FAQ om tillgodoräknande

 • Om du har tidigare studier, vid svenskt eller utländskt erkänt lärosäte och/eller yrkeserfarenhet som kan tänkas motsvara utbildning vid Mittuniversitetet, finns möjlighet att få det tillgodoräknat. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning igen, d.v.s. utbildning som ger kunskaper motsvarande sådana som du redan har.

  Kurser som du fått tillgodoräkna kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs/kurser som tillgodoräknandet ligger till grund för, d.v.s. samma merit kan inte räknas två gånger.

 • För att kunna ansöka måste du vara student vid Mittuniversitetet. Tidigare meriter som du åberopar ska i huvudsak motsvara det som du ansöker om att få tillgodoräkna dig.

 • Om du har slutförda kurser vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (SFS 2006:1053), och har utrymme i din examen att ta med valfria kurser eller kurser som tillhör samma huvudområde som din examen avser, kan du ansöka om att ta med dessa kurser i samband med att du gör din examensansökan. Då tillgodoräknar du dig avklarade kurser från annat lärosäte direkt in i din examen vid Mittuniversitetet. Detta gäller främst dig som söker högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen.

  Mer information om examen och examensbeskrivningar

 • För att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter ber vi dig gå in på Serviceportalen. Logga in och välj sedan Skapa Ärende och Tillgodoräknande. Fyll i Ärendet noga, du ska även bifoga filer som du vill ska ligga till grund för ditt tillgodoräknande. En ansökan per varje kurs du vill tillgodoräkna till.

  För information om vilka filer du ska bifoga, se frågan "Vilka dokument behöver bifogas ansökan?"

 • Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan. Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se, och uppger ditt ärendenummer.

 • Om du har genomfört studier utanför Norden och vill ta med dessa i en kommande examen så måste du ansöka om att få tillgodoräkna dessa. 

  Vid utbytesstudier via Mittuniversitetet, bifoga påskrivet Learning Agreement. Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier sker efter hemkomst när du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem. Vid en ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier bifoga Learning Agreement (om sådant har skrivits), kursplaner och officiellt studieintyg/betygsutdrag. 

  Learning Agreement är en skriftlig överenskommelse gällande ditt val av kurser under utbytet. Din institution eller International Relations Office kan ge dig mer information.

   För civilingenjörer, se frågan nedan; Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram?

 • När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier bör följande handlingar bifogas. Godkänt format för bilagorna är PDF (och endast i undantagsfall, eller när underlaget bäst lämpar sig för andra format; JPEG, TIF och PNG). Skärmdumpar eller länkar accepteras ej. 

  • Resultatintyg eller kursbevis där kurskoder, ditt namn och personnummer tydligt framgår
  • Kursplan/kursplaner inklusive litteraturlista från din/dina åberopade meriter från den aktuella tiden när du studerade
  • Bifoga kursplan för den kurs/moment som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)
  • Learning Agreement för dig som bedrivit utbytesstudier i ett annat land

   

  När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet än studier (t.ex. arbetslivserfarenhet) bör följande styrkta handlingstyper bifogas. Godkänt format för bilagorna är PDF (och endast i undantagsfall, eller när underlaget bäst lämpar sig för andra format; JPEG, TIF och PNG). Skärmdumpar eller länkar accepteras ej. 

  • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid
  • En utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, med exempel, och utifrån kursplanens lärandemål kunna teoretiskt reflektera och visa på att du uppnår målen i kursen, en koppling mellan teori och praktik.
  • Underlag som styrker ansökan som t.ex. egen lektionsplanering, skriftliga utvärderingar, intyg av genomgångna fortbildningar etc., underlag som visar på en personlig insats.
  • Om du har erhållit handledning, bifoga underlag på detta samt i vilken utsträckning du erhållit handledning
  • Referens och arbetsbetyg från närmaste chef/arbetsgivare
  • Bifoga kursplan för den kurs som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)
  • I förekommande fall, beslut om reell kompetens

   

  Utöver ovanstående handlingar ska du på begäran kunna komplettera de handlingar som kan behövas för att ansökan ska anses vara fullständig. Inskannade originalhandlingar mailas i PDF-format.

  OBS! Originalhandlingar kan komma att krävas in. Utländska handlingar ska dels inges på originalspråk, dels vara översatta till engelska eller svenska språket av auktoriserad översättare (undantag från detta kan beviljas). Det ska tydligt framgå information om poängsystemet, omfattning och betygsystemet.

