Behöriga
Alla gymnasieelever i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Gävleborg samt Dalarnas län oberoende av årskurs som läser på designprogrammet, teknikprogrammet med inriktningen design eller har design (minst 100p) som tillval. Elever som läser angränsande ämnen till design såsom bild, form, etc. eller som valfritt projektarbete (minst 100 p) kan också delta om läraren i ämnet åtar sig att vara handledare för arbetet. I första hand riktar vi in oss mot de elever som går årskurs 2 samt 3. Varje klass måste ha en egen utsedd handledare för att få vara med.

Gruppindelning
Tävlingen sker klassvis och de olika skolklasserna/grupperna tävlar mot varandra. Inom varje skolklass/grupp kan arbetet utföras individuellt, i grupper eller gemensamt. Varje skolklass kan därmed lämna in flera bidrag beroende på antal grupper eller individuella arbeten.

Stöd
Alla klasser har möjlighet till stöd genom att frågor kan ställas via E-post, johanna.henriksson@miun.se 

Materialvillkor: Inga

Tävlingsbidragets innehåll – OBS Exempel!
Del 1. Specifikt grundbehov/problemområde. Redovisas digitalt.

Del 2. Krav- och funktionsanalys. Redovisas digitalt.

Del 3. Idéer och skisser, utvärdering och val av lösning. Skisserna görs i flera vyer och färgläggs. Av skisserna skall förslagets funktion och konstruktion tydligt framgå. Datoranimering kan användas men är inget krav.

Del 4. Fysisk modell (Frivilligt att göra): Modellen görs i valfritt material. Modellen behöver ej ytbehandlas eller målas. OBS! Fotografierna måste skickas in som högupplösta jpeg-bilder. Digital modell: OBS! Fotografierna måste skickas in som högupplösta jpeg-bilder. 

Resultat
Resultatet som skickas in ska beskriva arbetsprocess, analys, idéskisser, speciella funktioner och slutprodukt. Slutprodukten visualiseras som digital modell eller fysisk modell och visuell beskrivning av tjänst i valfri skala. Slutprodukten visualiseras med minst 3st bilder.

Uppgiften skickas in som ett PDF-dokument om max 5st A4-sidor till: johanna.henriksson@miun.se

Vi vill ha ert arbete senast den 2 mars 2021 kl.12.00. 

Bedömning
Utvärdering av tävlingsförslagen kommer att ske av en jury bestående av fyra (4) till sex (6) personer. Viktiga parametrar vid bedömningen är innovationshöjd, kreativitet, idéframtagning, hur väl lösningen passar den tänkta målgruppen, tillgänglighet, måluppfyllelse, visuellt slutresultat. Nytänkande i förslagen premieras vid bedömningen. Den skriftliga redovisningen av arbetet tillsammans med skisser och modellfotografi på förslaget utgör bedömningsunderlaget.