11817898-audience-in-the-lecture-hall.jpg

Här kan du läsa mer om vilka workshops och föreläsningar som ges

Arkadia, moderator och konferencier

Arkadia

Magiker, jonglör, utbrytare, komiker, gycklare och hycklare. Arkadia håller ihop dagarna och underhåller även under middagen. Arkadia äntrar scenen med träffsäker humor, poetisk upplevelse och kontextuella magiska upplevelser.

Kultur som livsmönster och estetiskt uttryck – om lärprocesser, musik och dans i mångfaldens Sverige

Oscar Pripp

Keynote speaker: Oscar Pripp, Universitetslektor i etnologi, Uppsala Universitet

Oscar Pripp föreläser om grundläggande principer för att få etnisk (och annan) mångfald att fungera och samverka. Kulturell inlärning och överföring mellan generationer är processer som är komplicerade och oförutsägbara. Under föreläsningen blandas övergripande perspektiv med exempel från föreningsliv, vardagsliv och skola. Fokus ligger på barn och unga.

Inleder med föreläsning för alla deltagare på biennalen torsdag 23/4, kl. 10.30 - 12.30

Måste lek vara lärande för att få plats på fritidshemmet?

Eva Kane

Keynote speaker: Eva Kane, Universitetslektor i barn- och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet

Med utgångspunkt i styrdokumenten och fritidshemmets uppdrag kommer föreläsningen röra sig runt de stora frågorna: Vad är lärande och undervisning på fritidshemmet? Och, vad är förhållandet mellan lek och lärande?

Gemensam föreläsning för alla deltagare på biennalen fredag 24/4 kl. 13.15 - 14.45 

Spela spel på fritidshem? Vad ska det vara bra för?

Björn Haglund

Björn Haglund, Universitetslektor i didaktik, Högskolan i Gävle

Föreläsningen beskriver resultaten av en studie där personal på fritidshem beskriver hur och varför de använder olika typer av analoga spel i fritidshemmets verksamhet. I föreläsningen redogörs också för på vilket sätt fritidshemspersonalen själva beskriver hur de agerar när de spelar spel tillsammans med eleverna.

23/4 13.30 - 14.30

24/4 08.30 - 09.30

 

Spel i Fritidshemmet

Anette Ivarsson

Anette Ivarsson, Universitetsadjunkt, lärarprogrammet, Högskolan i Gävle

Välkommen till ett samtal och en kort gemensam workshop som behandlar digitala
spel utifrån Fritidshemmets uppdrag. Hur kan vi se på ett lärande med digitala spel
och vi diskuterar även över spelets roll i uppdraget.

23/4 14.45 -15.45

24/4 08.30- 09.30

 

Att öppna dörren till ett estetiskt möjlighetsrum! Att kunna hantera en fiktiv verksamhet i en undervisningsverksamhet –exemplet processdrama

Eva Hallgren

Eva Hallgren, Universitetslektor i estetiska ämnenas didaktik; dramapedagogik, HSD, Stockholms Universitet

"I tider där undervisning blir mer och mer synonymt med faktainlärning måste de som har kunskap om estetiska uttrycksformer - som lärare i fritidshem - ta plats och värna barnens rätt till lek och skapande genom olika estetiska uttrycksformer. Detta pass innebär både ett deltagande i processdrama och en chans att få ta del av forskning om fiktionens möjligheter i en undervisningsverksamhet. Vi kommer tillsammans att prova hur det med fiktionens ram går att skapa möjlighetsrum för utforskande och estetiskt skapande inom en undervisningsverksamhet. Vikten av att skydda det fiktiva rummet kommer också belysas. Fritidslärarens unika roll att befinna sig i och utanför det formella lärandet möjliggör ännu en dimension i detta."

OBS! Dubbelpass.

23/4 14.45 - 17.15

24/4 08.30 - 11.00

Skolverket

Laila Guvå och Susanne Magne

Laila Guvå och Susanne Magne, Undervisningsråd Skolverket

Delar information om skolverkets kompetensutvecklingsmaterial och stödmaterial.

23/4 14.45 - 15.45

24/4 11.15 - 12.15 

Vi skuggar dem

Assar Hörnell

Assar Hörnell, Universitetsadjunkt i pedagogik, Mittuniversitetet

Assar kommer att prata om hur specialpedagogiskt stöd kan utformas i fritidshemmet för dess elever. Men också vad specialpedagogik innebär på fritidshemmet och vilket stöd man som personal har rätt till för att kunna göra ett bra arbete för eleverna.

