Klimatramverk för svenska lärosäten

Mittuniversitetet har tillsammans med 36 andra lärosäten skrivit under ett gemensamt klimatramverk. Utifrån det ska anslutna lärosätena ta fram specifika klimatstrategier med syftet att bidra till såväl nationella som internationella åtaganden för att nå 1,5-gradersmålet år 2030.

Odlingslandskap Jämtland

Lärosätena har en central roll i klimatomställningen genom att bidra med utbildning, forskning och samverkan men behöver också bidra genom att minska påverkan från den egna verksamheten.

Genom att ansluta oss till det gemensamma klimatramverket har vi åtagit oss följande: 

  • Vi ser klimatet som en avgörande och prioriterad framtidsfråga, och åtar oss följande:
  • Vi ska fortsätta bidra till att samhället kan nå uppsatta mål genom utbildning, forskning och samverkan.
  • Vi ska minska vår egen klimatpåverkan i linje med samhällets åtaganden som de kommer till uttryck i nationella och internationella överenskommelser.
  • Vi ska sätta upp långtgående mål för klimatarbetet och också avsätta resurser så att vi 
    kan nå dessa mål och göra uppföljningar.
  • Vi ska tydligt kommunicera vårt klimatarbete för att inspirera och sprida kunskap till 
    andra aktörer och till samhällsmedborgare. 

Initiativet till klimatramverket kommer från KTH och Chalmers och har sedan utarbetats i ett samarbete mellan svenska universitet och högskolor. Ambitionen är att vi tillsammans ska bidra tydligt till klimatomställningen i linje med samhällets nationella och internationella åtaganden.

Klimatramverket 

Klimatramverket - Vägledning