Ansök om tillgodoräknande

Ansökan (endast den som är student vid Mittuniversitetet, registrerad på kurs/program, har rätt att ansöka om tillgodoräknande här)

Behandling och hantering av personuppgifter

För att hantera din ansökan om tillgodoräknande behöver vi använda dina personuppgifter för att säkerställa att vi handlägger ansökningar för rätt person. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter  Du har rätt att lämna klagomål på användningen av dina personuppgifter. Antingen kan detta ske till Mittuniversitetets dataskyddsombud eller direkt till Datainspektionen.

Anvisningar

Ansökan (endast den som är student vid Mittuniversitetet, registrerad på kurs/program, har rätt att ansöka om tillgodoräknande här)

För att ansöka om tillgodoräknande av tidigare meriter ber vi dig fylla i nedanstående formulär. Du får ett svarsmail med ett ärendenummer efter att du skickat in din ansökan (vilket kan ta upp till 10 min). Detta mail ska du besvara genom att bifoga de handlingar som ska ligga till grund för din ansökan om tillgodoräknande. Handläggningstiden är ca två månader efter det att ansökan, samt underlag för bedömning, har inkommit till universitetet. Namnge bilogorna för att underlätta hanteringen. Tänk på att vara ute i god tid med din ansökan! (Vid ansökan om VFU-kurs rekommenderar vi att du inkommer med ansökan terminen innan.) För att säkerställa att det är rätt kurs du ansöker om att få tillgodoräkna till inom ett program så avvakta med att ansöka om tillgodoräknande tills kursstart närmar sig för berörd kurs. Kurser kan komma att bytas ut och korskoder ändras. 

Vanliga frågor och svar om tillgodoräknande samt information till dig som studerar inom Civilingenjörsutbildning, Sjuksköterskeutbildning eller Lärarutbildning.

När tillgodoräknandet grundar sig på tidigare studier


Följande styrkta handlingar bör bifogas (markera tydligt på handlingen vilken merit som åberopas):

 • Kursbevis eller studieintyg
 • Kursplan/kursplaner inklusive litteraturlista
 • Learning Agreement (vid utbytesstudier)
 • Bifoga även kursplan för den kurs/moment som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)

När tillgodoräknandet grundar sig på annan verksamhet än studier (t.ex. arbetslivserfarenhet)


Följande styrkta handlingstyper bör bifogas (t.ex vid ansökan om tillgodoräknande av VFU):

 • Arbetsgivarintyg innehållande arbetets omfattning i tid
 • En utförlig beskrivning av arbetsuppgifter, ge exempel, och utifrån kursplanens lärandemål kunna teoretiska reflektera och visa på att du uppnår målen i kursen, koppling mellan teori och praktik. (Senaste reviderade versionen av kursplanen)
 • Underlag som kan styrka ansökan så som t.ex lektionsplanering, skriftliga utvärderingar, intyg av genomgångna fortbildningar etc (underlag som visar på personlig insats).
 • Om du har erhållit handledning, bifoga underlag på detta samt i vilken utsträckning du erhållit handledning 
 • Referens till närmaste chef/arbetsgivare
 • Bifoga även kursplan för den kurs som ansökan om tillgodoräknande avser (kurs vid Mittuniversitetet)
 • I förekommande fall, beslut om reell kompetens

 

Begäran om komplettering av handlingar kan komma att efterfrågas vid behov. Inskannade handlingar skickas i PDF-format.

OBS! 

Originalhandlingar kan komma att krävas in. Utländska handlingar ska dels inges på originalspråk, dels vara översatta till engelska eller svenska språket av auktoriserad översättare (undantag från detta kan beviljas). Det ska tydligt framgå information om poängsystemet, omfattning och betygsystemet.

Överlappning


Prövning av så kallad överlappning kan komma att göras vid examensutfärdandet, vilket betyder att en merit bara kan ingå en gång i en och samma examen.

Ytterligare information


Ytterligare information om tillgodoräknanden erhåller du hos Examensfunktionen: examen@miun.se samt i Mittuniversitetets tillgodoräknandeordning.

Du som ansöker om tillgodoräknande av praktik (VFU), tänk på att inkomma med fullständig ansökan med bilagor i god tid före praktikperioden börjar, rekommenderar därför att ansökan inkommer terminen innan.

Lärarlyftet och forskarstuderande ansöker ej här

 • Forskarstuderande hänvisas till respektive institution/fakultet.
 • Ansökningar som rör Lärarlyftskurser ansöker via Valda.

Förkortningar


Hp står för högskolepoäng, nivå uttrycks exempelvis: GR/grundnivå, AV/avancerad nivå, progression uttrycks som A, B eller C alternativt 1-30, 31-60 eller 61-90 hp.

Du måste logga in för att ansöka

Endast du som är student vid Mittuniversitetet har möjlighet att söka om tillgodoräknande. Logga in med ditt studentkonto. (@student.miun.se)

Logga in med ditt studentkonto

Kontakt

Examensenheten

Examensenheten

010-142 80 07