Ansatsen i detta projekt är att utveckla värdefulla applikationer där exempelvis hemicellulosa helt eller delvis kan ersätta oljebaserade material.

Under tillverkningsprocessen för mekanisk massa löses en del av vedmaterialet i processvattnet. En del av vedmaterialet, cirka 3-4 %, förblir utlöst och utgör därmed en ren utbytesförlust av material som måste brytas ned i den biologiska reningsanläggningen för att inte orsaka syrebrist hos recipienten. Ytterligare cirka 5 % av vedmaterialet löses i processvattnet men återutfälls på massafibrerna under processens gång. Mer än hälften av dessa utlösta substanser är olika biopolymerer, då företrädesvis hemicellulosor. Ligninlika föreningar och extraktivämnen utgör resterande material.

Hemicellulosor från ved är en potentiell men underutvecklad resurs. De skulle kunna användas för att ersätta oljebaserade polymerer i till exempel kompositer. Hemicellulosor från det mekaniska massabruket delströmmar skulle också kunna användas som specialkemikalier i papperstillverkningsprocessen och exempelvis som konsistensgivare i livsmedelsprodukter, med mera. I dagsläget separeras inte hemicellulosor vare sig från ved eller procesströmmar i någon större skala och de olika potentiella applikationsområdena är inte heller fullständigt utredda.

Målsättning med projektet
Att identifiera och föreslå kommersiellt möjliga produkter och avsättningsmarknader för idag oförädlade biopolymerresurser från det mekaniska massabruket.

Att skapa och karakterisera nya material/produkter av vedpolymerer, och då främst hemicellulosor, som har utvunnits från massatillverkningsprocesser.

logo

Kontaktperson

Delprojektledare
Magnus Norgren, professor

Finansiär

Logo Länsstyrelsen