23/4 16.15 - 17.15

24/4 11.15 - 12.15 

Hur skapar vi en tillgänglig miljö som är lekfrämjande?

Maria Grundel Carina Ö Magnusson SPSM

Maria Grundel och Carina Ö Magnusson, Rådgivare, SPSM

Hur skapar vi en tillgänglig lärmiljö där alla elever ges möjlighet att utvecklas genom interaktion, samspel, lek och kommunikation?

23/4 16.15 - 17.15

24/4 10.00 - 11. 00

Sagomeditation

Maria Emanuelz

Maria Emanuelz, Pedagog och Yogalärare. Driver en mindre yogastudio i egen regi, Sundvall 

Vad meditation och mindfulness kan göra för vår inlärning är idag något vi behöver utforska då vi ser hur den psykiska ohälsan ökar samt förutsättningar för inlärning sjunker. Mer och mer forskning visar på vikten av återhämtning och att vår hjärna ej klarar av den påfrestning som oftast sker genom teknik och antalet timmar vi lägger på skärmen. Upplevelsen av att kropp och sinne törstar efter avkoppling och lugn är detsamma oavsett ålder.
 
Under denna workshop genomför vi en guidad sagomeditation, som kan användas i åldrarna 5-11 år. Du får verktyg till hur man på ett enkelt sätt kan använda meditation i skolan genom sagan och guidning i hur du bygger egna sagor.

24/4 08.30 - 09.30

Det tillhör att bli osams

Line Isaksson

Line Isaksson, Utvecklingslärare, Nässjö Kommun/Ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse

Line är lärare i fritidshem på Runnerydskolan en F-6 skola i Nässjö kommun. Utifrån sin magister uppsats ”det tillhör att bli osams” reflekterar hon kring hur lekens turtagning, förhandling och konfliktlösning kan vila på demokratiska värden men att det inte är självklart att den gör det. Fritidshemmets undervisning ska vara situationstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad och ta sin utgångspunkt i elevens intresse och behov. På vilket sätt bidrar fritidshemmets praktik till att utveckla demokratiska samhällsmedborgare som värnar om de normer och värden vårt samhälle vilar på?

24/4 10.00 - 11.00 och 11.15 - 12.15

 

Att komma igång med rastaktiviteter - hur svårt kan det vara?

Karin Fridholm Joakin Olavi Majlis Vågeteg Helen Wallin

Karin Fridholm: Biträdande rektor, Sundsvalls kommun.
Joakin Olavi, Majlis Vågeteg, Helen Wallin: Rastaktivitetspedagoger

På Ljustadalens skola startade vi höstterminen 2018 med rastverksamheter. Du får under föreläsningen ta del av hur det kom sig att vi beslutade oss för detta, vilka målen för arbetet är, hur vi har lagt upp verksamheten samt vilka effekter vi har sett av arbetet.

23/4 16.15 - 17.15

24/4 08.30 - 09.30

Sagor och fantasi i gruppen – hur kan vi väcka och ta till vara på elevernas fantasi och kreativitet i gruppen med hjälp av sagor och drama?

Linda Enström

Linda Enström, Universitetetsadjunkt i pedagogik, Mittuniversitetet

Hur kan vi på så sätt stärka gruppen och hur kan vi arbeta med lärande, fostran och
omsorg i en bra balans utifrån uppdraget? Förhoppningen med detta pass är att ge
en inblick i hur man kan använda drama som metod för att på ett lättsamt sätt
arbeta med dessa delar utan att uppfinna hjulet! Workshopens upplägg är en kortare
föreläsning och praktiska övningar i mindre grupper.

23/4 14.45 - 15.45

24/4 10.00 - 11.00 och 11.15 - 12.15

Programmera en "elgitarr" – workshop

Lisa Sällvin

Lisa Sällvin, Ingenjör och universitetsadjunkt i data- och systemvetenskap, Mittuniversitetet

Här kan vi kombinera tekniskt skapande med estetiska uttrycksformer, och på så sätt bygga upp elevernas digitala kompetens och tekniska självförtroende. På denna workshop får ni lära er hur man kan skapa en programmerbar elgitarr med hjälp av återbrukat material och en Micro:bit. Ta gärna med egen dator och egna hörlurar.

