Mittuniversitetet har i år glädjen att promovera ett större antal nya doktorer och installera fler professorer än någonsin tidigare. Det är ett handfast bevis på att universitetsstatusen, professorsprogrammet och utbyggnaden av forskarutbildningen har gett det önskade resultatet.

Anders Söderholm i talarstolen.jpg

När den akademiska gemenskapen växer så växer också styrkan i våra gemensamma akademiska värden vid universitetet. En framåtriktad, nyfiken och intensiv diskussion inom våra olika vetenskapliga discipliner leder inte bara till publiceringar och citeringar utan också till en mer kvalificerad, krävande och produktiv arbetsmiljö vid universitetets institutioner. Vi vet att detta är en framgångsfaktor och genomförda utvärderingar har konfirmerat att vår forskning är både relevant och internationellt konkurrenskraftig.

Universitetet har också en viktig roll att fylla i regionala såväl som internationella innovationssystem. Att arbeta tillsammans med partners i samhället och att driva forskningen med hjälp av så kallade samproducerande metoder har kommit att bli en självklarhet för Mittuniversitetet. Genom framsynta satsningar på den skogliga forskningen och forskningen kring idrott, hälsa, turism och upplevelser, för att nämna några exempel, så är också Mittuniversitetet en viktig faktor i regionens internationella framgångar. Det är därför särskilt glädjerikt att kunna konstatera hur väl dessa områden utvecklats under senare år med fördjupade kontakter och gemensamma satsningar i samarbete mellan universitet, näringsliv och offentlig sektor.

Framtiden är dock inte utan utmaningar. Flera reformer som just nu är under planering eller genomförande kommer att väsentligen förändra villkoren för universitetet. Universitets- och högskolelandskapet är samtidigt föremål för förändring. Konkurrensen mellan universiteten har också lyfts från en nationell till en internationell spelplan.

I dessa förändringens tider kan det därför kanske kännas särskilt angeläget att för en stund koppla av från det dagliga arbetet för att under angenäma former uppmärksamma våra framgångar. Fakulteterna kommer därför idag att i vederbörlig ordning promovera universitetets nya doktorer och rektor kommer att installera de nya professorerna i sitt ämbete. Fakulteterna kommer även att till hedersdoktorer promovera Magdalena Forsberg och Lars Näsman för att på så sätt uppmärksamma deras stora insatser för universitetets utveckling.

Jag vill hälsa alla nya doktorer, hedersdoktorer, nya professorer och universitetets gäster varmt välkomna till Mittuniversitetets årshögtid med förhoppningen att dagens minnesvärda högtid också ska utgöra en start för framtida segrar och ett fördjupat samarbete mellan universitetet och alla våra vänner i samhälle och näringsliv.

Anders Söderholm
Rektor

Presentation och bildgalleri

Vid akademiska högtiden den 14 november 2008 installerades rektor Anders Söderholm av universitetskansler Anders Flodström.

Den här gången promoverades även ett större antal nya doktorer och installerades fler professorer än någonsin tidigare. Läs mer om detta i vår akademiska högtidsskrift.