Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan

Rum för lärande, kreativitet och välbefinnande i förskolan. En forskningscirkel för pedagoger i förskolan.

I den här forskningscirkeln kommer vi tillsammans reflektera och utforska platser för lärande, kreativitet och välbefinnande. Rummet har betydelse för vilket lärande som sker samtidigt som rum, lärare och barn/elever också skapar varandra. I undervisningssituationer sker ständigt ett samspel mellan individ och miljö och genom att läraren använder miljöer och verktyg i designandet av undervisningssituationer kan förutsättningar för lärande skapas. Barn har dock olika förutsättningar så läraren behöver stor medvetenhet om hur miljöer och verktyg kan anpassas, det finns hela tiden en dynamik mellan individ och kollektiv. Denna forskningscirkel fokuserar därför på att arbeta med reflektion parallellt med att läraren gör förändringar i det fysiska rummet i den verksamhet hen befinner sig i. På så vis kommer tonvikten i forskningscirkeln bygga på reflektioner som tar avstamp i det praktiska, på att teori och praktik på ett naturligt vis varvas och på att lyfta det som man kanske tagits för givet. Forskning om fysiska rum för lärande, rum för tillgänglighet och rum för kreativitet kommer fokuseras.