En grundläggande idé i detta delprojekt är att med utgångspunkt från skogen och den mekaniska massaprocessen utöka den traditionella produktionen av pappersprodukter med nya produkter med mycket höga värden, såsom naturliga specialkemikalier och biologiskt aktiva kemikalier som skyddsmedel mot skogsskadedjur.

FORE-konceptet är en form av ett bioraffinaderi som bygger på den mekaniska massaprocessen och hela skogens värdekedja och med detta perspektiv utgör delprojektet ”Värdefulla och biologiskt aktiva kemikalier från skog och skogsbiprodukter” en viktig komponent för projekthelheten.

Till skillnad från kemiska processer innebär mekanisk raffinering en ganska mild behandling av fiberråvaran. Det innebär att kemikalier och andra ämnen som finns naturligt i trädet finns kvar i processerna och kan isoleras på olika sätt från processen. Oönskade kemikalier har i många fall en negativ inverkan på papperskvalitet och på driften av pappersmaskinen. Ur energisynpunkt kan det vara önskvärt att frånskilja naturliga ämnen med högt syreinnehåll då de förbränningsmässigt sänker energiinnehållet för det i förgasningsprojektet använda brännbara materialet.

Projektet som är centralt i bioraffinaderikonceptet bygger på att utveckla alternativa produktområden från skogsråvara och insatser som syftar till ett mer effektivt nyttjande av bioråvaror bland annat genom att mer råmaterial från skogen hämtas fram till industrin såsom restmaterial som kvistar, rötter, bark etc och som kan extraheras för att utvinna naturliga kemikalier. Vidare kan man ur process- och barkpressvatten från den mekaniska massaprocessen isolera värdefulla naturliga kemikalier samt dessutom vidareförädla biprodukter så som terpentin för applikationer inom exempelvis parfym- och livsmedelsindustri.

Den biologiska aktiviteten undersöks hos isolerade kemikalier och användbarheten testas för att på ett miljömässigt hållbart sätt förhindra att skogsbruket orsakas stora ekonomiska förluster genom skadedjur som betande klövvilt, gnagare, insekter och från skador från vednedbrytande svampar. Resultatet är miljövänliga bekämpningsmetoder som bevarar den biologiska mångfalden. De isolerade naturliga kemikalierna kan även användas som byggstenar och därmed vidareförädlas, gärna med naturens egna verktyg som jäst, enzym och svamp, för ovan nämnda ändamål. Vår strategi är:

  • att identifiera och isolera naturliga kemikalier/extrakt från skogsråvara, skogsbiprodukter och från den mekaniska pappers- och massaprocessen samt från vednedbrytande svampar.

  • att identifiera biologiskt aktiva kemikalier/extrakt såsom; gnag- och betningshämmande substanser; skadeinsekters artspecifika doftsignaler; virkesskyddande substanser; virus- och bakteriehämmande substanser samt naturliga kemikalier för parfym- och livsmedelsindustri .

  • att utveckla effektiva framställningsmetoder för ovanstående typer av kemikalier/extrakt.

  • att utveckla effektiva kommersialiserbara kontrollmetoder för skogskadedjur och vednedbrytande svampar.

  • att vidareutveckla identifierade och isolerade kemikalier/extrakt till kommersiella produkter och då gärna med hjälp av naturliga verktyg som jäst, svampar och enzymer.

  • att utveckla produktionsmöjligheter regionalt för framtagna processer och produkter.

logo

Kontaktperson

Delprojektledare
Erik Hedenström, professor

Finansiär

Logo Länsstyrelsen