Den 7-gradiga betygsskalan införs | 2007 |

I samband med Bolognauniversitetets 900-årsjubileum 1999 samlades en grupp europeiska utbildningsministrar. De började diskutera hur ett gemensamt system för högre utbildning skulle göra det lättare för både studenter och arbetskraft att röra sig mellan länderna i Europa.

a-f.jpg

Mötet i Bologna var början på den så kallade Bolognaprocessen, som handlar om att det ska bli lättare att plugga och jobba i andra länder. Från början var nio nationer med, nu är det 46.

I Sverige infördes en ny utbildnings- och examensstruktur i enlighet med Bolognaprocessen i juli 2007. Då valde också Mittuniversitetet att byta till en 7-gradig betygsskala, för att öka jämförbarheten med andra länder.

Den 7-gradiga betygsskalan är målrelaterad. Det betyder att studenten får betyg utifrån de lärandemål som finns i kursplanen. Därför skrevs tydliga lärandemål in i alla kursplaner, både för delkurser och hela program. I samma veva togs också en ny examensstruktur fram, som bestämde hur lång respektive utbildning skulle vara och gjorde programbeskrivningarna mycket tydligare.