Rektors beslutsmöten (RBM) äger rum tisdagar kl. 08.30. Här finns anvisningar för ärendehandlingar och beslutsblankett.

Gamla bildbanksbilder

Ifylld beslutsblankett (se mall nedan) ska alltid medfölja ärendehandlingarna och skickas till rektorsbeslut@miun.se senast onsdagar kl 12.00.

Följande uppgifter måste vara ifyllda på blanketten: 

- Diarienummer
- Föredragande
- Ärenderubrik
- Ärendebeskrivning (gärna kort)
- Förslag till beslut
- Vem/vilka som ska ha ärendet för åtgärd resp. för kännedom

Mallar

Handledningar

Studentinflytande

Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation (2 kap. 7 § HL). Studentrepresentanter kallas alltid till rektors beslutsmöte. 

Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen (2 kap. 14 §, HF).