Frågor och svar

 • Vad innebär det att bli placerad i kommun eller i ett övningsskoleområde?

  När du placeras för vfu första gången knyts du till den kommunen/det övningsskoleområdet för resten av din utbildningstid. Du kan dock tillåtas att göra en utflykt till ett annat område om det finns en pedagogisk motivering. Läs mer i vfu-handboken. Du kan även se frågan om "utflykt och byte". För utflykt utanför kommunen eller permanent byte pga flytt, kontakta vfuadmin@miun.se 

 • När en student anmäler sig för vfu i en kommun utanför Mittuniversitetets *region kontaktar vi den aktuella kommunens närmsta lärosätes vfu-organisation med en förfrågan om placering. Det går ofta bra, men vi kan inte ge någon 100 %-ig garanti att vi alltid lyckas. Av den anledningen måste man som student vara beredd att åka upp till max en timme enkel väg, inom eller utanför sin kommun. Ett alternativ är att erbjuda vfu-plats i en kommun inom Mittuniversitetets region där vfu-placering kan garanteras.

  Alla Sveriges lärosäten har skrivit vfu-avtal med kommuner inom sin region vilket innebär att dessa kommuner har förbundit sig med ansvar att placera "sina" lärarstudenter i första hand. Om det finns ytterligare platser kan studenter från andra lärosäten komma i fråga.

  *Västernorrland, Jämtland och norra Hälsingland

 • Utdrag från belastningsregistret, vad gäller?

  From hösten 2008 gäller en lagändring om utökad registerkontroll av lärarstudenter under deras vfu-period. Lagändringen gäller alla studenter som påbörjar sin lärarutbildningen fr.o.m. hösten 2008. Beställ utdrag från polisen. Utdraget tar du sedan med till den skola där du ska göra din vfu (alltså inte till Mittuniversitetet).

 • Omfattas jag som student av sekretesslagen?

  Ja det gör du. Som lärarstuderande lyder du under samma sekretess som de anställda. Det är din skyldighet att ha kunskap om vad som gäller i sekretessfrågor.

 • Får jag göra vfu i ett annat område än det man är knuten till?

  En utflykt kan tillåtas om det finns pedagogisk motivering (dock ej i vfu 1). Man kan som student också ansöka om att byta kommun om man ska (eller har) flyttat. 

  Inom kommunen, men till ett annat område

  Kommunicera med samordnaren i kommunen/området undersöker möjligheterna. 

  Utanför kommunen

  Studenten måste ansöka om/beviljas utflykt eller byte till annan kommun. Ansökan görs i god tid till vfu-administrationen till vfu-koordinator (fd. vfu-studierektor) eller till vfu-handläggare. Vfu-administrationen byter vid beviljande kommun till studenten och vidarebefordrar utflyktsönskemålet till den nya kommunens vfu-samordnare. Ansökan ska även göras vid permanent byte av kommun.

  I Vfu-systemet

  Önskan om en utflykt får man som student uttrycka under "Speciella önskemål" samt kryssa i rutan "Utflykt". Därefter får den ordinarie vfu-samordnare överväga detta och samråda med annan samordnare om möjligheten (om det är inom samma kommun). Därefter lägger vfu-admin in den "tillfälliga" placeringen. Om det gäller utflykt till en annan kommun måste vfu-koordinator alt. vfu-handläggare ge sitt godkännande innan förfrågan till ny kommun skickas (se ovan).

 • Får jag göra vfu utomlands?

  Om du vill göra vfu utomlands så finns det finns möjligheter till detta när du kommit en bit in i utbildningen. Kontakta internationaliseringsansvarig på UTV för information om vilka regler som gäller. Här finns mer information om utlandsvfu: https://www.miun.se/student/minastudier/vfu/vfu/Vfu-utomlands/ 

 • Får jag göra vfu på min arbetsplats eller där en anhörig arbetar?

  Nej, du får inte göra vfu på din egen arbetsplats. Du ska heller inte göra vfu där någon närstående, nära bekant eller arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen om det t.ex. skulle visa sig att det inte har fungerat så bra för dig. Det här betyder också att det inte är lämpligt att du gör din vfu på din arbetsplats. Dessa ovan beskrivna situationer kan också komma att ifrågasättas av andra studenter.

 • Vad händer om jag blir sjuk under vfun?

  Om du skulle bli sjuk under din vfu så pratar du med din vfu-handledare och samordnare och kommer överens om när du ska ta igen de dagar du varit borta. Vid sjukdom som varar längre än en vecka krävs sjukintyg. Vi gör då en bedömning, från fall till fall, hur återtagning/komplettering av vfun ska tas igen. (Detsamma gäller vid vård av sjukt barn).

 • Är det tillåtet att vikariera under vfun?

