Mall för självständigt arbete tillgängliggörs av kursansvarig lärare eller motsvarande i aktuell kursmiljö (exempelvis i Moodle). Följ noga instruktionerna som gäller per kurstillfälle.

Mallen, med fastställt försättsblad, finns framtagen så väl på svenska som på engelska, och för PC (Word 2013) respektive Mac (Word 2011). 

Information om mallen och den obligatoriska framsidan ska läggas ut av kursansvarig i respektive kursmiljö. 

I samband med att ditt självständiga arbete publiceras i databasen DiVA, måste ett publiceringsmedgivande lämnas. Blanketten finns hos din kursansvarige lärare eller motsvarande. Kom ihåg att skriva ut blanketten med dubbelsidig utskrift eller skicka filen digitalt beroende på instruktioner från kursansvarig.

Vid frågor, kontakta kursansvarig vid din institution.

Malldokumentet

På mallens förstasida återfinns ”klickbara” fält som ifylls med obligatorisk information. På sida två i mallen finns ett exempel på hur innehållsförteckningen är uppbyggd och på sida tre finns exempel på hur inlagan kan formateras.

Malldokumentets förstasida

Mallens framsida med logotyp och förinställd information är obligatorisk. På dokumentets förstasida ska informationen nedan fyllas i. Det får inte förekomma bilder på förstasidan.

Titel: Här skrivs det självständiga arbetets titel
Undertitel: Eventuell undertitel. Om undertitel saknas ska texten ”Undertitel” tas bort
Författare: Här skrivs författarens för-och efternamn

Dokumenttyp: Här skrivs kursnamn/inriktning från kursplanen
Huvudområde: Här skrivs huvudområdet samt nivå och progression
Högskolepoäng: Här skrivs poängantalet för det självständiga arbetet
Termin/år: Här skrivs aktuell termin och år
Handledare: Här skrivs handledarens för- och efternamn
Examinator: Här skrivs examinatorns för- och efternamn
Kurskod/registreringsnummer: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.
Utbildningsprogram: Den här informationen är valbar och fylls i om den anses relevant, annars plockas hela raden bort.

Malldokumentets inlaga

I dokumentet återfinns även formatmallar som underlättar formateringen av text. Respektive ämnesansvarig, eller den som institutionen utser, ansvarar för att mallen är anpassad för sitt ämne. Observera att detta enbart gäller inlagan, alltså sidorna som följer efter framsidan. Framsidan ska däremot se likadan ut på samtliga självständiga arbeten.