Skogsindustriell förgasningsteknik

I delprojektet ” Förgasningsteknik i ett mekmassabaserat bioraffenaderi” studeras hur förgasningsteknik kan integreras i ett integrerat mekaniskt massa och pappersbruk.

I dagsläget baseras begreppet “bioraffinaderi” i huvudsak på kemiska massabruk som utvinner mer än cellulosamassafibrer och energi från lignin och hemicellulosa. Det moderna begreppet “bioraffinaderi” kännetecknas av omvandling till ett flertal biobaserade produkter, och innefattar termokemiska processer såsom förgasning och snabb pyrolys. Mekaniska massabruk har en betydelsefull mängd råvara tillgänglig för förgasningsbaserade bioraffinaderier, såsom avverkningsrester, bark, fibermaterialavfall, bioslam och andra bränslen som t.ex. torv samt återvunnet trä- och pappersmaterial.

Detta projekt studerar samproduktion av biodrivmedel, kemikalier, biomasseförgasad kraft- och ångproduktion i anslutning till den mekaniska pappersmassaindustrin. Detta företrädesvis för att utredande av möjlighet till produktionskommersialisering av tre huvudsakliga drivmedel/kemikalier: dimetyleter (DME), FT-diesel och etanolrika alkoholblandningar, samt elektricitet och ånga av ovan nämnda biomasserester.

Baserat på en 150kW indirekt biomasseförgasare vid Mittuniversitetet (MIUN) i Härnösand, kommer den centrala frågan gällande kommersialiseringen av BTL (biomass to liquid), dvs. rening av syntesgas, att betonas. Projektets mål är att producera en högkvalitativ syntetgas genom katalytiskt bäddinternt material, internreformering och nedströms biodieselskrubber, samt förbättring av ett programpaket för teknisk-ekonomisk analys av BTL anpassad för mekaniska pappersmassabruk.

Mål för projektet

  • Att producera en syntesgas med bra kvalitet från förgasaren med en tjärhalt under 0,5 g/Nm3,
  • Att utveckla en inre reformering i MIUN förgasaren för att omvandla tjära och CH4 till lättare och användbara komponenter samt utveckla en biodieselskrubber för att eliminera tjära.
  • Förbättring av det teknoekonomiska mjukvarupaketet för analys av BTL-teknikens integration i ett mekaniskt massabruk
logo

Kontaktperson

Delprojektledare
Wennan Zhang, docent

Finansiär

Logo Länsstyrelsen
ÅF loggo