Disciplinärenden

 • En anmälan om misstanke om att något otillåtet har skett tas på största allvar då konsekvensen för den enskilda studenten kan bli stor. När anmälan sker går därför juristfunktionen igenom anmälan och kontrollerar att alla formella delar är med såsom studievägledningar, uppgiftsinstruktioner, misstänkta plagieringskällor etc. Saknas material begärs kompletteringar in från anmälaren. Kontakter tas med eventuella vittnen och andra som kan ge relevant information.

  När anmälan är komplett skickas den över till studenten för yttrande för att ge studenten en möjlighet att berätta sin version av vad som hänt, helst skriftligen. Om ärendet ska behandlas i disciplinnämnden kommer läraren normalt sett att fått läsa studentens svar innan sammanträdet.

 • Innan utredningen har avslutats, antingen genom ett beslut om avskrivning eller ett beslut om en konsekvens, är man fortfarande som vilken student som helst och får delta i undervisning, examinationer etc. 

  Om anmälan har skett p.g.a. misstanke om vilseledande och det är oklart om en students prestation blir godkänd eller inte avvaktar kommer läraren att avvakta med att rapportera in betyg i Ladok. Regeln om 15 arbetsdagar för rättning är då inte aktuell. 

 • Disciplinnämnden ska bestå av rektor eller den denne utser som ordförande, en lagfaren ledamot (jurist) som ska vara eller ha varit ordinarie domare och en företrädare för lärarna vid universitetet. Studenterna har rätt att vara representerade i nämnden med två ledamöter. Nämnden är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande men två av dem måste vara ordföranden och den lagfarne ledamoten.

  Den person (ofta jurist) som utrett ärendet och den studenten oftast haft kontakt med sitter med som protokollförare i disciplinnämnden men deltar inte i beslutsfattandet.

   

 • Det skriftliga material som har samlats in under utredningstiden har i förväg skickats till disciplinnämndens ledamöter. Nämnden samlas en stund innan mötet för att kort gå igenom det material som finns och se om det finns några frågetecken kring materialet.


  Det är till fördel för utredningen om den som misstänks ha gjort något otillåtet deltar vid sammanträdet, gärna personligen men telefon går också bra. Detta för att kunna berätta mer fritt om sin syn på det som inträffat och för att kunna besvara eventuella frågor från disciplinnämnden. Detta är en rättighet som studenten har men inget tvång. Om studenten deltar bör denne räkna med att det tar cirka 45 minuter.
   
  Studenten kommer in i rummet alternativt rings upp, detsamma för anmälaren. Efter en presentationsrunda av samtliga närvarande lämnas ordet till läraren för att kortfattat förklara varför den har anmält studenten. Nämnden och studenten kan sedan ställa frågor till anmälaren.
  Efter detta är det studentens tur att göra eventuella tillägg till det skriftliga yttrandet och nämnden har möjlighet att ställa frågor till studenten.


  Den lagfarna ledamoten står som en garant för rättssäkerhetsperspektivet i processen och denne har lång erfarenhet av att förhöra misstänkta och vittnen. Ibland kan det sätt som denne, och även nämnden i övrigt, ställer frågor på upplevas som ett ifrågasättande av den information som lämnas men detta är nödvändigt för att disciplinnämndenska kunna fatta ett korrekt beslut.
   
  Efter att alla frågor är besvarade kommer disciplinnämnden att ha en överläggning, att tillsammans diskutera den skriftliga utredningen och vad som har kommit fram vid sammanträdet, och sedan komma fram till ett beslut. Som tidigare har nämnts är de möjliga konsekvenserna varning eller avstängning. Om utredningen inte kommer framåt eller om det studenten misstänks ha gjort inte är otillåtet kommer ärendet istället att avskrivas.
   
  Information om beslutet kommer samma dag, vanligtvis via telefon eller e-post från protokollföraren. Ibland ges besked personligen direkt efter sammanträdet, då är det disciplinnämndens ordförande som berättar om beslutet och grunderna för det.

 • Under avstängningen ska en student inte komma akademiskt framåt. Det är därför inte tillåtet att delta i undervisningen, ev handledning, examinationer etc. Man får alltså inte ta kontakt med sin lärare för råd och stöd i sina studier eller lämna in laborationer, uppsatser, övningsuppgifter m.m. Kontot till studentportalen kommer att stängas under avstängningen.


  En student får anmäla sig till en tentamen som i tid ligger efteravstängningsperioden även om själva registreringen till tentamen ligger under pågående avstängningsperiod. För hjälp med detta är det tillåtet att kontakta fakultetsadministratör.


  En student får anmäla sig till kurser som börjar efter avstängningsperiodens slut. Däremot går det inte anmäla sig till eller registrera sig på nya kurser under den period som avstängningen gäller.

 • Universitetet informerar internt de som berörs av en avstängning; exempelvis anmälande lärare och studentens institutioner, biblioteket etc.

  Externt informeras CSN då det under tiden för avstängningen normalt sett inte finns någon rätt till studiemedel.
  Om det rör trakasserier och/eller störning informeras ansvarig för fysisk säkerhet på Mittuniversitetet och ibland även polisen.

  De handlingar som ett ärende består av är normalt sätt allmänna handlingar och kan begäras ut av exempelvis media.

 • En student som kommer tillbaka efter en avstängning kan få studievägledning på vanligt sätt. Studentenhar inte rätt till några extra examinationstillfällen, extra handledning eller liknande. Det är tänkt att konsekvensen ska vara kännbar och även en kortare avstängningstid kan få långtgående konsekvenser för den planerade progressionen.

 • Beslut om avstängning eller varning kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ska vara skriftligt och ställs till Förvaltningsrätten i Härnösand, Box 314, 871 27 Härnösandmen ges in till Mittuniversitetet, Universitetsledningens stab, i Sundsvall. Överklagandet ska ha kommit till Mittuniversitetet senast tre veckor efter att studenten fått veta innehållet i beslutet.

  I överklagandet ska den som överklagar beskriva vilket beslut som överklagas, anledningen till detta med de skäl som finns samt önskad ändring av beslutet.

   

 • I 10 och 12 kapitlen i högskoleförordningen finns reglerna för disciplinärenden samt vad som går att överklaga. 

  I diskrimineringslagen finns de grunden för trakasserier som kan utredas som disciplinärende.

  I förvaltningslagen finns bl.a. rätten till tolk, översättning och att Mittuniversitetet är skyldigt att förklara vad som händer så att studenten förstår.           

  I tryckfrihetsförordningen regleras bl.a. rätten att ta del av allmänna handlingar samt vad som är en allmän handling.

  På Mittuniversitetet finns en handläggningsordning för hur anställda ska göra när de handlägger ett ärende om misstänkt disciplinöverträdelse, MIUN 2019/904.

Sidan uppdaterades 2023-01-03