 • Hp står för högskolepoäng, nivå uttrycks exempelvis: GR/grundnivå, AV/avancerad nivå, progression uttrycks som A, B eller C alternativt 1-30, 31-60 eller 61-90 hp.

 • Handläggningstiden för en ansökan om tillgodoräknade är upp till ca två månader och ibland längre, förutsatt att ansökan är fullständig, så tänk på att vara ute i god tid. Du som ansöker om tillgodoräknande av praktik (VFU), tänk på att inkomma med fullständig ansökan med bilagor i god tid före praktikperioden börjar. Rekomendation är därför att ansökan inkommer terminen innan.

  När beslut är fattat meddelas den sökande skriftligen. OBS! Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg, då ingen ny examination har skett.

 • Handläggare påtalar vilka dokument/handlingar som saknas för prövning av ärendet. Om inte de handlingar som efterfrågas, inkommer trots påminnelser kan följden bli att inte ärendet kan tas upp till prövning. Om vissa handlingar inkommit men vissa handlingar fortfarande saknas, kan ärendet tas till prövning utan att vara fullständigt. Utgången kan dock bli annorlunda då än om ansökan vore fullständig. 

 • Då beslutet om tillgodoräknande avser hel kurs eller ämne, ombesörjs rapporteringen i Ladok av Examensfunktionen i samband med att beslutet delges studenten.

   

  Gäller däremot beslutet del av kurs eller delmoment, ombesörjs rapportering i Ladok av ansvarig institutions fakultetshandläggare, när studenten är registrerad på den kurs som beslutet om tillgodoräknande gäller.

   

  Observera: om ingen registrering finns på den kurs som beslutet gäller (vid del av kurs, delmoment) är det på studentens ansvar att delge beslutet om tillgodoräknande till ansvarig institutions fakultetshandläggare för inrapportering av tillgodoräknandet. Detta kan göras först i det skede då studenten registrerat sig på berörd kurs.

 • Om du är missnöjd med beslutet, har du rätt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH).

  Överklagandet bör vara skriftligt och ställas till Överklagandenämnden för högskolan, Box 7249, 103 89 Stockholm men skickas med post till Mittuniversitetet, Examensfunktionen TG, 831 25 Östersund eller via mejl till examen@miun.se varpå handläggaren tar in ett eventuellt yttrande från ämneskunnig och sänder samtliga dokument vidare till ÖNH.

  I brevet ska du ange vilket beslut du överklagar, varför du menar att beslutet är felaktigt och hur du vill att beslutet ska ändras. Du undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger personnummer, postadress, mejladress och telefonnummer. Om du har handlingar eller andra uppgifter som du anser stöder din ståndpunkt, så bör du skicka med dessa. 

  Observera: överklagandet måste ha inkommit till Mittuniversitetet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

  Mittuniversitetet
  Examensfunktionen TG
  831 25 Östersund
  examen@miun.se

  För mer information om omprövning och överklagande finner du i Mittuniversitetets tillgodoräknadeordning.

 • Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN om du har frågor kring studiemedel och vad som påverkas.

 • Prövning av så kallad överlappning kan komma att göras vid examensutfärdandet, vilket betyder att en merit bara kan ingå en gång i en och samma examen.

 • Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagares kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs inom Lärarlyftet. Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Läs mer om när och hur du ansöker.

 • Du som läser inom civilingenjörsprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter kan gå tillväga på lite olika sätt beroende på tidigare meriter och vad ansökan om tillgodoräknande avser.

  Om du önskar ansöka om att få tillgodoräkna dig en specifik kurs eller moment så kan du ansöka via webb-formuläret och där bifoga de handlingar som ska ligga till grund för ansökan.

  Om din ansökan om tillgodoräknande avser en eller flera tidigare meriter som inte har en specifikt given motsvarighet inom programmet vid Mittuniversitetet eller om din ansökan om tillgodoräknande gäller utbytesstudier, kontakta programansvarig för en första kartläggning samt vägledning för att underlätta hanteringen av din framtida ansökan om tillgodoräknande. Ta med underlag som åberopas, vid kartläggningen.

 • Om du läser inom ett lärarprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter kontakta berörd institution för en första bedömning och vägledning. Ta med vidimerade kursintyg/studiemeriter, kursplaner inklusive litteraturlista och om möjligt relevanta studiehandledningar. Bedömningen underlättar hanteringen av en framtida ansökan om tillgodoräknanden.

Sidan uppdaterades 2023-01-02