Arbetsplats

Utlysning av internationaliseringsmedel till framstående forskarmiljöer

Fre 17 mar 2023 15:10

Denna utlysning av medel för doktorander är ett led i fakultetens ambition att öka forskningens internationalisering genom ett ökat utbyte med framstående forskningsmiljöer utanför Sverige.

Bakgrund och syfte

Denna utlysning är ett led i fakultetens ambition att öka forskningens internationalisering genom ett ökat utbyte med framstående forskningsmiljöer utanför Sverige. I fakultetens budget 2024 avsätts 900 000 kr för dessa utbyten genom ansökningar i konkurrens.

Ansökan ska följa riktlinjerna nedan.

Dessa förmånliga resebidrag om 300 000 kronor per doktorand syftar till att ge doktorander som visat goda resultat en ekonomisk möjlighet att vistas en längre tid vid ett utländskt universitet. De kriterier som ligger till grund för bedömningen anges nedan.

Målet med vistelsen är att doktoranden ska få bedriva forskning i en stimulerande miljö, bygga upp sitt internationella akademiska nätverk, göra framsteg med avhandlingsarbetet samt inleda potentiella framtida samarbeten.

Utlysningen ställer höga krav på att den mottagande miljön både är kvalificerad inom det aktuella området och har förutsättningar att bidra till en fruktbar vistelse.

Kriterier för sökande doktorander

Följande kriterier måste uppfyllas och beskrivas i ansökan för att den ska beaktas.

 • Vistelsen ska vara minst 3 månader varav större delen under 2024.
 • Doktoranden ska ha uppvisat särskilda framsteg i sina forskarstudier och ligga minst i linje med ordinarie studietakt med hänsyn tagen till sjukdom, föräldraledighet och liknande förhållanden.
 • Doktoranden skall ha genomfört halvtids- eller licentiatseminarium med godkänt resultat.
 • För doktorander som skriver en sammanläggningsavhandling ska minst en vetenskaplig artikel ha publicerats i en ansedd tidskrift inom sitt specialområde, alternativt fått minst 3 konferensbidrag accepterade vid högt rankade internationella konferenser.
 • För doktorander som skriver en monografi krävs att minst hälften av avhandlingsarbetet är avklarat samt deltagande vid minst en internationell konferens. Avhandlingsarbetet avser den planerade del av forskarstudierna som inte är kurser enligt aktuell ISP.
 • Doktoranden ska ha erfarenhet av att samarbeta med externa forskare och gärna ha sampublicerat.

Kriterier för mottagande institution

Följande kriterier måste uppfyllas och beskrivas i ansökan för att den ska beaktas.

 • Institutionen och/eller universitetet ska vara internationellt erkända inom forskningsområdet
 • Mottagande handledare ska vara en internationellt erkänd forskare exempelvis visat genom något eller några av följande punkter:
  • Högt citerad inom sitt ämne eller på annat sätt högt rankad enligt ämnesrelevanta mått.
  • Ha publicerat avgörande verk inom ämnesområdet.
  • Mottagare av externa forskningsmedel från bidragsgivare som exempelvis ERC, NSF etc.
  • Prisbelönt eller på annat sätt uppmärksammad för sin forskning av en extern organisation med högt anseende.
  • Stor erfarenhet av handledning av doktorander och postdoktorer.
 • Mottagande institution bör ha ett större antal seniora forskare och doktorander inom den tilltänkta miljön och intilliggande forskningsämnen. Om miljön är mindre ställs särskild krav på att mottagande handledare har hög tillgänglighet.

Vad ska ingå i ansökan?

 • CV på sökande doktorand.
 • Uppdaterad ISP ur forskningsdatabasen där avklarade milstolpar och kurser ska framgå.
 • Publikationer som den sökande åberopar för uppfyllande av kriterierna ovan.
 • En motivering (2-3 sidor) där syfte med forskningsvistelsen anges samt förväntade resultat.
 • Utökat CV på mottagande forskare.
 • Intyg från huvudhandledare eller ämnesföreträdare att doktoranden har utmärkt sig genom särskilda framsteg eller prestationer. För doktorander som avser lägga fram en monografi läggs en särskild vikt vid detta intyg.
 • Intyg från mottagande institution att man tar emot doktoranden och vilka resurser mm tillhandahålls.
 • Budget (resor, logi, utlandstraktamente mm). I budgeten får endast omkostnader som motiveras av den egna forskarutbildningen ingå. Budgeten ska innehålla tydliga redovisningar och beräkningar av exempelvis utlandstraktamente för hela vistelsen.
 • Medfinansiering av institutionen anses meriterande. Institutionen kan bidra med medel för att täcka omkostnader i samband med vistelsen. Eventuell medfinansiering ska framgå av budgeten och intygas av prefekt.  
 • Plan för eventuella framtida samarbeten.

Hur och när ska ansökan ske?

Ansökan skickas av prefekt och ställs till Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) som beslutar om stödet.

 • Ansökan skickas till Stefan Pettersson.
 • Ansökningarna bereds och beslutas av FUR.
 • Urvalet sker med hänsyn till varje sökandes speciella ambitioner. Viktiga bedömningspunkter är sökandens hittillsvarande studie- och arbetsmeriter, de mål och den plan som sökanden har med utlandsvistelsen samt den helhetsbild som ansökan och de inkluderande intygen ger.

Vad händer sedan?

 • De som får ansökningar beviljade kommer att få ytterligare information om ekonomihantering av löpande kostnader.
 • Sökanden ansvarar för eventuella administrativa åtgärder i relation till vistelsen såsom att anordna boende, visum, uppehållstillstånd med mera.
 • Två månader efter vistelsen är avslutad avkrävs en skriftlig rapport samt en sammanfattande kostnadsredovisning.
 • Efter vistelsen ska stipendietagaren hålla ett öppet seminarium och redovisa sina erfarenheter.

Sidan uppdaterades 2024-02-06