Mittuniversitetet projektleder PISA-studien | 2009 |

2009 får Mittuniversitetet förnyat förtroende av Skolverket att fortsätta leda den svenska PISA-studien.

utbildningsvetenskap

PISA-studien drivs av OECD och utvärderar hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de går ut skolan. Studien genomförs vart tredje år, med start 2000. Utvärderingen sker främst genom prov inom fyra områden: matematik, naturvetenskap, läsförståelse och problemlösning.

PISA får ofta stor uppmärksamhet i media, speciellt i de länder som inte får något toppbetyg på sin skola – bland annat Sverige.

– Vi som forskare försöker dock mana till eftertanke och lärdom istället för att svartmåla, säger Magnus Oskarsson, universitetslektor och projektledare för studien.

Magnus leder en projektgrupp med 7–8 personer från Mittuniversitetet och 2-3 personer från Stockholms universitet. Gruppen jobbar med provutveckling, testning, datainsamling och analys av resultaten.

– Just nu förbereder vi nästa huvudundersökning, som ska göras under 2015. Vi har kontakt med 210 slumpmässigt utvalda skolor, där 36 elever på varje skola ska delta. Det är mycket strikta regler för hur proven ska genomföras för att det verkligen ska gå att jämföra resultaten i olika länder, berättar Magnus.

I PISA-studien läggs stor vikt vid elevernas förmåga att sätta kunskaper i ett sammanhang. De ska kunna förstå processer, tolka och reflektera över information samt lösa problem.