Låt ett exjobb bidra till ny kunskap

All utbildning delas in i grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Även uppsatserna har olika nivåer. Den avslutande uppsatsen som ligger sist i utbildningen brukar kallas för examensarbete eller exjobb.

Biblioteket Campus Östersund

På grundläggande nivå skrivs en kandidatuppsats. Studenten har vanligtvis läst nästan tre år på universitetet då det är dags för denna uppsats. Studenter på utbildningsprogram som leder till magister- eller masterexamen har gått vidare till den avancerade nivån. De har läst fyra år eller längre på universitetet. På denna nivå skrivs en magister- eller masteruppsats. Det är högre akademiska krav på en magister-/masteruppsats än en kandidatuppsats.

Vad är ett exjobb?
Vid slutet av sin utbildning gör studenten ett självständigt arbete. Begreppet exjobb är särskilt vanligt inom tekniska ämnen. Studenter som läser samhällsvetenskapliga ämnen använder begreppet uppsats.

Här ska studenten använda sina kunskaper i praktiken, så uppgiften måste stämma överens med studiernas inriktning. Exjobb kan bygga på ett förslag från ett företag, en myndighet eller annan organisation. Det kan vara problem, tankar eller idéer man vill att en student ska utveckla.

För studenten är exjobbet en möjlighet att få prova sina teoretiska kunskaper under handledning. Det är också en möjlighet för honom/henne att få kontakter på arbetsmarknaden. Det ska finnas en akademisk handledare från universitetet och en handledare från företaget/organisationen. När studenten och företaget/organisationen kommit överens om vad examensjobbet ska handla om ska examinatorn från universitetet godkänna det.

Exjobbet omfattar 10 eller 20 veckors heltidsstudier, vilket motsvarar 15 eller 30 akademiska poäng, och resulterar i en rapport/uppsats. Alla exjobb och uppsatser är unika projekt som gemensamt planeras av studenten, företaget/organisationen och handledaren från universitetet. Rapporten eller uppsatsen diskuteras under ett så kallat seminarium som är öppet för vem som helst att lyssna på. Vid seminariet avgör en examinator om arbetet ska godkännas.

Hur formulerar jag ett bra exjobbsförslag?
Det viktigaste för en student som ska göra sitt exjobb är att det känns spännande, innehåller en intellektuell utmaning och knyter an till studierna. Det behövs oftast inte så mycket text. Försök att formulera de frågor du vill ha svar på eller det problem du vill ha belyst på ett så enkelt sätt som möjligt.

Inspireras av andra uppsatsämnen genom att söka i databasen DiVA

Vad ska jag ställa upp med på företaget/organisationen?
Studenten behöver bra förutsättningar för att kunna samla in information och underlag till sitt arbete. Det kan innebära att medarbetare ställer upp på intervjuer och får lov att lämna sina arbetsuppgifter under tiden. Det kan också innebära att studenten deltar under möten eller andra aktiviteter samt får tillgång till material som berör genomförandet av exjobbet. I vissa fall kan studenten behöva en egen arbetsplats eller plats för att utföra tester/experiment.

Om studenten har en bra handledare på företaget/organisationen ökar möjligheterna både för dig och för studenten att det blir ett bra resultat. Handledarens viktigaste uppgift är att visa intresse för det studenten arbetar med, visa studenten till rätta och ställa upp när studenten kommer och frågar om hjälp. Det är viktigt att den du utser till handledare själv är intresserad av att vara det.

Vilka krav kan jag ställa på exjobbet och studenten?
Som uppdragsgivare är det du som äger frågeställningen, identifierar problemet och vet vad du vill ha ut av exjobbet. När du har fått en student intresserad av din frågeställning måste du tillsammans med studenten forma exjobbet. Du bestämmer inriktningen, men naturligtvis blir det lättare att nå ett bra resultat om du och studenten tillsammans går igenom vad du vill ha utfört, varför och vad du förväntar dig att det ska leda till.

När ni sitter tillsammans och formar exjobbet kan du på ett effektivt sätt ringa in frågeställningen, genom att berätta för studenten vad ni på företaget/organisationen redan vet om problemet, vad ni har prövat för tidigare lösningar och vad ni tror skulle vara möjligt. Lägger du ner tid på detta i början får studenten djupare insikt i området och får på så sätt bättre förutsättningar att nå ett gott resultat. Man kan se det som en förhandling där inte bara företaget/organisationen utan också studenten är med och formar projektet. Detta för att undvika orealistiska förväntningar från bådas sidor.

Kommer vem som helst att kunna ta del av resultatet?
Ett exjobb är en del av utbildningen och kan jämföras med ett avgörande prov som måste genomföras och godkännas. Därför måste exjobbet presenteras för läraren i en given formell form, oftast som en skriftlig rapport. Lärosäten har begränsade möjligheter att sekretessbelägga uppsatser på denna nivå eftersom de lyder under offentlighetsprincipen.

Från och med höstterminen 2007 publicerar Mittuniversitetet uppsatser i databasen DIVA och därmed blir den offentig och tillgänglig för alla som vill läsa den.  Därför är det viktigt att studenten och du redan vid planeringen av examensjobbet tänker på att det kan komma att innehålla känsliga uppgifter som företaget vill sekretessbelägga. Ofta går det att lösa, t ex kan de uppgifter som företaget/organisationen inte vill offentliggöra svartmarkeras i rapporten eller läggas i en separat bilaga som inte bifogas det ex som lämnas till universitetet för arkivering. När det gäller uppsatser gjorda i samarbete med företag/organisation är det studentens eget ansvar att förvissa sig om att företaget tillåter elektronisk publicering av uppsatsen. Studenten bör även förvissa sig om att denne har rätt att publicera eventuella bilder/diagram som ingår i din uppsats.

Hur kommer jag i kontakt med en lämplig student?
Vi erbjuder kostnadsfri annonsering av förslag till ämnen och problem för exjobb/uppsatser genom går Karriärsök. På detta sätt når ni studenterna på ett snabbt och enkelt sätt.

Annonsera i Karriärsök

Du är också välkommen att delta när vi arrangerar arbetsmarknadsdagar på våra campus, vilket sker under hösten och våren. 

Ställ ut på Mötesplats Campus

En del företag utlyser exjobbstävlingar och stipender för att locka studenter till sig.

Utlys tävlingar och stipendier

Kostar det något att ha en exjobbstudent?
De flesta högskolor och universitet har som policy att studenterna inte ska ha lön under tiden för ett examensarbete. Men ibland kan studenterna på eget initiativ begära att få lön och då är det en fråga mellan företaget och den enskilde studenten. Däremot är det brukligt att företaget står för kostnader i samband med utskick, en del resor och liknande.

Ju mer du involverar studenten i företaget/organisationen desto större är möjligheten att studenten minns ditt företag som en positiv arbetsplats. En del företag/organisationer försöker därför att erbjuda studenten att delta i mässor, kundbesök och annat som kan upplevas som en extra "bonus".