Mittuniversitetets hållbarhetspris

Syftet med det årliga priset är att stimulera och uppmärksamma särskilt goda insatser inom området hållbar utveckling. Priset riktar sig till studenter på grund- och avancerad nivå vid Mittuniversitetet. Det delades ut för första gången 2019.

hållbarhet

Priset är ett diplom samt utmärkelsen Mottagare av Mittuniversitetets pris för bästa självständiga arbete/examensarbete inom hållbar utveckling. Pristagaren kommer även att bli inbjuden till banketten vid Mittuniversitetets akademiska högtid i oktober det år priset delas ut.

Nominering

Medarbetare och studenter vid Mittuniversitetet kan nominera kandidater till priset, det är även tillåtet att nominera sig själv. Endast kandidater vars självständiga arbeten är godkända kan nomineras. För att nominera skickar förslagsställaren in det föreslagna arbetet som pdf-fil via webbformuläret som är länkat nedan, tillsammans med en kort motivering. Sista nomineringsdag är 31 augusti. 

Jag vill skicka in en nominering till hållbarhetspriset

Kontakt

Hållbarhetspriset förvaltas av universitetsledningens stab. Kontakta Anna Haeggström vid eventuella frågor om handläggningen av priset.

Bedömningskriterier och bedömningsunderlag

Mittuniversitetets bedömargrupp för prioritering av forskningsstipendier mm. (MIUN 2015/756) är beredningsgrupp och jury.

Berättigad att erhålla priset är studenter vid Mittuniversitetet.

Bedömningsunderlag

Självständigt arbete/Examensarbete på grund- eller avancerad nivå vid Mittuniversitetet som omfattar minst 7,5 hp. Arbetet ska ha genomförts under det läsår som nomineringen gäller. Doktors- och licentiatavhandlingar omfattas inte.

Kriterier för bedömning avseende hållbar utveckling

Grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda:

  • Det självständiga arbetet/examensarbetet har examinerats under studieåret före det studieår priset delas ut. (Exv. ett självständigt arbete/examensarbete som genomförts och godkänts under studieåret 2019/20 kan nomineras före 31 aug 2020, priset delas sedan ut under studieåret 2020/21.)
  • Hållbar utveckling (Sustainable Development/Sustainability) anges som nyckelord.
  • Studenten/studenterna problematiserar och reflekterar kring ett eller flera av utbildningens ämnesområden och/eller professionsrollen utifrån hållbar utveckling

Följande fem värderingskriterier bedöms med 1–7 poäng per område:

  1. Relevans – inom området hållbar utveckling: behandlar sociala, kulturella, ekonomiska och/eller miljömässiga perspektiv; anlägger en helhetssyn; tvärvetenskaplighet; bygger vidare på tidigare forskning
  2. Resultat – ger förståelse för hållbar utveckling; formulerar begrepp/modell som skapar förståelse/kunskap för hållbar utveckling; tar fram empiriska resultat inom området hållbar utveckling; ger ett bidrag till forskning som kan leda till hållbara lösningar
  3. Originalitet – skapar ny kunskap inom området hållbar utveckling; använder fantasi, envishet och kreativitet för att lösa problem; skapar nya sätt att hitta lösningar på hållbarhetsproblem; tillämpar kunskaper från ett forskningsfält på annat område; har förmågan att byta perspektiv för att bidra till en hållbar utveckling
  4. Tillämpbarhet – tillämpar förståelsen att resurser är begränsade; koppling mellan forskning och samhälle; möjligt att tillämpa resultatet för att bidra till en hållbar utveckling; resultaten kan användas lokalt; behandlar konkurrerande perspektiv och målkonflikter mellan olika intressen och behov utifrån hållbar utveckling; ger förslag till hållbara lösningar på praktiska/samhällsproblem
  5. Utformning – språkhantering, layout, grafisk presentation, referenshantering, läsbarhet.

Kontakt

Anna Haeggström

Samordnare|Samordnare

010-142 84 93