Resultat i korthet

Totalt deltog 41 länder, varav 30 OECD-länder, i PISA 2003.

Sverige är signifikant bättre än OECD-genomsnittet i matematik, läsning, naturvetenskap och problemlösning.

Det går inte att påvisa signifikanta förändringar i den genomsnittliga resultatbilden i Sverige i matematik, läsning eller naturvetenskap jämfört med den första PISA-undersökningen (2000).

 

Finland, Sydkorea, Kanada och Australien är signifikant bättre än Sverige i alla fyra ämnena. Ytterligare två OECD-länder, Japan och Nya Zeeland, är signifikant bättre än Sverige i matematik, naturvetenskap och problemlösning.

Ett tiotal OECD-länder är signifikant sämre än Sverige i alla fyra ämnena.

De minsta skillnaderna i elevresultat mellan skolorna finns i de fem nordiska länderna och Polen. Sverige är ett av de länder som uppvisar störst skillnad inom skolor.

Sverige har en något mindre andel svagpresterande elever i matematik, läs- ning och problemlösning än OECD-genomsnittet, men inte i naturvetenskap.

I Sverige presterar flickor bättre än pojkar i läsning och problemlösning. Pojkar presterar bättre än flickor i matematik. I naturvetenskap finns inga signifikanta skillnader.

Elever med utländsk bakgrund som är födda i Sverige har förbättrat sina resultat i matematik och läsning men försämrat sina resultat i naturvetenskap.

Elever med utländsk bakgrund födda utomlands har försämrat sina resultat i matematik, läsning och naturvetenskap.

De svenska eleverna anser i större utsträckning än OECD-genomsnittet att de får stöd av sina matematiklärare.

Jämfört med OECD-genomsnittet visar de svenska eleverna större intresse för och bättre självuppfattning i matematik 2003 än 2000.

Svenska elever hör till de femtonåringar i OECD som känner minst ängslan för matematik.

Svenska elever trivs bättre i skolan än genomsnittselever i OECD, och ligger näst högst.

I Sverige har pojkar större intresse och bättre självuppfattning i matematik än flickor, medan flickor upplever mer ängslan i matematik.

En tredjedel av de svenska eleverna anser att det är oväsen och oordning på matematiklektionerna. Andelen ligger nära OECD-genomsnittet.

Sverige har tappat hela sitt försprång gentemot OECD-genomsnittet för lågpresterande elever i naturvetenskap.

Denna sammanfattning är ett utdrag ur:  Skolverket (2003) PISA 2003. Svenska femtonåringars kunskaper och attityder i ett internationellt perspektiv. Rapport 254. Stockholm: Skolverket.