenter). Vi förväntade oss då att genomströmningen skulle sjunka drastiskt men så blev det inte. 2019, när vi fortfarande tog bort de inaktiva studenterna, hade vi en genomströmning om 59,8 % och 2020 blev den 58,7 %. I år ligger den just nu 52,8 %, men kommer att öka när fler resultat kommer in.

Vår enkla analys är att vi med anledning av Covid-19 fick fler motiverade sökande som slutförde sina kurser, vilket gäller både för 2020 och 2021. Om den analysen stämmer får vi se när vi har utfallen för sommarkurserna kommande år.

Det har varit många inblandade i den omställning det innebar att på kort tid öka produktionen av sommarkurser med 100 %. Det krävdes en hel del planering, först för att se vilka ämnen som hade möjlighet att öka och hur mycket, sedan fördelningen av de extra medlen till berörda institutioner och ämnen. Intäktsprognoserna och utbudet behövde justeras och lärarresurser behövde ses över och planeras om.

Stort tack till alla som för andra året i rad bidragit till det arbete som krävdes för att vi skulle lyckas med de utökade uppdrag vi fick till sommarkurserna!

Höstterminen 2021

Inför höstterminen fylldes de flesta platserna på programtillfällen, årskurs 1, grundnivå. När det gäller programtillfällen, årskurs 1, avancerad nivå har några program fyllt platserna och några har också fler registrerade än planeringstalen. Några andra program har färre registrerade, vilket är vanligt på avancerad nivå. Generellt har det varit mindre reservantagning till programmen i höst jämfört med tidigare antagningsomgångar.

Det finns exempel där fler har registrerat sig än förväntat. En faktor när antagningstalen fastställs är resultatet från föregående höstomgång, dvs. hur många platser hade ett visst program och hur många registrerade blev det, med de antagningstal som gällde då.

Detta var den andra höstomgången där ”Corona-effekten” sannolikt påverkat de antagnas benägenhet att registrera sig. Men mönstret är inte som innan Corona (ht-19) och inte heller som under Corona (ht-20). Det är en utmaning att sätta antagningstalen och hitta en balans för att inte sätta för låga, då vi riskerar att inte fylla platserna, eller för höga, som kan få en negativ påverkan på arbetsmiljö, överproduktion, VFU-platser m.m.

Överlag ser det bra ut på de fristående kurser som startat hittills. Så registreringarna till höstterminens utbud har på det stora hela fallit väl ut.


Rekommenderat:

Sidan uppdaterades 2022-09-15