Mer information om hanteringen av personuppgifter

Mittuniversitetet är en myndighet och har en skyldighet att bl.a. följa reglerna för allmänna handlingar, myndigheters arkiv och offentlig statistik. Universitetet kommer därför även att behandla dina personuppgifter på de sätt som krävs för att kunna följa gällande lagstiftning. Om någon begär ut en allmän handling som innehåller dina personuppgifter kan Mittuniversitetet komma att lämna ut dessa. Detta om handlingen inte ska beläggas med sekretess, vilket i de flest fall är aktuellt här. Dina personuppgifter lagras också så länge det krävs enligt lagstiftningen om allmänna handlingar och myndigheters arkiv.

Det finns en rätt att få tillgång till och, när så är möjligt, få rättelse eller radering av personuppgifter. Dataskyddsombud är Emelie Holmlund och datainspektionen är tillsynsmyndighet och kan alltid kontaktas.