Professionshøjskolen Nordjylland, Hjørring

www.ucn.dk

 

Nordplus kontaktperson: Karin Andersen E-mail: karin.andersen1@skolekom.dk

Nordplus koordinator: Lisbeth Paulsen E-mail : lisbeth.paulsen@skolekom.dk

 

 

 

Pædagoguddannelsen ved Hjørring Seminarium

Hjørring Seminarium fremtræder i dag som en topmoderne institution, hvor der både er pædagog- og læreruddannelse, samt en stor kursus- og udviklingsafdeling. I alt er der ca. 1300 brugere i huset.

Hjørring Seminarium tilbyder grund-, efter- og videreuddannelse inden for det pædagogiske område samt turistområdet:

 • Læreruddannelse
 • Pædagoguddannelse
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Efter- og videreuddannelse for lærere og pædagoger
 • Pædagogisk Diplomuddannelse
 • Bacheloruddannelse i natur- og kulturformidling
 • Korte og længere kurser til forskellige målgrupper efter konkret aftale

Pædagoguddannelsen er derfor bare en ud af flere uddannelser som Hjørring Seminarium udbyder. To selvstændige uddannelser som lærer- og pædagoguddannelsen har dog meget til fælles – lige som skoler og institutioner har forskellige opgaver, men alligevel meget til fælles.

Vi stræber efter at gennemføre vores uddannelser ud fra det helhedsperspektiv, at børns og unges liv og læring hænger sammen. Derfor har vi også korte undervisningsforløb fælles for de to uddannelser.

Vi lægger vægt på, at alle aktiviteter foregår med en stærk faglig profil med sigte på professionerne og vi lægger vægt på, at det foregår i fysiske rammer, der svarer til vore faglige krav.

 

Det styrker studiemiljøet når du som studerende involverer dig aktivt i dine studier, fagligt og socialt. Vi forventer, at du bruger din demokratiske ret og pligt til at tage medansvar for udvikling af studiet og af Hjørring Seminarium. Vi forventer, at du vil bruge din studietid på Hjørring Seminarium til faglig uddannelse og til personlig udvikling.

De mange uddannelser og tilbud under et tag er grundlaget for et udbytterigt samspil.

Læreruddannelsen og pædagoguddannelsen er forpligtede på at samarbejde - på samme måde som lærerne og pædagogerne i mange sammenhænge er forpligtede på samarbejdet. Og vi udvikler til stadighed dette samarbejde.

Hjørring Seminarium altid, fungeret som et pædagogisk center til inspiration for landsdelens institutioner og skoler. Vi har fantastiske sportsfaciliteter, heriblandt svømmehal og motionsrum, vi har kreative værksteder og et nyt dramalokale. Er det musikken, der trækker, kan du og dine kammerater benytte de veludstyrede musiklokaler. Der er med andre ord masser af muligheder og plads til at udvikle dine evner, også når det gælder sport og kreative områder. Se også www.hjoerringsem.dk under fagligt miljø.

 

I 1978 blev der bygget en ny afdeling, så der blev skabt bedre mulighed for vekselvirkning mellem forelæsning og gruppearbejde. Den helt store udvidelse skete i 1998. Resultatet er blevet et særdeles smukt byggeri, der fint forener det gamle og det nye. I det nye afsnit findes værkstedsfagene, bibliotek, foredragssal samt kantine. Samtidig med denne udvidelse blev det gamle seminarium renoveret. Alt fremtræder i dag lyst og venligt, så det er en fornøjelse at færdes overalt.

I 2002 er endnu et stort byggeprojekt afsluttet. Seminariet har fået nye faciliteter til undervisningen i idræt og drama med idrætshal, motionsrum, idrætsteori samt dramalokale med tilhørende sminkerum.

 

 

 

Pædagogstudiet

Pædagoguddannelsen er en generalistuddannelse, der retter sig mod et stort pædagogisk arbejdsfelt. De hastige forandringer i samfundet har betydet, at traditionelle sektorområder og faggrænser er under forandring. Pædagogiske opgaver i arbejdet med børn, unge og voksne skal således løses inden for et fælles arbejdsområde, der er i konstant udvikling.

Generalistbegrebet i uddannelsen bygger på, at der eksisterer en fælles faglig kerne i det pædagogiske arbejde, uanset om opgaven er rettet mod daginstitutioner eller døgninstitutioner, mod børn, unge eller voksne, eller mod mennesker med psykiske, fysiske og sociale problemer.

 

Et nøglebegreb i alt pædagogisk arbejde er personlighedsudvikling. Pædagogen skal på mangfoldige måder kunne indgå i et samspil med brugeren (barnet, den unge, den ældre, den handicappede, den psykisk syge m.v.) med det formål at skabe bedst mulige betingelser for en alsidig personlighedsudvikling. Her tænkes på den psykiske, fysiske og sociale udvikling og udvikling af almene kvalifikationer. Imidlertid kræver det pædagogiske arbejde med forskellige alders- og handicapgrupper, at der arbejdes med forskellige pædagogiske metoder.

 

Derfor skal der være et dobbelt perspektiv i uddannelsen, således at der på den ene side tages udgangspunkt i alt det, der er fælles for det pædagogiske arbejde, og på den anden side de særlige krav til indsatsen, der udspringer af forskellighederne inden for arbejdsområdet.

