23093068-forskola.jpg

Kurser till rektorer, biträdande rektorer, förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal inom förskolan.

Uppdragsutbildning

Mittuniversitetet kan erbjuda kommunförlagda kurser riktat till förskolans pedagogiska personal. Skolverket finansierar de kurser som erbjuds och för deltagarnas kurslitteratur, men inte för några övriga kostnader. Det innebär att lärosätet får ersättning för kurskostnaderna och att utbildningen är gratis för deltagarna. Det utgår inga statsbidrag (det vill säga att arbetsgivaren får inga pengar från staten). Innan en kurs kan ges måste lärosätet ha fått en godkännande från Skolverket.
Mer information om förskolekurser i kommunen går även att läsa på Skolverkets hemsida

Krav på deltagande

Samtliga kurser inom förskolelyftet är uppdragsutbildning och kravet är att deltagarna är pedagogisk personal som är anställd inom förskolan. Pedagogisk personal omfattar barnskötare, förskollärare, rektor men inte  städpersonal etc.

Upplägg

Alla kurser är på 7,5 högskolepoäng (hp). Starttider och studietakt är flexibla och kan anpassas efter önskemål. Studietakten kan exempelvis vara kvartsfart vilket innebär att kursen läses över sammanlagt ca 5 månader (en termin) motsvarande 10 timmars studier i veckan. Kurserna har 4 fysiska träffar som sker på lämplig ort/lokal som huvudmannen bestämt. Det är även huvudmannen som ansvarar för att boka lokalen för träffarna (och ev fika/lunch). Datum för träffarna bestämmer kursansvarig tillsammans med beställaren. Mellan träffarna förväntas deltagarna vara aktiva via lärplattformen och får olika uppgifter att lösa kopplat till den egna verksamheten.

Förutsättningar

För dig som arbetsgivare är det bra att tänka på att ge goda förutsättningar för deltagarna att gå och genomföra kursen. Om kursen ges på halvfart så motsvarar detta ca 10 timmar i veckan samt att deltagarna behöver vara med på de obligatoriska fysiska träffarna.

Intresseanmälan

Kommun eller enskild huvudman kan skicka in en intresseanmälan för de kurser som Mittuniversitetet erbjuder. Ange gärna önskemål på starttid och studietakt.
Kravet från lärosätet är att det är minst 20 deltagare på varje kurs. Det är möjligt att flera huvudmän går samman och delar på en kurs, bara det totala antalet deltagare är minst 20. Ange därför hur många som kan delta från er kommun/organisation.
Intresseanmälan är inte bindande utan är ett sätt att få in ett underlag till Skolverket och för den fortsatt planeringen. Vid en eventuell prioritering så går kommuner/enskilda huvudmän inom regionen (Västernorrland och Jämtlands län samt norra Hälsingland) först samt i inkommande turordning.

Till intresseanmälan

Mittuniversitetet erbjuder följande kurser

Naturvetenskap och teknik i förskolan - med didaktisk inriktning

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

I kursen stärker du tilltron till din egen förmåga att undervisa i naturvetenskap och teknik i förskolan och utvecklar din kompetens att tillvarata barnens nyfikenhet, erfarenhet och intressen inom områdena.
Kursen innehåller naturvetenskap och teknik med utgångspunkter i vardagslivet samt ett avsnitt om naturliga kretslopp och människans beroende av dessa.

Information: Denna kurs kan tyvärr inte starta under 2020 då Skolverket signalerat att det inte finns finansiering för att ge kursen. Det går ändå bra att skicka in intresseanmälan ifall situationen med finansiering förändras. Vill du som huvudman själv finansiera kursen och sätta igång under 2020 så hör av dig direkt till Åsa Bång, se kontaktuppgifter nedan.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Målgrupp: Förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal

Syftet är att deltagarnas kunskaper och kompetens gällande flerspråkiga barns utveckling och lärande ökas och fördjupas. Avsikten är också att deltagarna kommer till insikt om vad ett interkulturellt förhållningssätt innebär för arbetet i verksamheten. Kursen syftar också till att deltagarna utvecklar kompetens i arbetssätt som stödjer flerspråkiga barns språk- och kunskapsutveckling.

Information: Denna kurs kan finansieras via Skolverket under 2020. Skolverket har dock ett tak så skicka in en intresseanmälan för att öka möjligheten att vi kan ge denna kurs till er.

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - rektors ansvar för förskolans kvalitet

Målgrupp: Rektor och biträdande rektor för förskola

I kursen behandlas rektorns ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet. Vidare behandlas teorier om organisation och ledarskap i relation till innehållet i förskolans styrdokument, maktstrukturer och värdefrågor. Kursen belyser också relationen mellan förskollärares respektive arbetslagets ansvar samt rektorns roll i förhållande till denna ansvarsfördelning.

Information: Denna kurs kan finansieras via Skolverket under 2020. Skolverket har dock ett tak så skicka in en intresseanmälan för att öka möjligheten att vi kan ge denna kurs till er.

Kontakt

Åsa Bång

Koordinator|Coordinator

010-142 82 07