Nätverk

Spara favorit 24 jun juni 2019

Syftet med nätverk är att skapa möten mellan olika lärargrupper för fortbildning, utveckling av ämnesundervisningen och allmänt utbildningsområde. Nätverken riktar sig till pedagoger, samordnare, lärarutbildare, doktorander och rektorer.

Aktiva nätverk hösten 2019

Böcker

Språk-, läs- och skrivutvecklare

Vid 2-3 träffar per termin samlas språk-, läs- och skrivutvecklare från kommuner i Jämtland och kommuner i Västernorrland/Hälsingland

Inspirationslunch_SAM

Nätverk för karriärlärare

Under läsåret 2019/2020 genomför Mittuniversitetet tillsammans med Skolverket ett pilotprojekt, som syftar till att möta kompetensutvecklingsbeh...

Samverkanssamordnare

Samverkanssamordnare är personer på regionens gymnasieskolor som utsetts till att ingå i ett nätverk mellan regionens gymnasieskolor...

Personalbilder

Samordnare för nyanlända elevers lärande

RUN har sedan hösten 2016 i uppdrag att samordna regionens kommunala samordnare för nyanländas lärande. Insatsen är kopplad till Skolverkets...

Utvecklingsnätverk

Är ett nätverk av personer som arbetar med kvalitetsarbete/utvecklingsarbete inom barn och utbildningsfrågor i regionen. Samtliga 19 kommuner i regionen erbjuds att delta med en utvecklingsledare/kvalitetsutvecklare i nätverket.

Nätverkets syfte:

  • att utvecklingsarbetet inom regionen överblickas
  • att erfarenhetsutbyte mellan skolor, kommuner och universitet utvecklas
  • att lärande exempel och framgångsfaktorer kartläggs och sprids
  • att stimulera kommunerna och universitetet till forsknings- utvecklingsarbete som är långsiktiga och hållbara i syfte att granska, värdera och förbättra den egna verksamheten