Årets Samarbetspartner för Design Open är Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande. Alla ska, oavsett funktionsförmåga, kunna ta del av digitaliseringens möjligheter.

Dagens samhälle bygger på att människor kan använda informations- och kommunikationsteknik. Dock erbjuder marknaden inte lösningar, produkter och tjänster som är tillgängliga för alla ännu.

PTS har därför uppdraget att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten arbetar även för att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post.

För tävlingen Design Open har PTS och Mittuniversitetet gjort en treårig samverkansöverenskommelse som sträcker sig över åren 2017-2019. Samarbetet går ut på att finansierar  tävlingen med 500 000 kronor per år, deltar i utformningen av temainriktningarna samt bidrar med kunskap och stöd under hela tävlingsprocessen.

Inför varje Design Open-tävling väljs ett aktuellt område ut där det finns behov av förbättring och nya idéer. Det kan vara en produkt, en digital tjänst eller en samhällsutmaning. Utifrån området sätts en temainriktning. 

Det här samarbetet görs inom ramen för Post- och telestyrelsen arbete för att stärka utvecklingen av fler och bättre kommunikationslösningar för personer med funktionsnedsättning.
- Det här är en bra möjlighet att bidra till ökad kunskap och intresse bland designstudenter och industridesigner för tillgänglig utformning och inkluderande informations- och kommunikationsteknik säger Johan Lidman, projektledare på enheten för inkluderande it och telefoni på PTS.

Mer information om PTS arbete för ett samhälle där alla, oavsett funktionsförmåga, kan ta del av digitaliseringens möjligheter finns på www.pts.se/funk

För mer information:
Johan Lidman, enheten för inkluderande it och telefoni, PTS
e-post: johan.lidman@pts.se
PTS presstjänst, telefon: 08-678 55 55