Frågor och svar om din VFU.

Allmänt

Jag har haft studieuppehåll – hur gör jag då när jag tänker börja igen då det är en VFU – kurs den terminen jag planerar återkomma.

Text saknas

Vad är verksamhetsförlagd utbildning?

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) utgör en del av sjuksköterskeprogrammet och innebär att du som student tillbringar utbildningsperioder av olika längd på arbetsplatser inom ditt kommande yrkesområde.

Syftet med verksamhetsförlagd utbildning är att studenter får möjlighet att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter och att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet. Den verksamhetsförlagda utbildningen genomförs i enlighet med vad de nationella examensmålen föreskriver.

Verksamhetsförlagd utbildning ingår i fyra av programmets kurser. Dessutom ingår en dags fältstudier i termin 1.  

Övningar av olika slag som också räknas som en del av den kliniska utbildningen genomförs som förberedelse för den verksamhetsförlagda utbildningen. I Sundsvall heter det Kliniskt träningscentrum- KTC och ligger vid Sundsvalls sjukhus och i Östersund heter det Klinisk träningsavdelning – KTA och ligger inom Campusområdet i Hus O.

Den verksamhetsförlagda utbildningen sker i samarbete mellan Mittuniversitetet och olika vårdverksamheter inom Region Jämtland/Härjedalen, Region Västernorrland, kommunerna i Jämtlands län och Västernorrlands län samt inom privata verksamhet.  Sundsvalls studenter gör sin VFU inom Västernorrland och  Östersund har Jämtland/Härjedalen som placeringsort.

Hur nära vfu-perioden kan jag räkna med att få en vfu-placering?

Senast 2 veckor innan vfu-periodens start kan du få en vfu-placering, det beror på att verksamheten inte hinner ta fram schema och handledare om de inte får åtminstone 2 veckors framförhållning. Det innebär att du måste vara behörig att gå kursen eller att du har en beviljad dispensansökan senast 3 veckor innan kursen startar.

 

 

 

 

Kan jag få förtur till verksamhetsförlagd utbildning på studieort

Om du uppfyller något av nedanstående kriterier har du möjlighet att ansöka om förtur till placeringsort. OBS! Det är inte möjligt att genomföra den verksamhetsförlagda utbildningen utanför länet.

  • Ensamstående förälder med hemmavarande barn under 12 år. Intyg från Folkbokföringsregistret fordras.
  • Egen eller nära anhörigs sjukdom som kräver vård eller behandling, aktuellt läkarintyg fordras.

Blankett för att ansöka om förtur

 

Kan jag göra den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands?

I termin 5 finns möjlighet att göra hela eller delar av din verksamhetsförlagda utbildning inom Nordplus eller Erasmus som är nätverk där Mittuniversitetet ingår. Läs mer under utlandsstudier.

Är det möjligt att göra verksamhetsförlagd utbildning utanför Region Västernorrland eller Region Jämtland/ Härjedalen?

All verksamhetsförlagd utbildning ska ske inom respektive region på de platser som Mittuniversitetet tilldelats. Mittuniversitetet har VFU-avtal skrivna med respektive Region när det gäller VFU.

Du får alltså inte ordna en egen plats eller göra din verksamhetsförlagda utbildning utanför resp region. Mittuniversitetet strävar efter att ha en hög kvalitet på utbildningsplatser och ha en bra uppbygd organisation för att säkerställa detta.

Var genomförs den verksamhetsförlagda utbildningen?

VFU är förlagd inom olika vårdorganisationer inom hela Jämtlands och Västernorrlands län, vilket kan innebära att den förläggs utanför studieorten och därmed medföra merkostnad för studenten. Vi försöker se till att Sundsvalls studenter får genomföra sin VFU inom Västernorrlands län och Östersundsstudenterna inom Jämtland/Härjedalen. Länen är stora, och detta innebär att du kan få göra din verksamhetsförlagda utbildning långt från studieorten (framförallt termin 2 och 5). Detta innebär att du kan behöva ordna boende för att kunna genomföra din VFU-placering.

Mittuniversitetet har inga egna utbildningsplatser utan vi får platser från verksamheterna. Dessa platser kan variera i antal från termin till termin beroende på omständigheter inom de olika organisationerna som vi på Mittuniversitetet inte råder över.

