Redovisning av val av valberedning vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier 2021

Val av valberedning har genomförts genom digitalt val i Netigate under perioden 23 mars – 29 mars 2021. Valberedningen ska bestå av (5) fem personer, könsfördelningen ska vara jämn (40/60). Båda campusorterna ska vara representerade i valberedningen.

Efter avslutad röstning fördelar sig rösterna bland de som var föreslagna till valberedningen enligt följande:

Namn

Röster

Kvinna

Man

Sundsvall

Östersund

Lena-Maria Öberg, Universitetslektor, DSV 76 X     X
Pernilla Ingelsson, Universitetslektor, KMT 54 X     X
Sebastian Bader, Universitetslektor, EKS 42   X X  
Christina Dahlström, Universitetslektor, CHE 42 X   X  
Birgitta Engberg, Universitetslektor, CHE 39

X   X  
Mattias O´Nils, Professor, EKS 38   X X  
Stefan Forsström, Universitetslektor, IST 35   X X  
Thomas Persson, Universitetslektor, DSV 30   X   X
Andreas Andersson, Universitetslektor, EHB 29   X   X
Andreas Lind, Universitetslektor, MOD 23   X X  
Mats Ainegren, Universitetslektor, KMT 22   X   X
Niklas Fagerholm, Universitetslektor, DES 14   X X  

Av totalt 210 röstberättigade har 126 röstat i valet.

 

Resultat

Sammanräkningen ger resultatet att följande personer har valts att ingå i valberedningen vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier:

Lena-Maria Öberg, Pernilla Ingelsson, Sebastian Bader, Christina Dahlström och Mattias O´Nils.

  • Båda kriterierna om en jämn könsbalans (40/60) och representation från båda campus är uppfyllda.
  • Birgitta Engberg har fått fler röster än Mattias O´Nils men Mattias O´Nils kommer att ingå i valberedningen för att uppnå kravet om jämn könsbalans (40/60). 

 
Riktlinjer som valberedningen föreslås ska ta hänsyn till i sitt arbete

I valföreskrifterna anges att valberedningen ska lämna ett förslag på en fakultetsnämnd med en jämn köns­balans.

I samband med att kandidater till valberedningen föreslogs gavs möjlighet till valförsamlingen att lämna förslag på ytterligare riktlinjer som valberedningen skulle kunna arbeta utifrån. Följande riktlinjer har föreslagits:

 Ledamöterna och i ännu högre grad dekan, bör ha:

- stor kännedom både inom GU och forskning
- god förmåga till helhetssyn och verka för hela universitetet
- förmåga att se och planera för utmaningar på längre sikt
- förmåga att arbeta för delaktighet, transparens och dialog
- förmåga att arbeta systematiskt med rutiner, processer och delegation

För dekan bör tillkomma kravet om:

- chefskompetens med god förmåga till att utöva ledarskap och ta personal- och arbetsmiljöansvar
- Säkerställa kontinuitet i det utvecklingsarbete som pågår

 

Nästa steg i tidsplanen

10 maj   Valberedningens förslag om ledamöter till fakultetsnämnden skickas till valförsamlingen, valförsamlingen ges möjlighet att lämna ytterligare förslag.

18 maj, kl. 15:00 - Sista dag att lämna ytterligare förslag utöver valberedningens förslag, förslag mailas till fakultetskansliet maria.torstensson@miun.se

19 maj    Sammanställt förslag om vilka kandidater som valberedningen lämnat + övriga inkomna förslag skickas till valförsamlingen via e-post.

26 maj   Val av fakultetsnämnd öppnar (fem arbetsdagar). Val sker i Netigate

1 juni     Sista dag för röstning


Utseende av dekan

Valberedningen har vidare uppdraget att i samråd och dialog med rektor finna en lämplig kandidat till uppdraget som dekan. Valberedningens uppdrag innefattar att samla upp synpunkter i syfte att säkerställa att kandidaten har tillräcklig kollegial förankring inom fakultetsnämndens ansvarsområde. Förslag på dekan presenteras senast 1 juni.