Disputation i sociologi med Sara Ekholm

Fre 09 juni 10.15–12.00
Östersund
F234

Välkommen att närvara den 9 juni när Sara Ekholm försvarar sin doktorsavhandling "Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg".

En kvinna med mörkt långt hår.

Opponent:
Maria Ojala, docent i psykologi, Örebro universitet.

Betygsnämnd:
Ingemar Johansson Sevä, docent i sociologi, Umeå universitetet
Katja Gillander Gådin, professor i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet
Lars Evertsson, professor i socialt arbete, Mittuniversitetet
Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet (ersättare)

Plats:                       
Mittuniversitetet Campus Östersund, sal F234
Efter disputationen serveras smörgåstårta för dem som har möjlighet att närvara.

Avhandlingen

Avhandlingen "Föräldraskap och klimatoro – betydelsen av omsorg" inom ämnet sociologi består av fyra artiklar och en kappa.

Det övergripande syftet med avhandlingen är att studera relationerna mellan föräldraskap, omsorgspraktik och oro för klimatförändringarnas konsekvenser samt hur det relaterar till praktisk handling. Utgångspunkten är att omsorgspraktik hänger samman med oro för den som omsorgen riktar sig till och att individens omgivande sociala kontext påverkar hennes upplevelser och oro för risker.

Teoretiskt kombineras sociologiska och socialpsykologiska teorier och tidigare forskning från flera forskningsfält, nämligen forskning om oro, omsorg och omsorgsregimer, föräldraskap och om människors upplevelser av risker. Metodologiskt kombineras kvantitativa enkätstudier med kvalitativa intervjuer, och datamaterialet representerar regional, nationell och internationell nivå.

Resultaten från delstudierna visar bland annat att föräldraskap har betydelse för oro för klimatförändringarna och fäders klimatoro är större än oron bland män som inte är fäder. Vidare definieras, vidareutvecklas och undersöks begreppet omsorgsoro i avhandlingen och resultaten visar att omsorgsoro inte enbart hänger samman med upplevelser av klimatrisker utan även hur människor agerar i relation till klimatrisker och deras vilja att begränsa sin klimatpåverkan. 

Läs avhandlingen i sin helhet


Sidan uppdaterades 2023-05-15