Kontaktperson för Nordplus: Monica Hammarnäs, telnr. +46-33-4354111

 

Lärarutbildning vid Högskolan i Borås

Högskolan i Borås har för avsikt att bli Sveriges första professionsuniversitet. För lärarutbildningen i Borås innebär detta att vi strävar mot att bli Sveriges mest professionsanknutna lärarutbildning. För att åstadkomma detta arbetar vi målmedvetet på fleraplan, till exempel med mentorer - yrkesverksamma lärare som deltar i din lärarutbildning på högskolan.

 

Vi har också ett nära samarbete med lärarnas fackföreningar och arbetsgivare, vilket underlättar för dig när det är dags att komma in på arbetsmarknaden. Den forskning som bedrivs vid institutionen är av mycket hög kvalitet och anknyter direkt eller indirekt till skola, lärande och utbildning. I Borås har vi inriktningar där ämnesteori, pedagogik och didaktik varvas med verksamhetsförlagd utbildning, VFU. Redan under den första terminen får du pröva på ditt framtida yrke. Oavsett om du vill bli lärare i förskola eller grundskola leder din utbildning till en lärarexamen.

 

Institutionen för pedagogik är en nära institution där vi lägger stor vikt vid arbetsformer och den pedagogiska miljön. Här råder ett öppet klimat mellan lärare och studenter, som trivs tillsammans. Idag studerar runt 1 500 studenter på vår institution och du kan möta en del av dem på vår webbsida: www.hb.se/ped

 

 

Förskoleverksamhet - grunden till lärande, 140 poäng

Behörighet SvB/Sv2B, EnB, ShA, MaA

 

Denna inriktning vänder sig till dig som främst tänker arbeta i förskola eller förskoleklass. Inriktningen omfattar 60 poäng, tre terminer.

 

Första terminen behandlar de yngre förskolebarnen. Exempel på områden som kommer att behandlas är leken, barnlitteratur, bild, rörelse och musik, men också IKT för yngre barn och specialpedagogik. Förskolans historia och styrdokument, utvecklings psykologi, arbetssätt och tematisk undervisning är andra delar som ingår. Under den andra terminen, som behandlar äldre förskolebarn, kommer många av dessa områden att följas upp och behandlas utifrån de äldre barnens perspektiv. Under denna termin kommer också frågor som rör åldersblandade och åldersintegrerade grupper, integration, samverkan och samarbete med grundskolan att behandlas. Du kommer också att få lära dig mer om barns matematiska begreppsbildning samt läs- och skrivutveckling. I inriktningen ingår 10 veckor verksamhetsförlagd utbildning. Tredje terminen innehåller två valfria kurser om 10 poäng samt ett avslutande examensarbete om 10 poäng.Du kan läsa mer om utbildningen på: www.hb.se/utbildning (direktlänk till: Förskoleverksamhet - grunden till lärande).

 

Det finns också en broschyr om lärarutbildningen som du kan ladda hem i pdf-format eller beställa på följande sida: www.hb.se/material  

 

Högskolan i centrum

Mitt i centrala Borås reser sig högskolans nybyggda citycampus - en inspirerande miljö för drygt 11 000 studenter. Här finns bland annat utbildningar inom textil och design, biblioteks- och informationsvetenskap, data- och affärsvetenskap samt flera ingenjörsutbildningar.

 

Alla studenter är garanterade en bostad i Borås. Matpriserna och hyrorna är lägre här än på de flesta håll i Sverige. Mer pengar över i plånboken alltså. Borås utbud av kultur, nöjen och idrott gör det lätt att fördriva tiden mellan föreläsningar och tentapluggande. Goda kommunikationer gör det lätt att ta sig till och från Borås med tåg, buss eller bil.

 

Mer information om Borås hittar du på: www.boras.se

 

Välkommen till Högskolan i Borås

Målet för Högskolan i Borås är att aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling genom utbildning och forskning.

 

Den undervisning och forskning som vi bedriver vid högskolan har ett klart syfte: att tillföra samhället kompetens för att lösa framtida globala uppgifter och utmaningar. Mänsklighetens problem är i dag globala och därför strävar vi efter mångfald och ett internationellt perspektiv i våra utbildningar och inom våra forskningsområden.

 

För oss anställda på högskolan gäller det att tillsammans med våra studenter och externa intressenter utveckla framtidens arbetstagare, arbetsskapare, innovatörer och idéskapare. En god högskoleutbildning är bränslet i idéskapandet. Vår roll är att stödja kunskapssökande samt att erbjuda metoder för det.

 

Högskolan rekryterar studenter från hela landet till utbildningsprogram med nationell och internationell betydelse. Samtidigt spelar vi en viktig roll i vår närregions utveckling. Samverkan med det lokala näringslivet är också en väsentlig del i vår verksamhet.

 

Förutom utbildning och forskning pågår vid Högskolan i Borås ett rikt studentliv med bl.a. kåraraktiviteter, kultur- och sportutbud. Vårt citycampus har ett toppmodernt bibliotek, öppna mötesplatser och stora föreläsningssalar. Studentkårens nya kårhus ligger alldeles vid högskolans huvudbyggnad och erbjuder förutom Studentkårens expedition och kontor även studentlägenheter, restaurang, och kårpub.

 

Högskolan är en internationell mötesplats. Högskolan är en plats där våra studenter kan känna sig hemma och få pröva sina krafter att inhämta och utveckla ny kunskap och lärande, enskilt och i grupp.

 

Vi ser den personliga utvecklingen, att utvecklas till "hela individer", som ett viktigt högskolemål. Vi arbetar hårt för att också skapa mer utrymme för individers drömmar där kreativitet och nytänkande ständigt uppmuntras.

 

Högskolan i Borås har också en ambition om att bli landets första professionsuniversitet. Det ska vi bli genom att bygga vidare på vår framgångsrika grundutbildning och aktivt integrera olika kunskapsformer, både från akademin och från arbetslivet utanför. Ansökan har inlämnats till regering i maj 2005.

 

Vid Högskolan i Borås studerar (2004-12-31) 11 347 studenter inom olika tvärvetenskapliga ämnesområden. Vi är ca 400 lärare/forskare som arbetar med lärande i dess olika former. Totalt har högskolan 569 medarbetare.

 

Våra studenter trivs. De märks bl.a. genom att de stannar kvar och avlägger examen i högre utsträckning än på andra lärosäten.

 

Min förhoppning är att du på vår webbplats finner intressant och relevant information om alla de aktiviteter som pågår på högskolan. Välkommen till Högskolan i Borås.

 

Lena Nordholm, rektor