Här finns svar på de vanligast förekommande frågorna.

Jag har blivit jätteförkyld och undrar om man kan vaccinera sig trots det?

Du som har en akut infektion med feber bör vänta med vaccineringen tills några dagar efter att du har blivit frisk. Även om du har en lättare förkylning med till exempel snuva eller halsont bör du avvakta två till tre dagar efter att du tillfrisknat innan du vaccinerar dig.

Jag är inte född i Sverige och är osäker på vilket smittskydd jag har. Jag saknar intyg.

Har du tagit något vaccin sedan du kom till Sverige? Du behöver möjligen komplettera med boostrix-polio. Du bör vaccinera dig mot Hepatit B och MPR. OBS! Boostrix-polio ersätts inte av institutionen.

Jag tror att jag har tagit alla vacciner men hittar inte några intyg eller vaccinationskort. Mina föräldrar vet inte heller.

Personer födda i Sverige från 1980 kan betraktas som grundvaccinerade om de inte vet med sig att de gjort avsteg från barnvaccinationsprogrammet. Du har dock eget ansvar för att redovisa tidigare tagna vaccinationer. Bristande information kan innebära extra provtagning och eventuellt utredning, kostnaden för detta får du stå för själv.

Om jag har fått vaccinationerna som barn, räcker det för hela livet?

Ja, om du vaccinerats mot mässling, påssjuka, röda hund (MPR) och mot Hepatit B.

  • Stelkramp/difteri fylls på var 20:e år
  • Kikhosta kan behöva fyllas på i särskilda fall men finns inga generella rekommendationer.
  • Polio fylls på vid resa till särskilda länder med poliorisk framför allt länderna Nigeria, Afghanistan och Pakistan.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att hålla koll på vilka vaccinationer eller sjukdomar man haft?

Den är stark. Våra praktikplatser i Västernorrlands och Jämtlands län tar inte emot dig om du inte kan visa upp en genomförd hälsodeklaration. Om du inte kan ta reda på vilket smittskydd du har sedan tidigare utsätts du själv för onödiga tester och vaccinationer. Du får dessutom stå för kostnaden själv.

Hur "stark" är ansvarsskyldigheten när det gäller att rådfråga sin hälsocentral i de frågor där man svarat Nej/Vet ej men som inte ingår i vaccinationsprogrammet (fråga 1,2,5)?

Stark. Se svar ovan.

Vad menas med vaccinationskortet?

På vaccinationskortet har vårdgivare angett vilka vaccinationer du fått. 

 

Tidsintervaller för vaccination mot Hepatit B

För att få ett bra skydd rekommenderas att du får:

  • Dos ett
  • Dos två, en månad efter första dosen och du har då ett skydd i ett år
  • Dos tre, fem månader efter andra dosen

Efter den tredje dosen har du ett skydd resten av livet.

Jag har tagit dos 2 mot Hepatit B men det är ett par år sedan. Ska jag börja om med dos 2?

Nej, du behöver inte ta dos 2 igen. Däremot bör det gå minst två veckor mellan dos 3 och immunitetstestet då det gått ett par år sedan dos 2.

Om det gått lägre tid än rekommenderat efter dos 1 mot Hepatit B - måste man börja om med dos 1 då?

Det kan gå flera år mellan dos 1 och 2.

En student har fått två doser mot Hepatit B innan VFU. Hen fick dos två nyss så dos tre blir nästa termin. Har studenten skydd mot Hepatit B under sin VFU?

Det räcker med två doser inför VFU.

Vilka behöver ta testet (immunitetstest) för att se om immunitet mot Hepatit B har nåtts efter 3 doser?

Vissa svarar sämre på vaccin och behöver kontrolleras med immunitetstest. Det gäller som är över 30 år eller de som har någon kronisk sjukdom som ger nedsatt immunförsvar eller som föranleder immunhämmande behandling.

Jag tog Hepatit A vaccin men jag är osäker om jag tog mot Hepatit B för det var mer än 10 år och jag har inga intyg.

Vaccinera dig mot hepatit.

Jag är gravid och är osäker på om jag tagit vaccin mot hepatit B. Kan jag ta detta trots min osäkerhet samt på grund av min graviditet?

Antagligen ofarligt men lika bra att vänta till efter graviditeten.

Frågan i hälsodeklarationen "Har du haft närkontakt med MRB-bärare, exempelvis en medlem i det egna hushållet/familjen?" - räknas ESBL in eller gäller det bara MRSA?

Det gäller endast MRSA.

Jag har screenats för MRSA efter utlandsresa, hur ska jag agera i väntan på svar?

I väntan på svar (MRSA-screeningen) ska du kunna arbeta som vanligt, dock inte med öppna sår. Det är viktigt att du har "hel hud" och följer basala hygienrutiner. Om du har vårdats inneliggande på sjukhus utomlands får du vänta med patientarbete tills svar på provtagning anlänt.

Vad innebär rapporteringsplikt för MRSA?

När en student inom Region Jämtland Härjedalen eller Västernorrland utsatts för smitta – till exempel vid utlandsvistelse eller vård på enhet med känd förekomst av MRSA – ska det följas upp. Du har rapporteringsplikt.

Studenter som vårdats eller arbetat inom sjukvården vid enhet med kända problem med MRSA alternativt inom sjukvård utanför Norden ska screenas för MRSA innan de kan gå till patientnära arbete.

Min sambos morfar hade TBC för ca 50 år sedan. Vi träffar honom med jämna mellanrum, bör jag göra något?

Det finns inget TBC-vaccin för vuxna. Eftersom din sambos morfar hade sjukdomen för länge sedan behöver du ingen förebyggande behandling med Quantiferon. Så kallad latent TBC smittar inte.

Finns det något test för att se om man haft mässling, röda hund eller påssjuka?

Ja, man kan ta ett blodprov för att se om man är immun. Immun blir man efter genomgången sjukdom eller efter vaccination. Provtagning för detta bekostar du själv.

Hur lång tid kan det gå mellan dos 1 och dos 2 mot MPR?

Det ska gå minst en månad mellan dos 1 och 2. Det finns ingen bortre gräns för hur lång tid det kan gå mellan dos 1 och 2.

Sidan uppdaterades 2023-01-03