Mittuniversitetets regler för MFS

Stipendiaten ansvarar själv för att planera och genomföra sin Minor Field Study. Genom följande punkter förtydligas vad som förväntas av stipendiaten:

  • Stipendiaten är skyldig att genomföra MFS- studien enligt inlämnad plan, såtillvida inte annat överenskommes med handledarna.
  • Stipendiaten ansvarar för alla praktiska förberedelser så som exempelvis att boka resa, or dna boende, vaccinationer och visum.
  • Stipendiaten ansvarar för att anmäla sig till och delta i MFS-förberedelsekurs i god tid före avresa, samt anmäla sig till kursen senast tre veckor innan kursstart.
  • Stipendiaten ska under fältstudieperioden hålla sig informerad om Utrikesdepartementets (UD:s) reserekommendationer för värdlandet/regionen. Detta ansvar åligger även Mittuniversitetet vars roll det är hålla aktuella kontaktuppgifter till studenten samt se till att ambassad eller konsulat i värdlandet får kännedom om studentens projekt, vistelsetid och kontaktinformation. Om UD:s reseinformation innehåller en avrådan från att vistas i ett land/landområde eller anger att "endast nödvändiga resor bör förekomma", ska Mittuniversitetet säkerställa att projektdeltagare inte vistas i det aktuella landet/landområdet. Detta är överordnat villkoret om sammanhängande fältstudietid om åtta (8) veckor.
  • Stipendiaten ansvarar för att meddela MFS-handläggaren på Mittuniversitetet om fältstudien, av olika anledningar, inte blir av. Om så är fallet ska hela  återbetalas.
  • Stipendiaten ansvarar för att meddela handläggaren av MFS- stipendiet på Mittuniversitetet om fältstudien förkortas eller avbryts. Om så är fallet skall del av stipendiet återbetalas.
  • Stipendiaten ska på anmodan göra en redovisning av de kostnader som täckts med stipendiet och uppvisa nödvändiga kvitton.
  • Stipendiaten ansvarar för att efter hemkomst ge återkoppling till handledare i fält och Svenska Ambassaden, genom att skicka examinerad uppsats till dessa.
  • Stipendiaten ansvarar för att ladda upp reseberättelse på MFS-webben och skicka examinerad uppsats till MFS-handläggaren på Mittuniversitetet.