Kommunala samordnare för nyanlända

Syftet med nätverket är att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna och att fungera som ett stöd i utvecklingsarbetet kring nyanlända elever i regionens kommuner.

3N9A3419FOTOCRED TINA STAFREN.jpg

Bakgrunden till detta nätverk är att regeringen har gett Skolverket i uppdrag (U2015/3356/S) att genomföra insatser för att stärka huvudmännens förmåga att erbjuda nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska en utbildning av hög och likvärdig kvalitet under åren 2016-2019. Som ett led i detta erbjuder Skolverket samtliga skolhuvudmän i Sverige att utse en samordnare vars roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever. Samordnarnas uppdrag var tidigare kopplat till ett statsbidrag, vilket avskaffades i december 2018. RUNs uppdrag att ordna träffar finns dock kvar och vårt nätverk lever vidare.

De kommunala samordnarna i nätverket har olika bakgrund och olika befattningar. Några arbetar som lärare med särskilda uppdrag, andra är verksamhetsutvecklare, ansvariga för modersmålsenheter/mottagningsenheter eller har andra liknande tjänster. Nätverket träffas 3 ggr/termin.

 

Träffar hösten 2020:

10 september, Östersund
13 oktober, Sundsvall
26 november, Östersund

Skolverkets information om kommunala samordnare:

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning/samordnare-for-nyanlanda-barn-och-elevers-utbildning

https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/undervisa-nyanlanda-elever

Kontakt

Anna Östlin-Brismark

Koordinator|Coordinator

010-142 81 95