När i programmet ligger den verksamhetsförlagda utbildningen?

Termin 1.
Fältstudiedag på sjukhuset (OBS vilar HT 20)

Termin 2.
5 veckor varav 4 veckor på Särskilt boende (SÄBO) inom regionen. Tre dagar är  förberedelse på skolan och två dagar sista veckan avslutas på skolan.

Termin 4.
10 veckor varav 8 veckor inom medicinsk eller kirurgisk vårdform. De övriga 2 veckorna är en förberedelsevecka och en avslutande vecka som sker på skolan

Termin 5.
10 veckor varav 3 veckor hemsjukvård, 1 vecka vårdcentral/hälsocentral och 4 veckor psykiatri. De övriga 2 veckorna är en förberedelsevecka och en avslutande vecka som sker på skolan. I termin 5 kan man välja att förlägga sin  VFU utomlands. Se mer info under utlandsstudier.

Termin 6.
10 veckor varav 8 veckor på VFU.. De övriga 2 veckorna är en förberedelsevecka och en avslutande vecka som sker på skolan.

 

Under din VFU följer du din handledares schema vilket innebär att Du kommer gå dagar, kvällar och helger.  En morgontur kan innebära att du börjar kl 6.45 och kvällstur innebär att du slutar ca kl 22.

Du genomför 35 tim/ v på din VFU-plats. Lunch räknas inte in i dessa veckotimmar.  

Boende och resor

Hur ordnar jag boende på studieorten?

Om du får VFU- placering som gör att du behöver boende så ordnar du boendet själv. Påbörja detta så fort du vet din placering.  Om du inte har kännedom om boende på den orten så kan Du kontakta turistinformationen i den kommunen du kommer göra din VFU, alt fråga din handledare på VFU-platsen om tips på boende. Facebook brukar många nyttja också.

 

Kan jag få ersättning för boende och resor?

Får du en placering långt från skol- eller bostadsorten kan du ansöka om reseersättning/dubbel boendekostnad. Blanketten du fyller i för detta hittar du under rese/boendeersättning.

Ansökan, underskriven av dig,  med orginalkvitton ska lämnas till VFU-administratören direkt efter VFU-perioden, dock senast vid terminens slut. Därefter upphör rätten till ersättningen. Det finns maxbelopp för den ersättning som betalas ut, summan på detta framgår i dokumentet välkommen till Mittuniversitetet.

Försäkringar

Vad gör jag om jag råkar skada mig under VFU?

Du som student måste själv göra anmälan via blankett till Kammarkollegiet inom tre år. Därefter upphör rätten till ersättning. Blanketten skrivs på av akademichef innan den skickas in. All information om försäkringen liksom blanketten hittar du på Kammarkollegiets hemsida. Klicka dig fram under försäkringar och studenter.

Är jag försäkrad under VFU-perioden?

Student är genom universitetet försäkrad under studietiden, samt vid färd mellan bostad och den plats där undervisningen bedrivs. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt i vissa fall sjukdom genom smitta. Med studier avses även praktik (VFU).

Kom ihåg att själv teckna fritids- och hemförsäkring för att ha ett heltäckande försäkringsskydd.

 

Läs mer på Kammarkollegiets webbplats: 

När du har fått plats

Jag vill göra min VFU en annan tidsperiod, kan jag ändra mina veckor?

https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/

Tilldelning av VFU-plats

Kan jag ordna en VFU-plats själv?

https://www.hb.se/Student/Akademin-for-vard-arbetsliv-och-valfard/Utbildningar---vard/Verksamhetsforlagd-utbildning-VFU1/Fragor-och-svar/

Får jag välja VFU-plats?

Mittuniversitetet får ett visst antal VFU-platser från verksamheten. Du kan själv inte välja VFU-plats, utan du blir tilldelad en plats av VFU-samordnarna.Vid fördelning av platser försöker vi, om möjligt, ta hänsyn till var du bor. Det är därför viktigt att dina uppgifter i Ladok stämmer. Du får veta din placering senast 14 dagar innan din VFU startar. I mycket sällsynta fall kan din placering komma att ändras med kort varsel, beroende på förändringar i vårdverksamheten.

   I vissa kurser kan du komma att få möjlighet att önska bland de VFU-platser som finns i Praktikplatsen.se och då kommer systemet själv fördela platserna.