Om du tänker läsa ett program eller en kurs som motsvarar kunskaper du redan har från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenhet, kan du ansöka om tillgodoräknande.

Du kan också behöva ansöka om tillgodoräknande för att uppfylla krav som ställs för den examen du vill få. Om du får ett tillgodoräknande beviljat innebär det att du inte behöver läsa just de delarna av utbildningen.

För att kunna ansöka måste du vara student vid Mittuniversitetet. Tidigare meriter som du åberopar ska i huvudsak motsvara det som du ansöker om att få tillgodoräkna dig. Ansökan om tillgodoräknande görs on-line när du har loggat in på ditt studentkonto.

Frågor om tillgodoräknande kan ställas till Examensfunktionen: examen@miun.se

Tillgodoräknandeordningen

Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning innehåller regler gällande såväl studentens rättssäkerhet som universitetets myndighetsansvar i tillgodoräknandeärenden samt handläggningsordning som ska underlätta både hantering och bedömning av tillgodoräknandeansökan. Tillgodoräknandeordningen och andra dokument med anknytning till tillgodoräknandeprocessen finns samlade här nedan. 

Dokument

 

Coronaviruset

På grund av Coronaviruset har vi begränsad bemanning men vi är nåbar via telefon och e-post. För mer information: Information om coronaviruset.

Ansök om tillgodoräknande

Frågor och svar om tillgodoräknande

Vad menas med ett tillgodoräknande och varför ska jag ansöka?

Om du har tidigare studier, vid svenskt eller utländskt erkänt lärosäte och/eller yrkeserfarenhet som kan tänkas motsvara utbildning vid Mittuniversitetet, finns möjlighet att få det tillgodoräknat. Ett beslut om tillgodoräknande kan innebära att du inte behöver läsa motsvarande utbildning igen, d.v.s. utbildning som ger kunskaper motsvarande sådana som du redan har.

Kurser som du fått tillgodoräkna kan inte ingå i din examen tillsammans med den kurs/kurser som tillgodoräknandet ligger till grund för, d.v.s. samma poäng kan inte räknas två gånger.

Vad krävs för att jag ska kunna ansöka om tillgodoräknande?

För att kunna ansöka måste du vara student vid Mittuniversitetet. Tidigare meriter som du åberopar ska i huvudsak motsvara det som du ansöker om att få tillgodoräkna dig.

När behöver jag inte ansöka via tillgodoräknandeformuläret via studentwebben?

Om du har slutförda kurser vid universitet eller annan läroanstalt för högre utbildning i Danmark, Finland, Island eller Norge eller hos den som är part i Europarådets konvention av den 11 april 1997 om erkännande av bevis avseende högre utbildning i Europaregionen (SÖ 2001:46), eller vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (SFS 2006:1053), och har utrymme i din examen att ta med valfria kurser eller kurser som tillhör samma huvudområde som din examen avser, kan du ansöka om att ta med dessa kurser i samband med att du gör din examensansökan. Då tillgodoräknar du dig avklarade kurser från annat lärosäte direkt in i din examen vid Mittuniversitetet. Detta gäller främst dig som söker högskole-, kandidat-, magister- och masterexamen.

Mer information om examen och examensbeskrivningar

När rapporteras tillgodoräknandet i Ladok då beslutet gäller del av kurs?

Då beslutet om tillgodoräknande avser hel kurs eller ämne, ombesörjs rapporteringen i Ladok av Examensfunktionen i samband med att beslutet delges studenten.

 

Gäller däremot beslutet del av kurs eller delmoment, ombesörjs rapportering i Ladok av ansvarig institutions fakultetsadministratör/fakultetshandläggare, förutsatt att studenten är registrerad på den kurs som beslutet om tillgodoräknande gäller.

 

Observera: om ingen registrering finns på den kurs som beslutet gäller (vid del av kurs, delmoment) är det på studentens ansvar att delge beslutet om tillgodoräknande till ansvarig institutions fakultetsadministratör/fakultetshandläggare för inrapportering av tillgodoräknandet. Detta kan göras först i det skede då studenten registrerat sig på berörd kurs.

Hur ansöker jag?

Logga in i Studentportalen med dina uppgifter. Klicka på Mina Studier och fliken Ansök om tillgodoräknande. När du har fyllt i och skickat in din ansökan kommer du att få ett svarsmail med ett ärendenummer. Detta mail ska du besvara och samtidigt bifoga de handlingar som du åberopar, och som rekommenderas i anvisningarna, för att styrka din ansökan. Först när ansökan anses fullständig kan handläggning av ditt ärende påbörjas.

Kan jag återta min ansökan?

Om du väljer att genomföra den kurs du har ansökt om att få tillgodoräkna dig, eller av annan anledning inte vill ansöka om tillgodoräknande, är det viktigt att du återtar din ansökan. Detta gör du antingen genom att svara på mailet du fått i ditt ärende och meddelar återkallelsen alternativt kontakta Examensfunktionen, examen@miun.se, och uppger ditt ärendenummer.

Utlandsstudier och Learning Agreement?

Om du har genomfört studier utanför Norden och vill ta med dessa i en kommande examen så måste du ansöka om att få tillgodoräkna dessa. 

Vid utbytesstudier via Mittuniversitet, bifoga Learning Agreement. Ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier sker efter hemkomst när du fått dina betyg från värduniversitetet. Beställ ett officiellt betygsutdrag från värduniversitetet innan hemresa och ta med kursplanerna hem. Vid en ansökan om tillgodoräknande av utlandsstudier bifoga Learning Agreement (om sådant har skrivits), kursplaner och officiellt studieintyg/betygsutdrag. 

