Pristagare 2014

Ekonomistiftelens priser

Priset har bildats för att stimulera forskning och utbildning i första hand vid Centrum för forskning om ekonomiska relationer, CER, till nytta för klustrets företag och anställda inom bank, försäkring, pension, fastigheter och revision. Ekonomiskt stöd till stiftelsen kommer bl a från Norrporten, Länsförsäkringar och Handelsbanken. Tanken är att årligen de närmaste åren utge ett forskarstipendium samt ett till två pris för särskilt goda magisteruppsatser inom stiftelsens intresseområden. 

Ekonomiforskningsstiftelsens forskarstipendium för 2014 har tilldelats Eva Wallerstedt

Professor emeritus Eva Wallerstedt har utöver publiceringar av forskningsartiklar, debattartiklar och populärvetenskapliga skrifter inom revisionsområdet på flera andra sätt bidragit starkt till CERs positiva utveckling. För att möjliggöra fortsatt medverkan i CER och stimulera till ytterligare värdfulla insatser tilldelas Eva Wallerstedt detta stipendium.

Ekonomiforskningsstiftelsens pris 2014 för en särskilt god magisteruppsats inom klustret bank, försäkring, pension, fastighet och revision har tilldelats Bo Söderberg och Stig Westerdahl

Bo Söderberg, Boverket och tidigare Uppsala universitet, och Stig Westerdahl, Malmö högskola och tidigare Mittuniversitetet, tilldelas ett stipendium om 15 000 kr för en forskningspublikation som vunnit internationellt erkännande inom klustret bank, försäkring, pension, fastighet och revision. Bo Söderberg och Stig Westerdahl får priset för artikeln “Property investor behaviour: qualitative analysis of a very large transaction” som utsetts till “Outstanding Paper Award Winner” och som de skrivit tillsammans med Peter Öhman i CERs regi.

 

Nordeas Norrlandsstiftelses priser

Nordeas Norrlandsstiftelse delar i år ut resestipendium till forskarstuderande vid Mittuniversitetet avsett för vetenskapligt utbyte, studier eller forskning utanför Sverige. Nordea delar också i år ut ett vetenskapligt pris. 

Nordeas vetenskapliga pris 2014 tilldelas Katarina Lindblad-Gidlund

Katarina Lindblad-Gidlund har under många år och med stort engagemang såväl
teoretiskt som praktiskt arbetat med frågor om hållbar IT användning och design
i ett samhälle för alla. Hennes särskilda fokus på användbarhet och
tillgänglighetsfrågor har resulterat i att hennes kompetens idag är efterfrågad
i såväl nationella som internationella sammanhang. Idag deltar hon i
framtagandet av den regionala digitala agendan samt är en av medlemmarna i
regeringens Användarforum. Katarina Lindblad Gidlund uppvisar en omfattande
vetenskaplig produktion och av mycket hög kvalitet.


Nordeastipendiet 2014 tilldelas Solene Prince och Reza Salim 

Solene Prince genomför doktorandstudier vid avdelningen för turismvetenskap. Hon har ansökt om Nordeas Norrlandsstiftelses resestipendium för att finansiera en månads fältarbete på Bornholm i Danmark som hon senast besökte 2013. Hon tilldelas nu Nordeas Norrlandsstiftelses resestipendium för att återbesöka Bornolm med syftet att samla ytterligare empiriskt underlag och därmed lägga grunden för fördjupad forskning.

Reza Salim genomför doktorandstudier vid avdelningen för elektronik. Han har ansökt om Nordeas Norrlandsstiftelses resestipendium för att finansiera internationella forskningsresor med målsättningen att etablera en  plattform för kunskap och expertis mellan akademi och forskningsinstitut. Forskningssamarbetet förväntas leda till en snabbare utveckling av mer effektiva strålningsdetektorer. Han tilldelas nu Nordeas Norrlandsstiftelses resestipendium för resor till University of Canberra och University of Freiburg.

 

Lika villkorspriset 2014

Mittuniversitetet instiftade 2000 ett jämställdhetspris vilket 2007 omvandlades till ett lika villkorspris. Lika villkorspriset 2014 tilldelas Avdelningen för industridesign, som på ett positivt sätt främjat lika villkorsarbetet.

