Frågor och svar

Frågor och svar om din VFU.

 • Du måste vara behörig att gå kursen senast 2 veckor innan kursen startar. Cirka 4 veckor innan VFU-periodens start får du veta din VFU-placeringar under förutsättning att du är behörig.

   

   

   

   

 • Om du uppfyller något av nedanstående kriterier har du möjlighet att ansöka om förtur till placeringsort. OBS! Det är inte möjligt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför länet.

  • Förälder som har ensam vårdnad av hemmavarande minderårigt barn. Intyg från Folkbokföringsregistret ska bifogas. Kan beställas från skattemyndigheten.
  • Egen eller nära anhörigs sjukdom som kräver vård eller behandling. Aktuellt läkarintyg bifogas.

   

 • I termin 5 finns möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning inom Nordplus eller Erasmus som är nätverk där Mittuniversitetet ingår. Läs mer under utlandsstudier.

  I grundutbildningen termin 5 finns möjlighet att göra hela eller delar av VFU genom Erasmus eller Nordpuls som är nätverk där Mittuniversitetet ingår. I specialistutbildningarna kan VFU göras utomlands om avtal med studieort finns och om lärandemålen för kursen kan uppnås.

  Läs mer under Studera utomlands.

 • Grundutbildning:

  All verksamhetsförlagd utbildning ska ske inom respektive region på de platser som Mittuniversitetet tilldelats. Mittuniversitetet har VFU-avtal skrivna med respektive Region när det gäller VFU.

  Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din verksamhetsförlagda utbildning utanför resp region. Mittuniversitetet strävar efter att ha en hög kvalitet på utbildningsplatser och ha en bra uppbygd organisation för att säkerställa detta.

 • Mittuniversitetet får ett visst antal VFU-platser från verksamheten. Du kan själv inte välja VFU-plats, utan du blir tilldelad en plats av VFU-samordnarna. Vid fördelning av platser försöker vi, om möjligt, ta hänsyn till var du bor. Det är därför viktigt att dina uppgifter i Ladok stämmer. I mycket sällsynta fall kan din placering komma att ändras med kort varsel, beroende på förändringar i vårdverksamheten.

 • VFU är förlagd inom olika vårdorganisationer inom hela Jämtlands och Västernorrlands län, vilket kan innebära att den förläggs utanför studieorten och därmed medföra merkostnad för studenten. Vi försöker se till att Sundsvalls studenter får genomföra sin VFU inom Västernorrlands län och Östersundsstudenterna inom Jämtland/Härjedalen. Länen är stora, och detta innebär att du kan få göra din verksamhetsförlagda utbildning långt från studieorten (framförallt termin 2 och 5). Detta innebär att du kan behöva ordna boende för att kunna genomföra din VFU-placering.

  Mittuniversitetet har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheterna. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin beroende på omständigheter inom de olika organisationerna som vi på Mittuniversitetet inte råder över.

 • Samtliga kurser där verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår har för den kliniska delen av kursen en begränsning gällande antalet examinationstillfällen. Om en student inte godkänns vid första tillfället har studenten rätt att genomföra den verksamhetsförlagda delen ytterligare en gång, vilken till sin längd och innehåll ska motsvara ordinarie period.

  Tidpunkt för den nya perioden bedöms i varje enskilt fall och planeras in när lärare, handledare och lämplig VFU-plats finns att tillgå.

  Om studenten underkänns även vid den andra perioden ges inga nya tillfällen. Det gäller även om studenten söker in och antas på Mittuniversitetets sjuksköterskeprogram eller specialistsjuksköterskeprogram på nytt.

  Beslut Dnr: MIUN 2019/19:4.

 • VFU-perioden får inte komprimeras ihop, du följer din/dina handledares scheman. Arbetstidslagstiftningen styr även dig som student under VFU. Frånvaro kan innebära att du inte uppnår kursens lärandemål och därmed riskerar att bli underkänd på din VFU.

  Planerad frånvaro vid VFU kan endast göras efter samråd med bedömande lärare och kursansvarig. Enbart medgivande från handledare på VFU-plats är inte tillräckligt.

  Oplanerad frånvaro ska meddelas både bedömande lärare och handledare.  

 • Nej! Den tid du är frånvarande för omexamination måste tas igen i samråd med handledare och bedömande lärare.

Sidan uppdaterades 2023-01-03