Samverkanssamordnare är personer på regionens gymnasieskolor som utsetts till att ingå i ett nätverk mellan regionens gymnasieskolor och Mittuniversitetet. Syftet är att få tydliga kanaler mellan gymnasiet och Mittuniversitetet, där information kan utbytas och samverkan organiseras.

Bakgrund

Regionalt utvecklingsnätverk, RUN, har av Mittuniversitetet fått i uppdrag att utveckla samverkan med regionens gymnasieskolor. Projektet Gymnasiesamverkan tog form med uppgift att utveckla en systematisk och långsiktig samverkan med lärare och elever i regionens gymnasieskolor. Genom dialog med skolorna i regionen har vi gemensamt kommit fram till några framgångsfaktorer för samverkan. Vårt gemensamma mål är att det ska finnas en tydlig formaliserad personoberoende kanal mellan Mittuniversitetet (MIUN) och gymnasieskolorna, där information kan utbytas och samverkan organiseras. Ett nätverk av samverkanssamordnare har tagit form.

Mittuniversitetet har en organisation för skolsamverkan där RUN utgör navet. Det finns koordinatorer på central nivå samt kontaktpersoner för samverkan ute på avdelningarna. På de flesta av regionens gymnasieskolor finns det utsedda samverkanssamordnare.

Roll och uppdrag för gymnasiets samverkanssamordnare

Samverkanssamordnare är tänkt att vara en kanal eller bro mellan gymnasieskolan och universitetet.
Detta innebär arbetsuppgifter som:

 • Sprida information från MIUN till sin organisation på det sätt som är lämpligt för just sin organisation/skola. Hitta naturliga, smidiga vägar som inte kräver extra möten:
  Exempelvis, rör ärendet många på skolan kanske vissa har ett system som first class där information sprids. Berör det färre kanske direktmejl är en väg att gå. Personalmöten, ämneskonferenser med mera kan också vara ett forum.
 • Sprida information från sin organisation tillbaka till MIUN:
  Exempelvis, det kanske finns frågor från kollegiet som behöver lyftas eller det kanske planeras någon aktivitet på skolan som även kan spridas till MIUN eller till och med till andra gymnasieskolor. Samordnar vi oss kan vi göra mer och bättre saker som exempelvis bjuda in någon bra föreläsare.
 • Omvärldsbevakning:
  Exempelvis, att regelbundet hålla kolla på MIUNs hemsida.
 • Delta på träffar med MIUN och representanter från andra gymnasieskolor för att dela erfarenheter och utveckla uppdraget/samverkan.

Kvalifikationer

 • Att man "brinner" för uppdraget (samverkansfrågor).
 • Ha god kontakt och kännedom om den personal som man verkar mot, både på gymnasiet och på Mittuniversitetet.
 • Att ha en position på sin skola som gör det möjligt att få med sig sina kollegor för att exempelvis underlätta informationsspridning, fördelning av arbetsuppgifter, idé- och utvecklingsarbete.
  Lämpliga för detta uppdrag kan exempelvis vara ämnesföreträdare, programansvariga, 1:e lärare, SYV.

Skolornas åtagande

 • Det är viktigt att kontaktpersonerna har ett formellt uppdrag, ett mandat för uppdraget och att det är förankrat (bland personalen) och sanktionerat på skolan.
 • Att kontaktpersonerna får tid i tjänst för uppdraget eller på annat sätt blir kompenserade för sina arbetsinsatser.
 • Det är rektor som ansvarar för att det tillsätts och finns samverkanssamordnare på skolan och att dessa får mandat för sitt uppdrag.

Nätverksträffar

Nätverksträffar för samverkanssamordnare genomförs 1 - 2 gånger per år. Träffarna är vanligtvis förlagda till campus Sundsvall respektive campus Östersund.

Datum för vårens träffar:

Nätverk Västra (Jämtland/Härjedalen) den 7 maj . Anmäl dig här.

Nätverk Östra (Västernorrland/Hälsingland) den 13 maj. Anmäl dig här. 

Kontakt

Gertrud Alirani
Koordinator Västra nätverket gymnasiesamverkan, Regionalt utvecklingsnätverk, RUN

Catarina Karlsson 
Koordinator Östra nätverket gymnasiesamverkan, Regionalt utvecklingsnätverk, RUN