 

Den studerende skal derfor i uddannelsens forløb fordybe sig i særlige forhold vedrørende børn, unge og voksne, i særlige institutionstyper, arbejdsformer, organisationsprincipper m.v. Den konkrete indsigt, som den studerende får, skal i uddannelsen løftes ud af den konkrete sammenhæng, problematiseres, gives eksemplarisk værdi og generaliseres i relation til det pædagogiske arbejdsfelt.

 

Gennem indsigten i det specielle skal den studerende få øje på det generelle forhold.

 

Teoretisk viden og praktiske færdigheder

Den studerende skal gennem uddannelsen tilegne sig grundig indsigt i samfundet og menneskers livs- og udviklingsbetingelser. Den studerende skal gennem uddannelsen udvikle både teoretisk viden og praktiske færdigheder, således at hun/han kan indgå i et kvalificeret og professionelt samspil med de børn, unge og voksne, hun/han møder i det pædagogiske arbejde. Det forudsætter en bevidst udvikling af samspillet mellem teori og praksis i uddannelsesforløbet.

 

Seminariet lægger derfor vægt på at udvikle et tæt samspil med det pædagogiske arbejdsfelt og dermed tilbyde den studerende en dynamisk uddannelse, der modsvarer de krav, samfundsudviklingen stiller.

 

Pædagogisk arbejde er komplekst

Pædagogisk arbejde med mennesker er komplekst, hvad enten det drejer sig om børn, unge eller voksne, mennesker i krise eller personer med handicap. Det kræver, at pædagogen anvender viden mange steder fra på stadig nye måder, og at hun/han kan omsætte erfaringer i pædagogiske handlinger i nye situationer.

 

Den studerende skal derfor gennem uddannelsen udvikle gode faglige kvalifikationer. Den viden, den studerende henter i de forskellige fag, skal blive en integreret viden, som den studerende kan omsætte til handling.

 

Studieelementer, hvis omfang besluttes lokalt, angivet i ECTS-point

- jf. bekendtgørelse nr. 706 af 23. juli 2001: "Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelse af pædagoger", § 1.18., om ændring af § 27, stk. 2 i bekendtgørelse nr. 930.

Studieår:   I alt
1. studieår:
Tema 1: "Udvikling"
Introduktion og skabende uge
Fagdelt undervisning
3 ECTS-point
22 ECTS-point
25 ECTS-point
Tema 2: "Leg og læring"
Introduktion til projektet, praktikforberedelse, øvelsespraktik (14 ECTS-point) og projektarbejde
29 ECTS-point (1)  
29 ECTS-point
Praktikforberedelse til 1. lønnede praktik og kommunikation, organisation og ledelse 6 ECTS-point 6 ECTS-point
     
2. studieår:
1. lønnede praktik (centralt fastsat) 30 ECTS-point
30 ECTS-point
Praktikefterbehandling, 1. lønnede praktik
3 ECTS-point
3 ECTS-point
Tema 3: "Kulturer i og uden for Danmark"
8 ECTS-point
8 ECTS-point
Tema 4: "Normalitet og afvigelse"
12 ECTS-point
12 ECTS-point
Fagundervisning i dansk, musik og værkstedsfag
7 ECTS-point
7 ECTS-point
 


3. studieår:
Liniefag
8 ECTS-point 8 ECTS-point
Fagundervisning i pædagogik, psykologi, socialfag og sundhedsfag
6 ECTS-point 6 ECTS-point
Bachelorprojekt (centralt fastsat)
12 ECTS-point 12 ECTS-point
Praktikforberedelse til 2. lønnede praktik
4 ECTS-point 4 ECTS-point
2. lønnede praktik (centralt fastsat)
30 ECTS-point 30 ECTS-point
 


4. studieår:
Tema 5: "Den professionelle pædagog"       
  30 ECTS-point  
Praktikefterbehandling, 2. lønnede praktik
 3 ECTS-point
Liniefag - med eksamensforberedelse
 7 ECTS-point
Fagundervisning, pædagogik, psykologi, socialfag, sundhedsfag samt kommunikation, organisation og ledelse - med eksamensforberedelse
 20 ECTS-point
I alt hele uddannelsen
  210 ECTS-point

 

(1) Heraf øvelsespraktik 14 ECTS-point, som er centralt fastsat

 

Uddannelsens fag

Den teoretiske del af uddannelsen består af følgende fag, hvis formål og indhold beskrives i dette kapitel:

 

Pædagogisk-psykologiske fag

 • Pædagogik
 • Psykologi

Social- og sundhedsfag

 • Socialfag
 • Sundhedsfag

Aktivitets- og kulturfag

 • Dansk
 • Musik
 • Bevægelsesfag
 • Værkstedsfag
 • Drama
 • Naturfag
 • Liniefag

Kommunikation, organisation og ledelse

 

Liniefag er Hjørring Seminariums udnyttelse af det timetal, som efter bekendtgørelsens § 4 skal anvendes efter nærmere bestemmelse i studieordningen.

 

Hvert fag indledes med fagets mål, som citeres fra bekendtgørelsen (markeret med kursiv).

 

Øvrige bestemmelser vedrørende fagene, herunder centrale kundskabs- og færdighedsområder er udformet af seminariet.

 

Velkommen til Hjørring Seminarium

Vi håber at du på vores hjemmeside www.hjoerringsem.dk finder interessante og relevante informationer om Hjørring Seminariums pædagoguddannelse. Hvis der er noget du mangler svar på, er du altid velkommen til at kontakte os.

 

Mvh Lisbeth Paulsen, Seminarielektor og International Koordinator