Nätverk har genom åren utvecklats till en viktig del i RUNs verksamhet och är ett sätt att upprätthålla en kontinuerlig dialog och samverkan på operativ nivå mellan kommunerna och Mittuniversitetet. Alla nätverk inom RUN bedrivs utifrån ett specifikt syfte med nätverket och upplägget av verksamheten utgörs av en sammankoppling av teori, praktik, reflektioner och framåtsyftande handlingar/aktiviteter. Det innebär att i nätverken möts beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Utifrån detta möte sker ett kollegialt lärande genom gemensamma reflektioner i strukturerad form som leder fram till att nya handlingar/aktiviteter prövas i den egna verksamheten.

Det övergripande syftet med nätverken inom RUN är att de ska bidra till kvalitetsutveckling i de verksamheter som nätverksdeltagarna representerar. Det innebär att nätverksdeltagarna behöver ha ett mandat och forum i sin organisation att ta kunskaper från nätverken vidare in i den egna verksamheten, för att på så sätt kunna utgöra ett processtöd för det strategiska kvalitetsarbetet i den egna organisationen.

Operativa utvecklingsnätverk

Är ett nätverk av personer som arbetar med kvalitetsarbete/utvecklingsarbete inom barn- och utbildningsfrågor i regionen. Samtliga 19 kommuner i regionen erbjuds att delta med en utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare i nätverket.

Nätverkets syfte:

  • att utvecklingsarbetet inom regionen överblickas
  • att erfarenhetsutbyte mellan skolor, kommuner och universitet utvecklas
  • att lärande exempel och framgångsfaktorer kartläggs och sprids
  • att stimulera kommunerna och universitetet till forsknings- och utvecklingsarbete som är långsiktiga och hållbara i syfte att granska, värdera och förbättra den egna verksamheten.

Kontakt: Ulrika Auno

Regionalt IKT-nätverk

Med det regionala IKT-nätverket vill vi skapa en arena, för regionens kommuner och Mittuniversitetets lärarutbildning, för att på så sätt möjliggöra ett ömsesidigt lärande och erfarenhetsutbyte i IKT-pedagogiska frågor som ger deltagarna ett stöd för ett framgångsrikt och systematiskt lokalt utvecklingsarbete.​

I nätverket ingår utvalda representanter från Mittuniversitetets lärarutbildning och från de kommuner som ingår i det Regionala utvecklingsnätverket.

Kontakt: Joanna Scheéle