InnoHEIs strävar efter att utvidga rollen för högskolor och deras forsknings- och innovationsinfrastruktur.

InnoHEIs

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för regionala aktörer, industri och akademi att samverka utifrån de lokala utmaningar som råder. Det görs genom att dra lärdomar från andra europeiska aktörer samt, för Mittuniversitetets del, genom att skapa en nära relation till ansvariga tjänstemän och politiker i Jämtland, Härjedalen och Västernorrland. På så sätt kan aktiva forskare tillsammans med ansvariga för de regionala utvecklingsfonderna proaktivt bidra till en smart specialisering i de regionala strategierna och därtill kopplade utlysningar och utvecklingsprojekt. Mittuniversitetet kommer också aktivt inom ramen för projektet att söka samarbete med representanter för kommuner och industrin i regionen.

Mittuniversitetet ser att det finns stora möjligheter att skapa internationella nätverk för eventuella framtida forskningssamarbeten och också få ökad kunskap om hur andra europeiska miljöer arbetar för att utveckla samarbetet mellan regionala företag och offentliga organisationer för hållbar tillväxt. Samarbetet handlar om att ta till vara de forskningsmiljöer som finns och om möjligt samutnyttja forskningsinfrastrukturen för att skapa en konkurrenskraftig region.

Mittuniversitetet riktar sig mot Programme under the investment for growth and jobs goal for Mid North Sweden Investment Priority1B.

Tidsperiod för projektet:  1 Aug 2019 - 31 Jul 2023

Budget: 1,960,697.00 Euro

 

The aim of the project is to create better conditions for regional players, industry and academia to work together on the basis of the local challenges that prevail. This is done by drawing lessons from other European players and, for Mid Sweden University, by establishing a close relationship with responsible officials and politicians in Jämtland, Härjedalen and Västernorrland. In this way, active researchers, together with those responsible for the regional development funds, can proactively contribute to a smart specialization in the regional strategies and related calls and development projects. Mid Sweden University will also actively seek cooperation with representatives of municipalities and industries in the region within the framework of the project.

Mid Sweden University sees that there are great opportunities to create international networks for possible future research collaborations and also to gain more knowledge about how other European environments work to develop cooperation between regional companies and public organizations for sustainable growth. The collaboration is about taking advantage of the existing research environments and, if possible, using the research infrastructure to create a competitive region.

Mid Sweden University aims at Program under the investment for growth and jobs goal for Mid North Sweden Investment Priority 1B.

InnoHEIs - Improving Research and Innovation Infrastructure Performance in Regional Development: from Fragmented to Integrated and Sustainable Cooperation
https://www.interregeurope.eu/innoheis/

 

Project timeline: 1 Aug 2019 - 31 Jul 2023

Budget: 1,960,697.00 Euro

 

Contact:
Karin Nygård-Skalman, Project Manager
karin.nygard-skalman@miun.se

InnoHEIs project Interreg Europe