Vår verksamhet vilar på en grund av lika villkor, delaktighet och samtal – mellan medarbetare, mellan studenter och medarbetare, mellan verksamhet och ledning, och mellan verksamhet och omgivande samhälle.

Mittuniversitet ska vara ett universitet som präglas av akademisk anda, med tillitsfulla och öppna samtalsformer mellan alla medarbetare. Arbetet med våra värderingar baseras på en gemensam syn på våra grundläggande värderingar. Det ger plats och näring åt olika idéer och åsikter genom ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av ambition och handlingsutrymme.

Mittuniversitetet ingår i en världsomspännande universitetsgemenskap där de grundläggande värderingarna kring vikten av autonomi och akademisk frihet är centrala. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet. Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för hela vår verksamhet.

Den gemensamma värdegrunden för statsanställda sammanfattas i följande grundläggande principer:

  • Demokrati: I staten är demokrati den överordnade principen och utgångspunkten för allt arbete och all maktutövning.
  • Legalitet: Verksamheten som utövas ska ha stöd i lag och författning.
  • Objektivitet: Principen bygger på att alla är lika inför lagen. Myndigheter och domstolar ska behandla alla lika samt vara sakliga och opartiska.
  • Fri åsiktsbildning: Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning. I ett demokratiskt land som Sverige är det självklart att medborgarna ska ha rätt att uttrycka sina åsikter.
  • Respekt för lika värde, frihet och värdighet: Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.
  • Effektivitet och service: Myndigheterna ska tjäna medborgarna, inte tvärtom. Verksamheten ska bedrivas så billigt och med så hög kvalitet som möjligt med givna resurser.

 Mer information om den statliga värdegrunden finns på regeringens hemsida

Framtidsarbetet Miun 2025 som genomfördes 2015–2016 berörde även värdegrundsfrågor.