Ansökningarna bedöms av en centralt tillsatt grupp, bestående av en representant från vardera huvudområde, Humanvetenskap (HUV) och Naturvetenskap, Teknik och Medier (NMT). Gruppens beslut handläggs vid International Relations Office som också har en representant med vid bedömningsgruppens beslutsmöte. Ansökningarnas relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030 kommer särskilt att bedömas. I varje individuell ansökan ska bedömningsgruppen utvärdera:

 • fältstudiens akademiska kvalitet.
 • fältstudiens relevans för de globala målen för hållbar utveckling och Agenda 2030.
 • sökande students personliga lämplighet och mogenhet att genomföra åberopad fältstudie.
 • sökande students kapacitet att praktiskt genomföra planerad fältstudie.
 • sökande students kapacitet att producera sitt examensarbete på engelska eller vistelselandets officiella språk
 • att fältstudieperioden är giltig (omfatta minst åtta sammanhängande veckor).
 • att vistelselandet är godkänt för MFS (utfrån den lista som anslagits av UHR för 2018).
 • att fältstudien i sitt upplägg tar särskild hänsyn till säkerhetsaspekter. Om UD helt avråder från resor till ett land kan landet inte godkännas för MFS. Stipendiemedel beviljas inte heller om fältstudien bedöms medföra stor risk för projektdeltagarens, eller berörda personer i vistelselandets, personliga säkerhet, även om det inte finns några restriktioner från UD.
 • att det finns en utsedd akademisk handledare i Sverige för åberopad fältstudie med motsvarande ansvar som för övriga examensarbeten på likvärdig nivå.
 • att den utsedda akademiska handledaren är väl insatt i den metod studenten ska använda och har kunskap om fältmetodik generellt.
 • att det finns en utsedd kontaktperson i fält för åberopad fältstudie som är en annan person än den akademiska handledaren.
 • att den utsedda kontaktpersonen i fält har möjlighet att stödja i fältstudiens genomförande.
 • att sökande student inte är beviljad ett annat UHR- eller Sida-finansierat stipendium för fältstudieperioden. 

Beslut skickas via e-post till sökanden inom en månad från ansökningstillfället. Beslut om vilka sökande som erhållit stipendiet kommer att diarieföras. Beslutet går ej att överklaga.