23/4 13.30 - 14.30

24/4 10.00 - 11.00

Fritidshemslärarstudenters blivande som bildlärare i grundskolan

Annika Hellman

Annika Hellman, Universitetslektor i bild, Mittuniversitetet 

Den här föreläsningen och workshopen handlar om de möjligheter och motsättningar som finns i yrkesrollerna som fritidshemslärare och bildlärare. Genom ett par exempel från bildundervisningen på fritidshemslärarprogrammet synliggörs dilemman såväl som möjligheter i den dubbla yrkesrollen. 

Föreläsningen tar upp områden som visuell kultur, estetiska uttrycksformer och estetiska arbetssätt. Vi gör en workshop som handlar om visuell kultur, och diskuterar vilka möjligheter och begränsningar som finns med de dubbla yrkesrollerna.

23/4 13.30 - 14.30

24/4 14.45 - 15.45 

Förhållningssätt i mötet med barngruppen, ett av våra viktiga redskap

Vivi Gumula Rafaelson

Vivi Gumula Rafaelssen

Hur kan du som jobbar i fritidshemmet skapa en miljö som ger grundlag för omsorg och lärande i verksamheten för alla som vistas där? Vilket förhållningssätt kan man utifrån vetenskapen anta stödjer alla barn? 

23/4 13.30 - 14.30

24/4 16.15 - 15.15 

Om policyimplementering i fritidshem; möjligheter och utmaningar för personal och rektor

Lena Boström

Rektorsspår: Lena Boström, Professor i pedagogik, Mittuniversitetet 

Den här föreläsningen handlar om ”fritidslärares” uppfattningar om fritidshemmens lärmiljöer och lärarnas möjligheter att implementera styrdokumenten. Föreläsningen beskriver hur personalen upplever lärmiljön, om olika aktiviteter, åldersanpassning och organisering av detta. Vidare ställs personalens uppfattningar i relation till intentionerna i rådande styrdokument och problematiserar möjliga konsekvenser för fritidshemmens organisering, ledning och styrning, skolutveckling, politiska beslut och utbildningspolicy. Slutligen presenteras ett konkret case om policyimplementering och korstrycket i verksamheten samt möjligheterna till att hitta frirum i vardagsarbetet.

24/4 11.15 - 12.15

Lokaler och materiella resurser i fritidshem

Christina Grewell

Rektorsspår: Christina Grewell, Doktorand i pedagogik, Mittuniversitetet

Vad påvisar befintlig forskning om lokaler/materiella resurser i relation till
verksamhetens kvalitet? Hur kan befintlig forskning tolkas? Vilka möjligheter och
utmaningar framkommer utifrån tidigare forskning.

23/4 16.15 - 17.15 

Ett måste för alla? Fritidshem som frivillig men pliktfylld verksamhet

Linnea Holmberg

Rektorsspår: Linnéa Holmberg, Universitetslektor, Stockholms Universitet

Fritidshemmet är än så länge en frivillig del av utbildningssystemet men verksamheten tycks i hög grad ändå vara pliktfylld. Statliga utbildnings- och fostransambitioner blir allt mer närvarande samtidigt som idén om demokratiskt medbestämmande är djupt förankrad i fritidshemspedagogiken. Här får du ta del av en föreläsning som problematiserar dilemmat kring hur fritidshemspersonal är ålagda att bedriva en skollagsreglerad utbildning i form av målstyrd undervisning med planerade aktiviteter som tydligt relaterar till specifika läroplansmål samtidigt som fritidshemmets uppdrag kretsar kring att erbjuda en meningsfull fritid som utgår från barnens intressen och initiativ. 

23/4 14.45 - 15.45

24/4 10.00 - 11.00 

Policy och praktik i fritidshemmet

Karin Lager

Rektorsspår: Karin Lager, Universitetslektor i barn- och utbildningsvetenskap, Göteborgs Universitet

"Föreläsningen belyser fritidshemmets uppdrag i relation till dagens förutsättningar i praktiken. Ett konkret exempel om barns lek används för att visa kvalitetsarbete i fritidshem. Lager har tidigare studerat systematiskt kvalitetsarbete som policy och praktik i kommuner, förskola och fritidshem. Just nu genomför hon en studie om barns fritid i fritidshem och lärares utvärdering som bland annat syftar till att utveckla en empiriskt grundad modell för utvärdering i fritidshem."

23/4 13.30 - 14.30

24/4 08.30 - 09.30