Avdelningen för industridesign har konsekvent och målmedvetet anammat ett inkluderande synsätt i sitt arbete internt inom avdelningen såväl som gentemot studenter och omgivande samhälle. Ett exempel på detta är det internationella masterprogrammet Design För Alla med inriktning mot Human Care Design – ett område som handlar om att skapa produkter, tjänster och miljöer, användbara för så många som möjligt oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning eller kulturell bakgrund. Upplägg och genomförande knyter tydligt an till avdelningens övergripande strävan efter lika villkor och mångfald. Exempelvis deltar användare med särskilda behov som testpersoner i produktutvecklingsprocessen. Därutöver ges företag från designvärlden - tillsammans med studenterna - möjlighet att inspireras och nå nya insikter inom området.

 

Bureanska fonden

Bureanska föreningen bildades 1993 och kom till för att stötta och uppmuntra insatser inom humaniora vid den då nyligen bildade Mitthögskolan. Föreningen verkade under årens lopp också för att Mitthögskolan skulle få universitetsstatus. Föreningen har nu upphört med sin verksamhet och dess tillgångar har överförts till Mittuniversitetet och till Bureanska fonden vilken delar ut priser till bästa uppsatser. 

Bureanska priset för särskilt framstående doktorsavhandling 2014 tilldelas Maria Kallberg.

Maria Kallberg använder i sin avhandling en innovativ teoretisk lins som i kombination med teorier från arkivvetenskap och professionsforskning har skapat förutsättningar för att fånga de förändrade arbetssätten som uppstått i spåren av e-förvaltningens framväxt. Hon analyserar i avhandlingen hur offentliga organisationer hanterar sina allmänna handlingar inom e-förvaltning. Resultaten tyder på att det finns ett tomrum mellan lagstiftning och hur verksamheten bedrivs i praktiken. Enligt avhandlingen saknas både resurser och kompetens för att arbeta strategiskt med e-förvaltningsfrågor. Hennes artikel “Shaping a profession - A new professional context and changing status for registrars in Sweden” valdes av Records Management Journal som den bästa artikeln 2013. Det svenska Riksarkivet har också publicerat ett sammandrag av avhandlingen, vilket indikerar att avhandlingens också har stor betydelse för den praktiska tillämpningen och verksamheten.

Bureanska priset för bästa masteruppsats 2014 tilldelas Tove Engvall.

Tove Engvall tilldelas det Bureanska priset för bästa Masteruppsats för sitt verk ”Nyckeln till arkiven, En kritisk diskursanalytisk studie om interoperabilitet och kollektivt minne”, i ämnet i Arkiv- och informationsvetenskap. Tove Engvalls arbete är av exceptionellt hög kvalitet och erhöll välförtjänt högsta betyg.  Kritisk diskursanalys som metod har använts sparsamt inom arkivvetenskapen och aldrig tidigare har sådan forskning publicerats i Sverige. Genom att välja denna metodologi har Tove Engvall bidragit till att utvidga kulturen inom forskningsdisciplinen och hon har visat utomordentlig originalitet i sitt förhållningssätt till forskning på masternivå. Tove Engvall har skrivit en artikel baserad på sin uppsats som har accepterats för publicering i tidsskriften Arkiv, Samhälle och forskning.

 

Bureanska fondens vetenskapliga pris 2014 tilldelas Jörgen Magnusson. 

Jörgen Magnusson Bortom vägs ände, eller klarsyntheten som förblindande: En analys av en så kallad akosmisk etik i Sanningens evangelium från Nag Hammadi” visar på den
bredd och det djup som Magnusson besitter. Han rör sig ledigt mellan filosofiska
resonemang, samhällskontextualisering och myttolkning och visar på så sätt de
gnostiska texternas komplexitet och deras flerbottnade möjligheter att öka vår
förståelse för det religiösa landskapet under antiken. Jörgen Magnusson är en
stor anledning till att Sverige idag är världsledande i forskningen kring
tidiga gnostiska texter.

 

Kungliga Skytteanska samfundets stipendium 

Kungliga Skytteanska samfundet bildades 1957 och har fått sitt namn till minne av Johan Skytte, riks­råd, guvernör och president. Samfundet har till uppgift att stödja och främja såväl den veten­skapliga forskningen som den andliga odlingen i allmänhet i Norrland bl.a. genom att stödja vetenskaplig forskning.

Kungliga Skytteanska samfundets stipendium till Mittuniversitetet 2014 har tilldelats Erik Borglund

Erik Borglund är en mycket produktiv och internationellt erkänd forskare i gränslandet mellan informatik och arkivvetenskap.  Han har bland annat nyligen utsetts till medlem i Editorial Board för tidskriften Archival Science från Springer, en av de mest ansedda tidskrifterna inom arkivvetenskap och i Editorial Advisory Board för Records management Journal från Emerald. Han är även aktiv i att stärka tillämpad polisforskning och ingår i det nationella nätverket av polisforskare.