Learning Argeement är en skriftlig överenskommelse gällande ditt val av kurser under utbytet. Din institution eller International Relations Office kan ge dig mer information.

 För civilingenjörer, se frågan nedan; Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram?

Vilka dokument behöver bifogas ansökan?

När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier bör följande handlingar bifogas:

 • Kursbevis eller studieintyg
 • Kursplan inklusive litteraturlista
 • Bifoga även kursplan för den kurs/moment som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet) Learning
 • Agreement (för dig som lämnat Sverige för utbytesstudier i annat land)

 

När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet än studier (t.ex. arbetslivserfarenhet) bör följande styrkta handlingstyper bifogas:

 • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid
 • En utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, med exempel, och utifrån kursplanens lärandemål kunna teoretiska reflektera och visa på att du uppnår målen i kursen, en koppling mellan teori och praktik.
 • Underlag som kan styrka ansökan så som t.ex. lektionsplanering, skriftliga utvärderingar, intyg av genomgångna fortbildningar etc., underlag som visar på en personlig insats.
 • Om du har erhållit handledning, bifoga underlag på detta samt i vilken utsträckning du erhållit handledning
 • Referens till närmaste chef/arbetsgivare
 • Bifoga även kursplan för den kurs som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)
 • I förekommande fall, beslut om reell kompetens

 

Utöver ovanstående handlingar ska du på begäran kunna komplettera de handlingar som kan behövas för att ansökan ska anses vara fullständig. Inskannade originalhandlingar mailas i PDF-format.

OBS! Originalhandlingar kan komma att krävas in. Utländska handlingar ska dels inges på originalspråk, dels vara översatta till engelska eller svenska språket av auktoriserad översättare (undantag från detta kan beviljas). Det ska tydligt framgå information om poängsystemet, omfattning och betygsystemet.

Handläggningstiden, när får jag beslut?

Handläggningstiden för en ansökan om tillgodoräknade är upp till ca två månader och ibland längre, förutsatt att ansökan är fullständig, så tänk på att vara ute i god tid. Du som ansöker om tillgodoräknande av praktik (VFU), tänk på att inkomma med fullständig ansökan med bilagor i god tid före praktikperioden börjar. Rekomendation är därför att ansökan inkommer terminen innan.

När beslut är fattat meddelas den sökande skriftligen. OBS! Tillgodoräknad kurs eller del av kurs får inget betyg, då ingen ny examination har skett.

Kan ett beslut om tillgodoräknade överklagas?

Om du får avslag på hela eller delar av din ansökan och du anser att detta är oriktigt, har du rätt att överklaga beslutet. Information om hur du ska gå tillväga för att överklaga finner du i ditt beslut. Överklagandet ska skriftligen riktas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH) men skickas per post till Examensfunktionen på Mittuniversitetet och ska ha inkommit inom tre veckor från den dag du erhöll beslutet.

För mer information om omprövning och överklagande finner du i Mittuniversitetets tillgodoräknadeordning.

Påverkas studiemedel från CSN om jag tillgodoräknar utbildning?

Om din ansökan om tillgodoräknande beviljas kan det påverka ditt studiemedel från CSN. Kontakta CSN om du har frågor kring studiemedel och vad som påverkas.

Läser du inom lärarlyftet?

Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering. Med validering avses kartläggning och bedömning av deltagares kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i aktuell kurs inom Lärarlyftet. Ansökan görs elektroniskt i det digitala ansöknings- och administrationssystemet Valda. Läs mer om när och hur du ansöker.

Om jag läser inom ett civilingenjörsprogram och önskar ansöka om tillgodoräknande?

Du som läser inom civilingenjörsprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter kan gå tillväga på lite olika sätt beroende på tidigare meriter och vad ansökan om tillgodoräknande avser.

Om du önskar ansöka om att få tillgodoräkna dig en specifik kurs eller moment så kan du ansöka via webb-formuläret och därefter bifoga de handlingar som ska ligga till grund för ansökan.

Om din ansökan om tillgodoräknande avser en eller flera tidigare meriter som inte har en specifikt given motsvarighet inom programmet vid Mittuniversitet eller om din ansökan om tillgodoräknande gäller utbytesstudier, kontakta programansvarig för en första kartläggning samt vägledning för att underlätta hanteringen av din framtida ansökan om tillgodoräknande. Ta med underlag som åberopas, vid kartläggningen.

Bilagor att bifoga vid byte av kurs/kurser inom program:

 • Blankett för byte/tillgodoräknande av kurs inom civilingenjörsprogram
 • Studieintyg/resultatintyg
 • Kursplan/er och litteraturlista

Bilagor att bifoga vid utbytesstudier: 

 • Learning Agreement (signerat av båda lärosätena)
 • Blankett för byte/tillgodoräknande av kurs inom civilingenjörsprogram
 • Studieintyg/resultatintyg
 • Kursplan/er och litteraturlista

Om jag läser inom Lärar- eller Sjuksköterskeutbildning och önskar ansöka om tillgodoräknande?

Om du läser inom sjuksköterskeprogrammet eller ett lärarprogram och önskar tillgodoräkna dig tidigare meriter boka en tid med lärare/kartläggare för en första bedömning och vägledning. Ta med vidimerade kursintyg/studiemeriter, kursplaner inklusive litteraturlista och om möjligt relevanta studiehandledningar. Kartläggningen underlättar hanteringen av en framtida ansökan om tillgodoräknanden.

Kontakt

Examensenheten

Examensenheten

010-142 80 07

Läs mer