  All vfu ska vara handledd, vilket innebär att vikariat inte räknas som vfu. Om du blir erbjuden ett vikariat under en vfu-period får du alltså inte räkna de dagarna som vfu, dessa dagar måste du då ta igen. Det är heller inte tillåtet att göra vfu i egen tjänst/på sin egen arbetsplats.

 • När får jag besked om min vfu-placering?

  Efter det att tiden för anmälan om vfu är slut blir din anmälan och det du skrivit synligt för din vfu-samordnare i en vfu-prognos i vfu-systemet. Därefter krävs det att du, vid terminsstart, registrerar dig i Ladok på aktuell vfu-kurs för att göra att en placering blir möjlig. Är du inte registrerad uppfattar inte systemen att du är behörig att göra vfu-kursen. Registrera dig därför alltid så snart det är möjligt på vfu-kursen även om den kommer senare på terminen (efter en teorikurs). Det här gäller enbart de terminer som du ska göra vfu. Den tidiga registreringen i Ladok är alltså nödvändig för att det ska fungera för att du ska bli synlig och placerbar i vfu-systemet.

  Det är vfu-samordnaren i din kommun som placerar dig och du får besked via din studentmejl. Använder du inte studentmejlen så ofta, tänk då på att vidarebefordra din e-post därifrån till den du oftast använder.

  Hur lång tid det tar innan du får ett placeringsbesked kan ta lite olika tid beroende på hur snabbt vfu-samordnaren i sin tur får besked från rektorer/skolor/förskolor. I vissa kommuner är det väldigt många studenter och begränsad tillgång på platser och då kan det ta lite längre tid. 

  Beskedet om din placering går ut samtidigt till dig och vfu-administrationen. För dig som går utbildningen och inte blir placerad i något av Mittuniversitetets områden/kommuner kan detta ta lite längre tid eftersom vi då måste gå genom den önskade kommunens närmsta lärosätes vfu-organisation.

 • Jag missade att registrera min anmälan om vfu i tid. Vad händer då?

  Så snart du kommer på att du missat, ta kontakt med vfu-administrationen. Då kan vfu-administrationen i mån av tid och möjlighet lägga in en anmälan om vfu och göra en efterbeställning. Sen handlar det väldigt mycket om samordnaren i kommunen/alt. annat lärosäte eller distanskommun har möjlighet att ordna en vfu-placering med kort varsel.

  I de kommuner som har väldigt stort tryck på sig kan det vara väldigt svårt att få en plats. Skulle vi inte lyckas med detta undersöker vi om det är möjligt att hitta en plats i en närliggande kommun. Är detta inte heller möjligt kommer du erbjudas plats i Miuns region alt. att vfun blir senarelagd vilket kommer att påverka de fortsatta studierna.

  För att eliminera problem måste du se till att registrera din vfu-anmälan i tid (alltid terminen före vfun):

  Inför höstterminens vfu: 15/4 - 15/5
  Inför vårterminens vfu: 15/10 - 15/11

 • Terminer som har vfu är speciella när det gäller själva kursregisreringen i Ladok.

  När ni studenter har en termin med vfu ska ni alltid registrera er på vfu-kursen samtidigt som när ni registrerar er på terminens första kurs, även om vfun startar senare på terminen. Detta för att vfu-systemet ska kunna känna av- och uppfatta att ni är behöriga. Ni blir inte synliga/placerbara i vfu-systemet för era vfu-samordnare/vfu-administrationen förrän ni är registrerade på själva kursen (aktuell vfu-kurskod) i Ladok. Det krävs alltså två olika slags registreringar för att ni ska kunna vfu-placeras:

  1. En anmälan om vfu i vfu-systemet för aktuell termin. Denna anmälan ska göras terminen innan aktuell vfu (under utsatt anmälningstid).
  2. En kursregistrering på aktuell vfu-kurs i Ladok (kurskod). Denna registrering görs i samband med terminsstart.
 • Jag har inte fått slutbetyg på vfu-kursen, vad kan det bero på?

  Du kan inte bli godkänd på kursen så länge du inte är helt klar med din vfu inklusive tillhörande uppgifter/vfu-fokus. Det innebär att slutbetyget för kursen inte kan registreras förrän allt är klart och godkänt.

 • Vad händer om man blir underkänd på vfun?

  Föregående vfu-kurs måste vara godkänd innan nästa vfu kan påbörjas. Om den studerande ej blivit godkänd på vfun får den studerande möjlighet att vid ett tillfälle göra om sin vfu. Om den studerande inte heller vid detta tillfälle blir godkänd kan den studerande ansöka hos examinator om ytterligare ett tillfälle.

  Vid risk för underkännande besöker kontaktpersonen studenten samt följer upp denne i nära samarbete med vfu-handledare, samordnare samt lärare i vfu-kursen.

Sidan uppdaterades 2024-02-27